πύγαργον
πύγαργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a white-rump animal (antelope)
 • Forms:
  • πύγαργον Noun: Acc Sing Masc
πυγμαῖς
πυγμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a closed fist
  • a punch
  • fist-fight, boxing
 • Forms:
  • πυγμαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πυγμῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πυγμῆς Noun: Gen Sing Fem
πυγμῇ
πυγμῆς
πυθέσθαι
πυθμένα
πυθμένες
πυθμένι
πυθμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bottom (of a container)
  • base, foundation
  • bottom (of the sea), depth, abyss
  • stalk, root, stem, trunk (of a tree)
  • low branch
 • Forms:
  • πυθμένα Noun: Acc Sing Masc
  • πυθμένες Noun: Nom Plur Masc
  • πυθμένι Noun: Dat Sing Masc
πυθόμενος
πυθομένου
πύθων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Python, divination
 • Forms:
  • πύθωνα Noun: Acc Sing Masc
  • πύθωνος Noun: Gen Sing Masc
πύθωνα
πύθωνος
πυκάζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πυκάζω
πυκάζουσιν
πυκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to overshadow, protect
  • to cover over with leafy branches
  • to cover thickly
  • to swell
 • Forms:
  • πεπυκασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • πυκάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πυκάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πυκάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
πυκάσῃ
πυκνά
πυκνάς
πυκνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • frequent, numerous, close, compact, thick, dense, clasped
  • incessant, often, oftener, continuous
 • Forms:
  • πυκνά Adj: Acc Plur Neut
  • πυκνάς Adj: Acc Plur Fem
  • πυκνοτάτης Adj: Gen Sing Fem Superlative
  • πυκνότερον Adj: Acc Sing Neut Comparative
  • πυκνοτέρῳ Adj: Dat Sing Neut
  • πυκνῷ Adj: Dat Sing Neut
πυκνοτάτης
πυκνότερον
πυκνοτέρῳ
πυκνῷ
πυκνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: frequently, often
πυκτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to box, fight
 • Forms:
  • πυκτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πυκτεύων
πύλαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πύλη
πύλαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πύλη
πύλας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πύλη
πύλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gate, door
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπύληπύλαι
GENπύληςπυλῶν
DATπύλῃπύλαις
ACCπύληνπύλας
VOCπύληπύλαι
πύλῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πύλη
πύλην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πύλη
πύλης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πύλη
πυλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πύλη
πυλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gate, porch, vestibule, gateway, gatehouse, gate-tower
 • Forms:
  • πυλῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • πυλῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • πυλῶνες Noun: Nom Plur Masc
  • πυλῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • πυλῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • πυλώνων Noun: Gen Plur Masc
  • πυλῶσι Noun: Dat Plur Masc
  • πυλῶσιν Noun: Dat Plur Masc
πυλῶνα
πυλῶνας
πυλῶνες
πυλῶνι
πυλῶνος
πυλώνων
πυλωροί
πυλωροῖς
πυλωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a gatekeeper, warder, porter
 • Forms:
  • πυλωροί Noun: Nom Plur Masc
  • πυλωροῖς Noun: Dat Plur Masc
  • πυλωρούς Noun: Acc Plur Masc
  • πυλωρῶν Noun: Gen Plur Masc
πυλωρούς
πυλωρῶν
πυλῶσι
πυλῶσιν
πυνθάνεσθαι
πυνθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask, inquire
  • to learn by inquiry, learn by hearsay
  • to seek information (from someone)
 • Forms:
  • πυνθανόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπύθετο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπύθοντο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπυνθάνετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπυνθανόμεθα Verb: Imp Mid Ind 1st Plur
  • ἐπυνθάνοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • πυθέσθαι Verb: 2Aor Mid Deponent Infin
  • πυθόμενος Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • πυθομένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • πυνθάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • πυνθάνομενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • πυνθανομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • πυνθανομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
πυνθάνόμενοι
πυνθανόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: πυνθάνομαι
πυνθανομένου
πυνθανομένῳ
πυξία
πυξίδας
πυξίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tablet of (box-wood, stone, ivory) as writing material
 • Forms:
  • πυξία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πυξίου Noun: Gen Sing Neut
πυξίου
πυξίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • box of box-wood
  • a burning stick or live coal to kindle a fire
 • Forms:
  • πυξίδας Noun: Acc Plur Fem
πύξον
πύξος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the box-tree
 • Forms:
  • πύξον Noun: Acc Sing Fem
πύον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pus
πῦρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fire, fiery
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπῦρπυρά
GENπυρόςπυρῶν
DATπυρίπυροῖς
ACCπῦρπυρά
πυρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pile of combustible material
  • a pile of burning material
  • a fire, flames
  • a pyre
 • Forms:
  • πυράν Noun: Acc Sing Fem
  • πυρᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • πυρᾷ Noun: Dat Sing Fem
πυρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πυρά
πυραμίδας
πυραμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pyramid
 • Forms:
  • πυραμίδας Noun: Acc Sing Fem
πυράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πυρά
πυράς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πυρά
πυρᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πυρά
πυργοβάρεις
πυργοβάρεσιν
πυργόβαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: battlemented house, fortress, citadel
 • Forms:
  • πυργοβάρεις Noun: Acc Plur Fem
  • πυργοβάρεσι(ν) Noun: Dat Plur Fem
πύργοι
πύργοις
πύργον
πύργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a tower, castle
  • a movable tower (for storming the walls of a city)
  • a country watchtower
  • a small fort in the countryside
  • a farm building
 • Forms:
  • πύργοι Noun: Nom Plur Masc
  • πύργοις Noun: Dat Plur Masc
  • πύργον Noun: Acc Sing Masc
  • πύργου Noun: Gen Sing Masc
  • πύργους Noun: Acc Plur Masc
  • πύργῳ Noun: Dat Sing Masc
  • πύργων Noun: Gen Plur Masc
πύργου
πύργους
πύργῳ
πύργων
πυρεῖα
πυρεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • censer, a fire-pan
  • pieces of wood
 • Forms:
  • πυρεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πυρείου Noun: Gen Sing Neut
  • πυρείων Noun: Gen Plur Neut
πυρείου
πυρείων
πυρέσσουσα
πυρέσσουσαν
πυρέσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be sick of a fever
 • Forms:
  • πυρέσσουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πυρέσσουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
πυρετοῖς
πυρετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fever, feverish, inflamed
 • Forms:
  • πυρετοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • πυρετῷ Noun: Dat Sing Masc
πυρετῷ
πυρί
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: πῦρ
πυρίκαυστοι
πυρίκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: charred, burned with fire, destroyed by fire
 • Forms:
  • πυρίκαυστοι Adj: Nom Plur Masc
πύριναι
πύρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fiery, of fire, hot
 • Forms:
  • πυρίνους Adj: Acc Plur Masc
  • πυρίνων Adj: Gen Plur Masc
  • πύριναι Adj: Nom Plur Fem
πυρίνους
πυρίνων
πυρίπνουν
πυρίπνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fire-breathing, fiery
 • Forms:
  • πυρίπνουν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
πυριφλεγῆ
πυριφλεγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flaming with fire, blazing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπυριφλεγήςπυριφλεγές
GENπυριφλεγοῦς
DATπυριφλεγεῖ
ACCπυριφλεγῆπυριφλεγές
Plural
 MascFemNeut
NOMπυριφλεγεῖςπυριφλεγῆ
GENπυριφλεγῶν
DATπυριφλεγέσι(ν)
ACCπυριφλεγεῖςπυριφλεγῆ
πυρκαϊά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: funeral pyre
πυροβόλα
πυροβόλος
πυροειδές
πυροειδής
 • Parse: Adj: Masc Nom Sing
 • Meaning: red, fire red, colour of fire
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπυροειδήςπυροειδές
GENπυροειδοῦς
DATπυροειδεῖ
ACCπυροειδῆπυροειδές
Plural
 MascFemNeut
NOMπυροειδεῖςπυροειδῆ
GENπυροειδῶν
DATπυροειδέσι(ν)
ACCπυροειδεῖςπυροειδῆ
πυροί
πυρόν
πυρόπνουν
πυρόπνους
πυρός
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: πῦρ
πυρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wheat
 • Forms:
  • πυροί Noun: Nom Plur Masc
  • πυρόν Noun: Acc Sing Masc
  • πυροῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πυρούς Noun: Acc Plur Masc
  • πυρῶν Noun: Gen Plur Masc
πυροῦ
πυροῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • Root: πυρόω
πυρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πυρούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πυρόω
