παρέλαβε
παρέλαβεν
παρέλαβες
παρελάβετε
παρέλαβον
παρελάβοσαν
παρελάμβανε
παρελέγοντο
παρελεύσεσθε
παρελεύσεται
παρελεύσῃ
παρελεύσομαι
παρελευσόμεθα
παρελεύσονται
παρεληλυθέναι
παρεληλυθότα
παρεληλυθότας
παρεληλυθώς
παρέλθατε
παρελθάτω
πάρελθε
παρελθεῖν
παρελθέτω
παρελθέτωσαν
παρέλθῃ
παρέλθῃς
παρέλθοι
παρελθόν
παρελθόντες
παρελθόντων
παρέλθω
παρέλθωμεν
παρελθών
παρέλθωσι
παρέλθωσιν
παρέλιπον
παρελκύσει
παρελκύσῃς
παρέλκυσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: protraction, delay, retraction, respite
παρέλκω
παρελογίσαντο
παρελογίσασθε
παρελογίσατο
παρελογίσω
παρέλυεν
παρελύθη
παρελύθησαν
παρελύοντο
παρέλυσε
παρέλυσεν