πύγαργον
πύγαργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a white-rump animal (antelope)
πυγμαῖς
πυγμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a closed fist
  • a punch
  • fist-fight, boxing
 • Forms:
πυγμῇ
πυγμῆς
πυέλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trough, tub
 • Forms:
πυθέσθαι
πυθμένα
πυθμένες
πυθμένι
πυθμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bottom (of a container)
  • base, foundation
  • bottom (of the sea), depth, abyss
  • stalk, root, stem, trunk (of a tree)
  • low branch
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπυθμήνπυθμένες
GENπυθμένοςπυθμένων
DATπυθμένιπυθμέσι(ν)
ACCπυθμέναπυθμένας
VOCπυθμήνπυθμένες
πυθόμενος
πυθομένου
πύθων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Python, divination
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπύθωνπύθωνες
GENπύθωνοςπυθώνων
DATπύθωνιπύθωσι(ν)
ACCπύθωναπύθωνας
πύθωνα
πύθωνος
πυκάζουσα
πυκάζουσι, πυκάζουσιν
πυκάζω
 • Meaning:
  • to overshadow, protect
  • to cover over with leafy branches
  • to cover thickly
  • to swell
 • Forms:
  • πεπυκασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • πυκάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • πυκάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πυκάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
πυκάσῃ
πυκνά
πυκνάς
πυκνήν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: frequent, close, thick
 • Root: πυκνός
πυκνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see πυκνότερος
 • Note: For superlative, see πυκνότατος
 • Meaning:
  • frequent, numerous, close, compact, thick, dense, clasped
  • incessant, often, oftener, continuous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπυκνόςπυκνήπυκνόν
GENπυκνοῦπυκνῆςπυκνοῦ
DATπυκνῷπυκνῇπυκνῷ
ACCπυκνόνπυκνήνπυκνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπυκνοίπυκναίπυκνά
GENπυκνῶνπυκνῶνπυκνῶν
DATπυκνοῖςπυκναῖςπυκνοῖς
ACCπυκνούςπυκνάςπυκνά
πυκνοτάτης
πυκνότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of πυκνός
 • Meaning: most frequent, most numerous
πυκνότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πυκνότερος
πυκνότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πυκνός
 • Meaning: more frequent, more numerous
πυκνοτέρῳ
πυκνῷ
πυκνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: frequently, often
πυκτεύω
 • Meaning: to box, fight
 • Forms:
  • πυκτεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
πυκτεύων
πύλαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πύλη
πύλαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πύλη
πύλας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πύλη
πύλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gate, door
 • Forms:
πύλῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πύλη
πύλην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πύλη
πύλης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πύλη
πυλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πύλη
πυλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gate, porch, vestibule, gateway, gatehouse, gate-tower
 • Forms:
πυλῶνα
πυλῶνας
πυλῶνες
πυλῶνι
πυλῶνος
πυλώνων
πυλωροί
πυλωροῖς
πυλωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a gatekeeper, warder, porter
πυλωρούς
πυλωρῶν
πυλῶσι, πυλῶσιν
πυνθάνεσθαι
πυνθάνομαι
 • Meaning:
  • to ask, inquire
  • to learn by inquiry, learn by hearsay
  • to seek information (from someone)
 • Forms:
Present
 • πυνθανομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • πυνθανόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πυνθανόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πυνθάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πυνθάνομενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πυνθανομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • πυνθανομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ἐπυνθάνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπυνθανόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐπυνθάνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπύθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπύθοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • πυθέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • πυθόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • πυθομένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
πυνθανομένης
πυνθάνόμενοι
πυνθανόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: πυνθάνομαι
πυνθανόμενος
πυνθανομένου
πυνθανομένῳ
πυνθανομένων
πυξία
πυξίδας
πυξίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tablet of (box-wood, stone, ivory) as writing material
 • Forms:
πυξίου
πυξίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • box of box-wood
  • a burning stick or live coal to kindle a fire
 • Forms:
πύξον
πύξος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the box-tree
 • Forms:
πύον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pus
πῦρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fire, fiery
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπῦρπυρά
GENπυρόςπυρῶν
DATπυρίπυροῖς
ACCπῦρπυρά
πυρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pile of combustible material
  • a pile of burning material
  • a fire, flames
  • a pyre
 • Forms:
πυρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πυρά
πυραμίδας
πυραμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pyramid
 • Forms:
πυράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πυρά
πυράς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πυρά
πυρᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πυρά
πυργοβάρεις
πυργοβάρεσιν
πυργόβαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: battlemented house, fortress, citadel
 • Forms:
πύργοι
πύργοις
πύργον
πύργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a tower, castle
  • a movable tower (for storming the walls of a city)
  • a country watchtower
  • a small fort in the countryside
  • a farm building
πύργου
πύργους
πύργῳ
πύργων
πυρεῖα
πυρεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • censer, a fire-pan
  • pieces of wood
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπυρεῖονπυρεῖα
GENπυρείουπυρείων
DATπυρείῳπυρείοις
ACCπυρεῖονπυρεῖα
πυρείου
πυρείων
πυρέσσουσα
πυρέσσουσαν
πυρέσσω
 • Meaning: to be sick of a fever
 • Forms:
  • πυρέσσουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • πυρέσσουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
πυρετοῖς
πυρετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fever, feverish, inflamed
πυρετῷ
πυρί
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: πῦρ
πυρίκαυστοι
πυρίκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: charred, burned with fire, destroyed by fire
 • Forms:
  • πυρίκαυστοι Adj: Nom Plur Masc
