παρέλαβε(ν)
παρέλαβες
παρελάβετε
παρέλαβον
παρελάβοσαν
παρελάμβανε
παρελέγοντο
παρελεύσεσθε
παρελεύσεται
παρελεύσῃ
παρελεύσομαι
παρελευσόμεθα
παρελεύσονται
παρεληλυθέναι
παρεληλυθότα
παρεληλυθότας
παρεληλυθώς
παρέλθατε
παρελθάτω
πάρελθε
παρελθεῖν
παρελθέτω
παρελθέτωσαν
παρέλθῃ
παρέλθῃς
παρέλθοι
παρελθόν
παρελθόντες
παρελθόντων
παρέλθω
παρέλθωμεν
παρελθών
παρέλθωσι(ν)
παρέλιπον
παρελκύσει
παρελκύσῃς
παρέλκυσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: protraction, delay, retraction, respite
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρέλκυσιςπαρελκύσεις
GENπαρελκύσεωςπαρελκύσεων
DATπαρελκύσειπαρελκύσεσι(ν)
ACCπαρέλκυσι(ν)παρελκύσεις
παρέλκω
παρελογίσαντο
παρελογίσασθε
παρελογίσατο
παρελογίσω
παρέλυε(ν)
παρελύθη
παρελύθησαν
παρελύοντο
παρέλυσε(ν)