παταίων
πατάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πατάσσω
πατάξαντα
πατάξαντας
πατάξαντες
πατάξαντι
πατάξαντος
παταξάντων
πατάξας
πατάξασα
πατάξατε
πατάξει
πατάξεις
πατάξετε
πατάξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: πατάσσω
πατάξῃς
πατάξητε
πατάξομεν
πάταξον
πατάξουσι, πατάξουσιν
πατάξω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πατάσσω
πατάξωμεν
πατάξωσι, πατάξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πατάσσω
πατάσσειν
πατάσσῃ
πατάσσω
 • Meaning:
  • to hit (lightly), push (e.g., to hit someone's side to awaken him)
  • to hit (hard), strike, punch
  • to harm physically, attack
  • to strike down, slay, kill
  • to destroy, defeat, demolish, smash
  • to cause forcefully to move with speed
  • to strike (as an action of an angel, perhaps without touching, cf Acts 12:23)
 • Forms:
Present
 • πατάσσειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • πατάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πατάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • πατάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πατάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πατάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist Verbs
 • ἐπάτασσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπατάξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπάταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπατάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπάταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πατάσσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πατάξαι Verb: Aor Act Infin
 • πατάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πατάξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • πατάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πατάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πατάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πατάξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πάταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Aorist Participles
 • πατάξασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • πατάξαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • πατάξαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • πατάξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πατάξαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • πατάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • παταξάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • πατάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
παταχρα
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Meaning: idol
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa 8:21
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

παταχρον
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Meaning: idol
 • Aramaic:
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa 37:38
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

πατεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πατέω
πατεῖν
πατεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πατέω
πατέομαι
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • παταίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
πάτερ
πατέρα
πατέρας
πατέρες
πατέρων
πατέω
 • Meaning:
  • to tread (on something with the feet)
  • to set foot on, tread
  • to tread on, trample (i.e., plunder)
  • to trample in contempt or disdain
  • to walk
 • Forms:
Present
 • πατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πατεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • πατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πατουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πατοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • πατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πατουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • πατούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • πατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • πατήσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπατοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • πατῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • πατησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • πατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
πάτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something trodden, refuse
 • Forms:
πατήματα
πατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • father (actual, spiritual, or honorary)
  • male parent
  • ancestor, forefather
 • Forms:
πατῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πατέω
πατήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:πατέω
πατησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πατέω
πατήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πατέω
πάτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning: treading (of grapes)
πατήσουσι, πατήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πατέω
πατητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: trodden upon
 • Forms:
  • πατητοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
πατητοῦ
πατουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πατέω
πατούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πατέω
πατουμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πατέω
πατοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πατέω
πατοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: πατέω
πατοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πατέω
πατοῦσι, πατοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πατέω
πατράδελφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncle, father's brother
πατραδέλφου
πατραλῴαις
πατραλῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • murderer of close relative, a parricide
  • murderer of father, a patricide
 • Forms:
  • πατραλῴαις Noun: Dat Plur Masc
πάτραρχον
πάτραρχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tutelary god
 • Forms:
  • πάτραρχον Noun: Nom/Acc Sing Neut
πατράσι, πατράσιν
πατρί
πάτρια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πάτριος
πατριά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • parental home
  • clan, group of those who are connected by paternal lineage
  • paternal family, kindred, lineage, paternal descent, i.e., (concretely) a group of families or a whole race (nation)
 • Forms:
πατριᾷ
πατριαί
πατριάν
πατριάρχαι
πατριάρχας
πατριάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chief of a tribe, head of a family
  • patriarch, a progenitor
  • remote ancestor
 • Forms:
πατριάρχου
πατριαρχῶν
πατριᾶς
πατριάς
πατρίδα
πατρίδας
πατρίδι
πατρίδος
πατρικαῖς
πατρική
πατρικήν
πατρικῆς
πατρικοῖς
πατρικόν
πατρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of fathers, paternal, patristic, i.e., ancestral
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπατρικόςπατρικήπατρικόν
GENπατρικοῦπατρικῆςπατρικοῦ
DATπατρικῷπατρικῇπατρικῷ
ACCπατρικόνπατρικήνπατρικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπατρικοίπατρικαίπατρικά
GENπατρικῶνπατρικῶνπατρικῶν
DATπατρικοῖςπατρικαῖςπατρικοῖς
ACCπατρικούςπατρικάςπατρικά
πατρικούς
πατρικῷ
πατρικῶν
πάτριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πάτριος
πάτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • ancestral, paternal, of or belonging to one's father, hereditary
 • Substantival Meaning:
  • ancestor, father, heritage
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπάτριοςπατρίαπάτριον
GENπατρίουπατρίαςπατρίου
DATπατρίῳπατρίᾳπατρίῳ
ACCπάτριονπατρίανπάτριον
Plural
 MascFemNeut
NOMπάτριοιπάτριαιπάτρια
GENπατριῶν
DATπατρίοιςπατρίαιςπατρίοις
ACCπατρίουςπατρίαςπάτρια
πατρίους
πατρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • (own) country, a fatherland, homeland, native land, heavenly home
  • hometown, homeland, neighborhood

   οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.
   no prophet is accepted in his hometown (Luke 4:24)

 • Forms:
πατρίῳ
πατρίων
πατριῶν
πατρολῴαις
πατρολῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who kills his own father, a patricide
 • Forms:
  • πατρολῴαις Noun: Dat Plur Masc
πατροπαράδοτον
πατροπαράδοτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inherited, received by tradition from fathers, traditional
 • Forms:
  • πατροπαραδότου Adj: Gen Sing Fem
πατροπαραδότου
πατρός
πατρῴαν
πατρώιος, πατρῴος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • ancestral, of one's fathers
 • Forms:
πατρώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: named after the father
πατρῷοις
πατρῷον
πατρῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of fathers, paternal, i.e., hereditary
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπατρῷοςπατρῴαπατρῷον
GENπατρῴουπατρῴαςπατρῴου
DATπατρῴῳπατρῴᾳπατρῴῳ
ACCπατρῷονπατρῴανπατρῷον
VOCπατρῷεπατρῴαπατρῷε
Plural
 MascFemNeut
NOMπατρῷοιπατρῷαιπατρῷα
GENπατρῴωνπατρῴωνπατρῴων
DATπατρῴοις
πατρῷοις
πατρῴαιςπατρῴοις
πατρῷοις
ACCπατρῴουςπατρῴαςπατρῷα
VOCπατρῷοιπατρῷαιπατρῷα
πατρῴου
πατρῴους, πατρώους
πατρῴῳ