συναθλεῖτε
συναθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to contend along with (someone), struggle along with (someone)
 • Cognates: ἐναθλέω, προαθλέω, συναθλέω
 • Forms:
  • συναθλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συναθλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνήθλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
συναθλοῦντες
συναθροίζει
συναθροίζεσθαι
συναθροίζεσθε
συναθροιζομένων
συναθροίζονται
συναθροίζουσιν
συναθροίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet together
  • to bring together
  • to gather together, bring together, assemble, convene
  • to unite with, be joined to
  • to draft (an army)
 • Cognates: ἀθροίζω, ἐπαθροίζω, συναθροίζω
 • Forms:
  • συναθροίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συναθροίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συναθροίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • συναθροιζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • συναθροίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συναθροίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συναθροίσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • συναθροίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συναθροισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συναθροισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συναθροισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συνάθροισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συναθροίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνήθροισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήθροισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνηθροίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνηθροίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνηθροισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • συνηθροισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • συνηθροισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • συνήθροιστο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
συναθροίσαντας
συναθροίσας
συναθροισθέντες
συναθροισθῆναι
συναθροισθήσονται
συνάθροισον
συναθροίσω