παρέλαβε
παρέλαβεν
παρέλαβες
παρελάβετε
παρέλαβον
παρελάβοσαν
παρελάμβανε
παρελέγοντο
παρελεύσεσθε
παρελεύσεται
παρελεύσῃ
παρελεύσομαι
παρελευσόμεθα
παρελεύσονται
παρεληλυθέναι
παρεληλυθότα
παρεληλυθότας
παρεληλυθώς
παρέλθατε
παρελθάτω
πάρελθε
παρελθεῖν
παρελθέτω
παρελθέτωσαν
παρέλθῃ
παρέλθῃς
παρέλθοι
παρελθόν
παρελθόντες
παρελθόντων
παρέλθω
παρέλθωμεν
παρελθών
παρέλθωσι
παρέλθωσιν
παρέλιπον
  • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Root: παραλείπω
παρελκύσει
παρελκύσῃς
παρέλκυσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: protraction, delay, retraction, respite
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρέλκυσιςπαρελκύσεις
GENπαρελκύσεωςπαρελκύσεων
DATπαρελκύσειπαρελκύσεσι(ν)
ACCπαρέλκυσι(ν)παρελκύσεις
παρέλκω
παρελογίσαντο
παρελογίσασθε
παρελογίσατο
παρελογίσω
παρέλυεν
παρελύθη
παρελύθησαν
παρελύοντο
παρέλυσε
παρέλυσεν