πάρεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παρέχω
παρέχεεν
παρέχει
παρέχειν
παρέχεον
παρέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: παρέχω
παρέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρέχετε
παρεχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: παρέχω
παρεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω
παρέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: παρέχω
παρέχοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: παρέχω
παρέχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: παρέχω
παρεχούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: παρέχω
παρέχουσι
παρέχουσιν
παρέχω
 • Present
 • παρέχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • παρέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πάρεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρέχειν Verb: Pres Act Infin
 • παρέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παρέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • παρεχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • παρεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • παρέχοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • παρεχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • παρέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • παρέχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παράσχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • παρέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παρεχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Imperfect
 • παρεῖχε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρεῖχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρείχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • παρέξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • παρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρέξῃ Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • παρεξόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • παρεξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Aorist
 • παρέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παράσχησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • παρασχέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παρασχών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • παρέσχες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέσχου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
παρέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω
παρέχωσιν