παρεγγυάω
  • Meaning: to commend, hand over, entrust, command
  • Forms:
    • παρηγγύησε Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
παρεγεγόνει
παρεγένετο
παρεγενήθη
παρεγενήθημεν
παρεγενήθησαν
παρεγενήθητε
παρεγενόμην
παρεγένοντο
παρεγένου
παρεγίνετο
παρεγίνοντο