συνάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνάγω
συναγαγεῖν
συναγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συναγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συναγάγῃ
συναγάγητε
συναγαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: συνέχω
συναγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: συνάγω
συναγαγούσῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
 • Root: συνέχω
συναγάγω
συναγάγωμεν
συναγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: συνέχω
συναγάγωσιν
σύναγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνάγω
συνάγει
συναγείοχας
συναγελάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to herd together, be gathered together
 • Forms:
  • συναγελάζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
συναγελάζονται
συνάγεσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συνάγεται
συνάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
σύναγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • collection
  • something collected and brought together
  • concretion (such as stone or gravel in the kidneys)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσύναγμασυνάγματα
GENσυνάγματοςσυναγμάτων
DATσυνάγματισυνάγμασι(ν)
ACCσύναγμασυνάγματα
συναγμάτων
συναγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: συνάγω
συναγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: συνάγω
συναγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: συνάγω
συνάγονται
συνάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: συνάγω
συναγόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συνάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: συνάγω
συνάγουσιν
συνάγω
 • Present
 • συναγόντων
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • συναγομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • σύναγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • συναγομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • συναγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • συνάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συνάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • συνήγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • συναχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • συναχθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • συναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • συνάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συνάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συναχθέντα
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Masc
 • συναχθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • συναχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συναχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • συναχθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
 • συναχθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
 • συναχθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • συναχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • συνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συναγαγέτωσαν Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • συναγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συναγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • συναγάγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνῆξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • συνῆξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • συναχθέν
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • σύναξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συναγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συναγάγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • συναγείοχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • συνηγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • συνηγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • συνηγμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
 • συνῆκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
συναγωγαί
συναγωγαῖς
συναγωγάς
συναγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυναγωγήσυναγωγαί
GENσυναγωγῆςσυναγωγῶν
DATσυναγωγῇσυναγωγαῖς
ACCσυναγωγήνσυναγωγάς
VOCσυναγωγήσυναγωγαί
συναγωγῇ
συναγωγήν
συναγωγῆς
συναγωγῶν
συναγών
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: συνέχω
συναγωνίζομαι
συναγωνίσασθαι