παρέλαβε(ν)
παρέλαβες
παρελάβετε
παρέλαβον
παρελάβοσαν
παρελάμβανε
παρελέγοντο
παρελεύσεσθε
παρελεύσεται
παρελεύσῃ
παρελεύσομαι
παρελευσόμεθα
παρελεύσονται
παρεληλυθέναι
παρεληλυθότα
παρεληλυθότας
παρεληλυθώς
παρέλθατε
παρελθάτω
πάρελθε
παρελθεῖν
παρελθέτω
παρελθέτωσαν
παρέλθῃ
παρέλθῃς
παρέλθοι
παρελθόν
παρελθόντες
παρελθόντων
παρέλθω
παρέλθωμεν
παρελθών
παρέλθωσι(ν)
παρέλιπον
παρελκύσει
παρελκύσῃς
παρέλκυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protraction, delay, retraction, respite
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρέλκυσιςπαρελκύσεις
GENπαρελκύσεωςπαρελκύσεων
DATπαρελκύσειπαρελκύσεσι(ν)
ACCπαρέλκυσι(ν)παρελκύσεις
παρέλκω
 • Meaning:
  • to keep in suspense
  • to draw along, draw aside
  • to put off, delay
  • to keep waiting
  • to prolong
 • Forms:
  • παρελκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
παρελογίσαντο
παρελογίσασθε
παρελογίσατο
παρελογίσω
παρέλυε(ν)
παρελύθη
παρελύθησαν
παρελύοντο
παρέλυσε(ν)