παρενέβαλε
παρενέβαλεν
παρενέβαλλον
παρενεβάλομεν
παρενέβαλον
παρενεβάλοσαν
παρένεγκε
παρενεγκεῖν
παρενέγκωσιν
παρενεθυμήθη
παρενεθυμήθης
παρενεχθῶσι
παρενηνεγμένοι
παρενθυμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to disregard, ignore
 • Forms:
  • παρενθυμηθῇς Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • παρενεθυμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρενεθυμήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
παρενθυμηθῇς
παρενοχλεῖν
παρενοχλείτω
παρενοχλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trouble, cause difficulty, molest, harass further, annoy, pester, nag
 • Cognates: ἐνοχλέω, ὀχλέω, παρενοχλέω
 • Forms:
  • παρενοχλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρενοχλείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • παρενοχληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παρενοχλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • παρενοχλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρενοχλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρενώχλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρηνώχλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρηνώχλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρηνώχλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρηνώχλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρενοχληθήσεται
παρενοχλῆσαι
παρενοχλήσει
παρενοχλῶν
παρενώχλησεν