παταίων
πατάξαι
πατάξαντα
πατάξαντας
πατάξαντες
πατάξαντι
πατάξαντος
παταξάντων
πατάξας
πατάξατε
πατάξει
πατάξεις
πατάξετε
πατάξῃ
πατάξῃς
πατάξητε
πατάξομεν
πάταξον
πατάξουσιν
πατάξω
πατάξωμεν
πατάξωσιν
πατάσσειν
πατάσσῃ
πατάσσω
 • Present
 • πατάσσειν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • Future
 • πατάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πατάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • πατάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πατάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πατάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἐπάτασσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάταξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπατάξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπάταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπατάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπάταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πατάσσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πατάξαι Verb: Aor Act Infin
 • πατάξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • πατάξαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • πατάξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • πατάξαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • πατάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • παταξάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • πατάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • πατάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πατάξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • πατάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πατάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πατάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πατάξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πάταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
παταχρα
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Meaning: idol
 • Concord: Isa 8:21
παταχρον
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Meaning: idol
 • Aramaic:
 • Concord: Isa 37:38
πατεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πατέω
πατεῖν
πατεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πατέω
πατέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • παταίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πάτερ
πατέρα
πατέρας
πατέρες
πατέρων
πατέω
 • Present
 • πατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πατεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • πατουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • πατοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • πατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • πατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πατουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Imperfect
 • Future
 • πατήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • πατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἐπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπατοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • πατῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • πατησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • πατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
πάτημα
Neuter
 SingularPlural
NOMπάτημαπατήματα
GENπατήματοςπατημάτων
DATπατήματιπατήμασι(ν)
ACCπάτημαπατήματα
πατήματα
πατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • father (actual, spiritual, or honorary)
  • male parent
  • ancestor, forefather
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπατήρπατέρες
GENπατρόςπατέρων
DATπατρίπατράσι(ν)
ACCπατέραπατέρας
VOCπάτερπατέρες
πατῆσαι
πατησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πατέω
πατήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πατέω
πάτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπάτησιςπατήσεις
GENπατήσεωςπατήσεων
DATπατήσειπατήσεσι(ν)
ACCπάτησι(ν)πατήσεις
πατήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: πατέω
πατήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: πατέω
πατητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: trodden upon
 • Forms:
  • πατητοῦ Adj: Gen Sing Masc
πατητοῦ
πατουμένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πατέω
πατουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πατέω
πατοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: πατέω
πατοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πατέω
πατοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πατέω
πατοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πατέω
πατράδελφος
πατραδέλφου
πατραλῴαις
πατραλῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • murderer of close relative, a parricide
  • murderer of father, a patricide
 • Forms:
  • πατραλῴαις Noun: Dat Plur Masc
πάτραρχον
πάτραρχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tutelary god
 • Forms:
  • πάτραρχον Noun: Nom/Acc Sing Neut
πατράσι
πατράσιν
πατρί
πάτρια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πάτριος
πατριά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • parental home
  • clan, group of those who are connected by paternal lineage
  • paternal family, kindred, lineage, paternal descent, i.e., (concretely) a group of families or a whole race (nation)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπατριάπατριαί
GENπατριᾶς
πατριάς
πατριῶν
DATπατριᾷπατριαῖς
ACCπατριάνπατριᾶς
πατριάς
πατριᾷ
πατριαί
πατριάν
πατριάρχαι
πατριάρχας
πατριάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chief of a tribe, head of a family
  • patriarch, a progenitor
  • remote ancestor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπατριάρχηςπατριάρχαι
GENπατριάρχουπατριαρχῶν
DATπατριάρχῃπατριάρχαις
ACCπατριάρχηνπατριάρχας
πατριάρχου
πατριαρχῶν
πατριᾶς
πατριάς
πατρίδα
πατρίδας
πατρίδι
πατρίδος
πατρική
πατρικήν
πατρικῆς
πατρικοῖς
πατρικόν
πατρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of fathers, paternal, patristic, i.e., ancestral
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπατρικόςπατρικήπατρικόν
GENπατρικοῦπατρικῆςπατρικοῦ
DATπατρικῷπατρικῇπατρικῷ
ACCπατρικόνπατρικήνπατρικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπατρικοίπατρικαίπατρικά
GENπατρικῶνπατρικῶνπατρικῶν
DATπατρικοῖςπατρικαῖςπατρικοῖς
ACCπατρικούςπατρικάςπατρικά
πατρικούς
πατρικῷ
πατρικῶν
πάτριον
πάτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: ancestral, paternal, of or belonging to one's father, hereditary
  • Substantival: ancestor, father, heritage
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπάτριοςπατρίαπάτριον
GENπατρίουπατρίαςπατρίου
DATπατρίῳπατρίᾳπατρίῳ
ACCπάτριονπατρίανπάτριον
Plural
 MascFemNeut
NOMπάτριοιπάτριαιπάτρια
GENπατριῶν
DATπατρίοιςπατρίαιςπατρίοις
ACCπατρίουςπατρίαςπάτρια
πατρίους
πατρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (own) country, a fatherland, homeland, native land, heavenly home
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπατρίςπατρίδες
GENπατρίδοςπατρίδων
DATπατρίδιπατρίσι(ν)
ACCπατρίδαπατρίδας
VOCπατρίπατρίδες
πατρίῳ
πατρίων
πατριῶν
πατρολῴαις
πατρολῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who kills his own father, a patricide
 • Forms:
  • πατρολῴαις Noun: Dat Plur Masc
πατροπαράδοτος
πατροπαραδότου
πατρός
πατρῴαν
πατρώνυμος
πατρῷοις
πατρῷον
πατρῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of fathers, paternal, i.e., hereditary
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπατρῷοςπατρῴαπατρῷον
GENπατρῴουπατρῴαςπατρῴου
DATπατρῴῳπατρῴᾳπατρῴῳ
ACCπατρῷονπατρῴανπατρῷον
VOCπατρῷεπατρῴαπατρῷε
Plural
 MascFemNeut
NOMπατρῷοιπατρῷαιπατρῷα
GENπατρῴωνπατρῴωνπατρῴων
DATπατρῴοις
πατρῷοις
πατρῴαιςπατρῴοις
πατρῷοις
ACCπατρῴουςπατρῴαςπατρῷα
VOCπατρῷοιπατρῷαιπατρῷα
πατρῴου
πατρῴους
πατρῴῳ