συναλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to share in suffering, sympathize
 • Cognates: αλγέω, ἀπαλγέω
 • Forms:
  • συναλγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
συναλγήσει
συναλιζόμενος
συναλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat (salt) with
  • to bring together, assemble
 • Cognates: ἁλίζω
 • Forms:
  • συναλιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
συναλίσκομαι
συνάλλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mutual agreement, covenant, contract
 • Cognates: ἄλλαγμα, ἀντάλλαγμα, συνάλλαγμα
 • Forms:
  • συναλλάγμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • συναλλάγματι Noun: Dat Sing Neut
  • συναλλαγμάτων Noun: Gen Plur Neut
συναλλάγμασιν
συναλλάγματι
συναλλαγμάτων
συναλλάσσω
συναλοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to thresh out together
  • to grind to powder, crush, shiver
 • Cognates: ἀλοάω
 • Forms:
  • συνηλόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνηλόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing