παρώδευσε(ν)
παρωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set aside, push aside
  • to reject, slight
 • Forms:
  • παρώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
παρῴκει
παρῳκήκασιν
παρῴκησα
παρῳκήσαμεν
παρῴκησαν
παρῴκησας
παρῴκησε(ν)
παρῳκοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παροικέω
παρωμίδας
παρωμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shoulder strap
 • Forms:
  • παρωμίδας Noun: Acc Plur Fem
παρών
παρωξύναμεν
παρώξυναν
παρώξυνας
παρωξύνατε
παρώξυνε(ν)
παρωξύνετο
παρωξύνθη
παρωξύνθην
παρώργισα
παρώργισαν
παρώργισας
παρωργίσατε
παρώργισε(ν)
παρωργισμένην
πάρωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: untimely
 • Forms:
παρώσας
παρώτρυναν
παρῳχημέναις