συναπαγόμενοι
συναπάγω
συναπαχθέντες
συναπεθάνομεν
συναπέστειλα
συναπέστειλε
συναπέστειλεν
συναπήγαγε
συναπήγαγεν
συναπηχθη
συναποθανεῖν
συναποθανέτω
συναποθνήσκω
συναποκρυβῶσι
συναποκρύπτω
συναπολεῖται
συναπολέσῃ
συναπολέσῃς
συναπολέσθαι
συναπόλῃ
συναπολῇ
συναπόλησθε
συναπόλλυμι
συναπολύω
συναποστᾶσαι
συναποστελεῖς
συναποστέλλω
συναποστελῶ
σύναπτε
συνάπτειν
συνάπτοντες
συναπτούσης
συνάπτουσιν
συνάπτω
 • Present
 • σύναπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • συνάπτειν Verb: Pres Act Infin
 • συνάπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συναπτούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • συνάπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • συνάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συνάψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συνάψαι Verb: Aor Act Infin
 • συνάψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συνῆψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνῆψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῆψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • συνημμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
συναπώλετο