συναναβαίνω
συναναβάντες
συναναβᾶσαι
συναναβᾶσιν
συναναβῆναι
συναναβήσεται
συναναβῶ
συναναγκάζω
συναναγκασθῇ
συνανάκειμαι
συνανακείμενοι
συνανακειμένοις
συνανακειμένους
συνανακειμένων
συναναμείγνυμι
συναναμείξεων
συνανάμειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: relationship forged as allies
 • Note: also spelled συνανάμιξις
συναναμίγνυμι
συναναμίγνυσθαι
συναναμίγνυσθε
συνανάμιξις
συναναμίσγεσθε
συναναμίσγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to mix together
  • Middle:
   • to have dealings with
   • to be involved with (someone's practices)
  • Passive:
   • to have fellowship with
 • Cognates: μίσγω, συμμίσγω, συναναμίσγω
 • Forms:
  • συναναμίσγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
συναναπαύομαι
συναναπαύσεται
συναναπαύσωμαι
συναναπαύω
συναναστρεφόμενα
συναναστρέφω
συναναστροφή
συναναστροφήν
συναναστροφῆς
συναναφέρω
συναναφέρων
συναναφύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to knead up (bread dough) together
  • Middle:
   • to get deeply involved
  • Passive:
   • to be mixed up with
   • to conspire in
 • Cognates: ἐκφύρω, ἐμφύρω, συμφύρω, συναναφύρω, φύρω
 • Forms:
  • συνανεφύρης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • συνανεφύροντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
συναναχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour on together with
συνανέβαινον
συνανέβη
συνανέβησαν
συνανέκειντο
συνανεμείγνυτο
συνανεστράφη
συνανεστράφην
συνανεφύρης
συνανεφύροντο
συνανοίσετε
συναντᾷ
συναντᾶν
συναντᾶτε
συναντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • positive sense
    • to meet together with welcome
    • to rally to
    • to meet by chance
    • to come upon
    • to present oneself to
   • hostile sense
    • to fall upon
    • to run upon
    • to befall, happen to
    • to confront and deal with personally
    • to come against (someone) (esp. of projectiles)
  • Middle:
   • positive sense
    • to meet with
   • hostile sense
    • to come upon
    • to befall
    • to happen to
    • to come against
 • Cognates: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • συναντήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • συναντᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συναντᾶν Verb: Pres Act Infin
  • συναντᾶτε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • συναντῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • συναντήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συναντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συναντήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • συναντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συναντήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • συναντήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συναντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συνάντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συναντήσοντα Verb: Fut Act Part Acc Plur Neut
  • συναντήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συναντήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • συναντῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • συναντῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνήντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνήντησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήντων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
συνάντειμι
συναντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meeting, encounter
 • Cognates: ἀπαντή, συναντή
 • Forms:
  • συναντήν Noun: Acc Sing Fem
συνάντημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • incident, occurrence
  • something that befalls someone
  • event, fate
  • visitation (of plague), plague, adversity
 • Cognates: ἀπάντημα, κατάντημα, συνάντημα
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMσυνάντημασυναντήματα
  GENσυναντήματοςσυναντημάτων
  DATσυναντήματισυναντήμασι(ν)
  ACCσυνάντημασυναντήματα
συναντήματα
συναντήν
συναντῆσαι
συναντήσαντος
συναντήσας
συναντήσει
συναντήσεσθε
συναντήσεται
συναντήσῃ
συναντήσῃς
συναντήσητε
συνάντησιν
συνάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a meeting
  • the act of coming face to face
  • a group of people who come together for a purpose
 • Cognates: ἀπάντησις, συνάντησις, ὑπάντησις
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMσυνάντησιςσναντήσεις
  GENσναντήεωςσναντήσεων
  DATσναντήσεισναντήσεσι(ν)
  ACCσυνάντησινσναντήσεις
συνάντησον
συναντήσοντα
συναντήσουσιν
συναντήσωσιν
συναντιλάβηται
συναντιλαμβάνεται
συναντιλαμβάνομαι
συναντιλήμψεται
συναντιλήμψονταί
συναντῶν
συναντῶσα
συναντῶσιν