πυρούς
πυροῦσθαι
πυροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πυρόω
πυροῦτέ
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πυρόω
πυροφόρος
πυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set on fire, kindle
  • to burn
  • to make red hot, cause to glow, heat thoroughly
  • to expose to fire (in a smelter to improve the metal's purity)
  • Figurative: to be inflamed
  • Figurative: to cleanse and purify
 • Cognates: διαπυρόω, ἐκπυρόω, προσπυρόω, πυρόω
 • Forms:
  • πυρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπύρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπυρωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • πεπυρωμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • πεπυρωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεπυρωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • πεπυρωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • πυροῦμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • πυρούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • πυροῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • πυροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πυροῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • πυρωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πυρώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πυρωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πυρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • πυρώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πύρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πυρώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
πυρπνόον
πύρπνοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fire-breathing, fiery breath
 • Forms:
  • πυρπνόον Adj: Acc Sing Neut
πυρπολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to tend fires
   • to destroy
  • Passive:
   • to be consumed by fire
 • Forms:
  • πυρπολούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
πυρπολούμενος
πυρρά
πυρράζει
πυῤῥάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to redden, be red
 • Forms:
  • πυρράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πυρράκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fiery red, ruddy
πυρράν
πυρρᾶς
πυρρίζουσα
πυρριζούσας
πυρρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be red, be ruddy, be reddish, be inflamed, be infected
 • Cognates: πυρρίζω, ὑποπυρρίζω
 • Forms:
  • πυρρίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πυρριζούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
πυρροί
πυρρόν
πυρρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fire-like, flame-coloured, dull red, red hair, tawny (Color: BE8B3C)
 • Forms:
  • πυρρά Adj: Acc Plur Neut
  • πυρράν Adj: Acc Sing Fem
  • πυρρᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • πυρροί Adj: Nom Plur Masc
  • πυρρόν Adj: Acc Sing Masc
  • πυρρότεραι Adj: Nom Plur Fem Comp
  • πύρρου Adj: Gen Sing Masc
πυρρότεραι
πύρρου
πυρρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to purify by fire
  • Middle/Passive:
   • to become red
 • Forms:
  • ἐπυρρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
πυρσεύει
πυρσεύσαισαν
πυρσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to light up, kindle, ignite
 • Forms:
  • πυρσεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πυρσεύσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
πυρσόν
πυρσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torch, beacon, signal light, signal fire
 • Forms:
  • πυρσόν Noun: Acc Sing Masc
πυρφόρος
πυρφόρου
πυρώδεις
πυρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like fire, fiery
 • Forms:
  • πυρώδεις Adj: Acc Plur Fem
πυρωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πυρόω
πυρώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πυρόω
πυρωθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πυρωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: πυρόω
πυρῶν
πυρῶσαι
πυρώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πυρώσει
πυρώσεως
πύρωσιν
πύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trial by fire
  • fever, inflammation
  • ignition, smelting
  • forest fire (caused by drought)
  • (wheat) rust
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπύρωσιςπυρώσεις
GENπυρώσεωςπυρώσεων
DATπυρώσειπυρώσεσι(ν)
ACCπύρωσι(ν)πυρώσεις
πύρωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πυρόω
πυρώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πυρόω
πυρωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: A person who works with fire, a smith
 • Forms:
  • πυρωτῶν Noun: Gen Plur Masc
πυρωτῶν