παρώδευσεν
παρωθέω
παρῴκει
παρῳκήκασιν
παρῴκησα
παρῳκήσαμεν
παρῴκησαν
παρῴκησας
παρῴκησεν
παρῳκοῦσαν
παρωμίδας
παρωμίς
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: shoulder strap
  • Forms:
    • παρωμίδας Noun: Acc Plur Fem
παρών
παρωξύναμεν
παρώξυναν
παρώξυνας
παρωξύνατε
παρώξυνεν
παρωξύνετο
παρωξύνθη
παρωξύνθην
παρώργισα
παρώργισαν
παρώργισας
παρωργίσατε
παρώργισεν
παρωργισμένην
πάρωρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: untimely
παρώσας
παρώτρυναν
παρῳχημέναις