παρεθάρσυνον
παρεθέμην
παρέθεντο
παρέθετο
παρεθεωροῦντο
παρέθηκαν
παρέθηκε, παρέθηκεν
παρέθου