συνακμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in full bloom, flourish
  • to be strong enough (to do something)
  • Impersonal: It is high time (to do something)
 • Cognates: ἀκμάζω, παρακμάζω, συνακμάζω
 • Forms:
  • συνακμάσαντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
συνακμάσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνακμάζω
συνακολουθεῖν
συνακολουθέω
συνακολουθῆσαι
συνακολουθήσασαι
συνακολουθούντων
συνακολουθοῦσαι