παρεπέσαμεν
παρέπεσε(ν)
παρέπεσον
παρεπήδησε(ν)
παρεπιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw upon
 • Note: Like ἐπιβάλλω
παρεπιδείκνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to point out in addition
  • to exhibit out of season
  • to make a display
  • to point out at the same time
 • Forms:
  • παρεπιδεικνύς Part: Pres Act Nom Sing Masc
παρεπιδεικνύς
παρεπιδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stay (for a short time)
 • Forms:
  • παρεπιδημήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεπιδημήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
παρεπιδημήσας
παρεπίδημοι
παρεπιδήμοις
παρεπίδημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: staying, sojourning
  • Substantival:
   • migrant, temporary resident
   • someone who doesn't own property or have the rights of a citizen
   • visitor, tourist
   • immigrant
   • foreigner
   • stranger
   • pilgrim
 • Forms:
  • παρεπίδημοι Adj: Nom Plur Masc
  • παρεπιδήμοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • παρεπιδήμους Adj: Acc Plur Masc
παρεπιδήμους
παρεπίκρανα
παρεπίκραναν
παρεπίκρανας
παρεπίκρανε
παρεπικράνθη
παρεπορεύετο
παρεπορεύθημεν
παρεπορεύοντο