συνάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνάγω
συναγαγεῖν
συναγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συναγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συναγάγῃ
συναγάγητε
συναγαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: συνέχω
συναγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: συνάγω
συναγαγούσῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
 • Root: συνέχω
συναγάγω
συναγάγωμεν
συναγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: συνέχω
συναγάγωσιν
σύναγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνάγω
συνάγει
συναγείοχας
συναγελάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to herd together, be gathered together
 • Forms:
  • συναγελάζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
συναγελάζονται
συνάγεσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συνάγεται
συνάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
σύναγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • collection
  • something collected and brought together
  • concretion (such as stone or gravel in the kidneys)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσύναγμασυνάγματα
GENσυνάγματοςσυναγμάτων
DATσυνάγματισυνάγμασι(ν)
ACCσύναγμασυνάγματα
συναγμάτων
συναγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: συνάγω
συναγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: συνάγω
συναγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: συνάγω
συνάγονται
συνάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: συνάγω
συναγόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συνάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: συνάγω
συνάγουσιν
συνάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring together, lead together
   • to gather (something, animals)
   • to gather, assemble
   • to glean
   • to collect (money)
   • to pick up (something)
   • to receive, invite, take care of
   • to lead (someone) (i.e., to marry her)
   • to lead into one's house
   • to take care of (animals)
  • Middle:
   • to assemble, gather
   • to be wrapped together (of tow)
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • συναγόντων
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • συναγομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • συναχθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Neut
   • Verb: Aor Pass Part Acc Masc
  • συναχθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • συναχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • συναχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • συναχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • συναχθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • συναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • συναχθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
  • συναχθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • συναχθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • συναχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • συνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συναγαγέτωσαν Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
  • συναγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συναγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • συναγάγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • συναγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • συναγάγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σύναγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • συναγείοχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • συναγομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • συναγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • συνάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • συνάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συνάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συνήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνηγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • συνηγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • συνηγμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • συνήγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • συνῆκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • συνῆξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνῆξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνῆξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • συναχθέν
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σύναξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
συναγωγαί
συναγωγαῖς
συναγωγάς
συναγωγή
συναγωγῇ
συναγωγήν
συναγωγῆς
συναγωγῶν
συναγών
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: συνέχω
συναγωνίζομαι
συναγωνίσασθαι