πύριναι
πύρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fiery, of fire, hot
 • Forms:
  • πυρίνους Adj: Acc Plur Masc
  • πυρίνων Adj: Gen Plur MFN
  • πύριναι Adj: Nom Plur Fem
πυρίνους
πυρίνων
πυρίπνουν
πυρίπνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fire-breathing, fiery
 • Forms:
  • πυρίπνουν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πυρίπνουν Adj: Acc Sing Masc/Fem
πυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fire
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Josh 6:24
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • πυρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
πυρισμῷ
πυριφλεγῆ
πυριφλεγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: flaming with fire, blazing
 • Forms:
πυρκαϊά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: funeral pyre
πυροβόλα
πυροβόλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • giving forth fire, fire-arrow
 • Substantival Meaning:
  • fire-throwing catapult
 • Forms:
  • πυροβόλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
πυροειδές
πυροειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: red, fire red, colour of fire
 • Forms:
πυροί
πυροῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: wheat
 • Root: πυρός
πυρόν
πυρόπνουν
πυρόπνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fiery, fire-breathing, fire of rage, raging fire
 • Note: also spelled πυρίπνους
 • Forms:
  • πυρόπνουν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πυρόπνουν Adj: Acc Sing Masc/Fem
πυρός
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: πῦρ
πυρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wheat
πυροῦ
πυροῦμαι
πυρούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πυρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πυρόω
πυρούς
πυροῦσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: πυρόω
πυροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πυρόω
πυροῦτέ
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πυρόω
πυροφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • fire-bearer
  • wheat-bearing
πυρόω
 • Meaning:
  • to set on fire, kindle
  • to burn
  • to test by fire; be fire-tested
  • to make red hot, cause to glow, heat thoroughly
  • to expose to fire (in a smelter to improve the metal's purity)
  • Figurative: to be inflamed
  • Figurative: to cleanse and purify
 • Forms:
Present
 • πυρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πυροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πυρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πυροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πυροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πυροῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Future
 • πυρώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πυρώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπύρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πυρωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πυρωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πυρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • πυρώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πύρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • πεπυρωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πεπυρωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • πεπυρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεπυρωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πεπυρωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πεπυρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
πυρπνόον
πύρπνοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fire-breathing, fiery breath
 • Forms:
  • πυρπνόον Adj: Nom/Acc Sing Neut
πυρπολέω
 • Active Meaning:
  • to tend fires
  • to destroy
 • Passive Meaning:
  • to be consumed by fire
 • Forms:
  • πυρπολούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
πυρπόλησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wasting with fire, conflagration
 • Forms:
πυρπολούμενος
πυρρά
πυρράζει
πυῤῥάζω
 • Meaning: to redden, be red
 • Forms:
  • πυρράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πυρράκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fiery red, ruddy
πυρράν
πυρρᾶς
πυρρίζουσα
πυρριζούσας
πυρρίζω
 • Meaning: to be red, be ruddy, be reddish, be inflamed, be infected
 • Forms:
  • πυρρίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • πυρριζούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
πυρροί
πυρρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πυρρός
BE8B3C colour
πυρρός colour
πυρρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see πυρρότερος
 • Meaning: fire-like, flame-coloured, dull red, red hair, tawny (Color: BE8B3C)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπυρρόςπυρράπυρρόν
GENπύρρουπυρρᾶςπυρροῦ
DATπυρρῷπυρρᾷπυρρῷ
ACCπυρρόνπυρράνπυρρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπυρροίπυρραίπυρρά
GENπυρρῶν
DATπυρροῖςπυρραῖςπυρροῖς
ACCπυρρούςπυρράςπυρρά
πυρρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πυρρός
 • Meaning: more red, more firey
πυρρότεραι
πύρρου
πυρρόω
 • Active Meaning:
  • to purify by fire
 • Middle/Passive Meaning:
  • to become red
 • Forms:
  • ἐπυρρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
πυρσεύει
πυρσεύσαισαν
πυρσεύω
 • Meaning: to light up, kindle, ignite
 • Forms:
  • πυρσεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πυρσεύσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
πυρσόν
πυρσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torch, beacon, signal light, signal fire
πυρφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • fire-bearing
 • Substantival Meaning:
  • fire-bearer
  • firebrand
  • flaming weapon
  • javelin with combustibles tied to it
 • Forms:
  • πυρφόρου Adj: Gen Sing MFN
πυρφόρου
πυρώδεις
πυρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like fire, fiery
 • Forms:
  • πυρώδεις Adj: Acc Plur Fem
πυρωθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πυρόω
πυρώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πυρόω
πυρωθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πυρωθῶσι, πυρωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: πυρόω
πυρῶν
πυρῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πυρόω
πυρώσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πυρώσει
πυρώσεως
πύρωσι, πύρωσιν
πύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trial by fire
  • fever, inflammation
  • ignition, smelting
  • forest fire (caused by drought)
  • (wheat) rust
πύρωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πυρόω
πυρώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πυρόω
πυρωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: A person who works with fire, a smith
πυρωτῶν