παρέλαβε
παρέλαβεν
παρέλαβες
παρελάβετε
παρέλαβον
παρελάβοσαν
παρελάμβανε
παρελέγοντο
παρελεύσεσθε
παρελεύσεται
παρελεύσῃ
παρελεύσομαι
παρελευσόμεθα
παρελεύσονται
παρεληλυθέναι
top
παρεληλυθότα
παρεληλυθότας
παρεληλυθώς
παρέλθατε
παρελθάτω
πάρελθε
παρελθεῖν
παρελθέτω
παρελθέτωσαν
παρέλθῃ
παρέλθῃς
παρέλθοι
παρελθόν
παρελθόντες
παρελθόντων
top
παρέλθω
παρέλθωμεν
παρελθών
παρέλθωσι
παρέλθωσιν
παρέλιπον
παρελκύσει
παρελκύσῃς
παρέλκυσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: protraction, delay, retraction, respite
παρέλκω
παρελογίσαντο
παρελογίσασθε
παρελογίσατο
παρελογίσω
top
παρέλυεν
παρελύθη
παρελύθησαν
παρελύοντο
παρέλυσεν