παμβασιλεῖ
παμβασιλεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an absolute monarch, king of all
 • Forms:
παμβότανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: all the herbage, all the plants
παμμέγεθες
παμμεγεθεστάτῳ
παμμεγέθη
παμμεγέθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: infinitely great, transcendent, very great size
 • Forms:
  • παμμέγεθες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • παμμεγέθη Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • παμμεγέθη Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • παμμεγεθεστάτῳ Superlative Adj: Dat Sing Masc/Neut
παμμειγέσι, παμμειγέσιν
παμμειγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mixed of all sorts
 • Note: Also spelled παμμιγής
παμμελέσι, παμμελέσιν
παμμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in all kinds of melodies, in all kinds of songs
 • Forms:
παμμιάροις
παμμίαρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see παμμιαρώτατος
 • Meaning: all-abominable, utterly abominable, totally abominable
 • Forms:
  • παμμιάρων Adj: Gen Plur MFN
  • παμμιάρου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • παμμιάροις Adj: Dat Plur MFN
παμμιάρου
παμμιάρων
παμμιαρώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of παμμίαρος
 • Meaning: most abominable
παμμιγῆ
παμμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: Also spelled: πομμειγής
 • Meaning:
  • all sorts, all types
  • mixed with all types
  • all-mingled, promiscuous
 • Forms:
παμμιγῶν
πάμπαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wholly, altogether
παμπληθεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: all at once, all together, in full multitude, i.e., concertedly or simultaneously
παμπληθεῖς
παμπληθῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: very many
 • Root: παμπληθής
παμπληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • in full abundance, a vast amount of, of or with the whole multitude
  • very numerous (esp. troops)
 • Forms:
παμποίκιλοι
παμποίκιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all variegated, embroidered all over, various, many, of all kinds and types
 • Forms:
  • παμποίκιλοι Adj: Nom Plur Fem
παμπόλλου
πάμπολυ, πάμπολυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very great, full many, i.e., immense
 • Forms:
  • Adj: Gen Sing Masc/Neut
παμπόνηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-depraved, thoroughly depraved
 • Forms:
  • παμπονήρου Adj: Gen Sing Masc/Neut
παμπονήρου
πάμφυλα
πάμφιλος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • loved by all
 • Forms:
  • παμφίλου
   • Adj: Gen Sing MFN
παμφίλου
πάμφυλον
πάμφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a variety of nations, of mingled tribes, of all sorts of nationalities
 • Forms:
παμφύλων