πάρεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παρέχω
παρέχεεν
παρέχει
παρέχειν
παρέχεον
παρέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: παρέχω
παρέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρέχετε
παρεχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: παρέχω
παρεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω
παρέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: παρέχω
παρέχοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: παρέχω
παρέχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: παρέχω
παρεχούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: παρέχω
παρέχουσι
παρέχουσιν
παρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hold beside, hold in readiness
   • to afford, grant, give
   • to cause, occasion
   • to present or offer (for a purpose)
   • to supply, furnish, provide
   • to submit oneself
   • to reveal oneself
   • to allow, grant
   • impersonal: it is allowed, easy, in one's power to do so and so
   • legal: to produce (a person on demand), subpoena
  • Middle:
   • to supply (of oneself or from one's own means)
   • to furnish, produce, provide
   • to display, exhibit
   • legal: to bring forward (as a witness)
   • to produce as one's own
   • to represent (as an ambassador)
   • to offer, promise
   • to make (something) for (oneself)
   • arithmetic: to make up, amount to
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
  • παρέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • παρέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παράσχησθε
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • παρέξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • παρέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παρεχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • παρασχέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παρασχών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρέξῃ Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • παρεξόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
  • παρεξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • παρεῖχε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρεῖχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρείχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • παρεῖχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρέσχες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέσχου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • πάρεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρέχειν Verb: Pres Act Infin
  • παρέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • παρέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • παρεχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • παρεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • παρέχοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • παρεχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • παρέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρέχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
παρέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω
παρέχωσιν