ἀπάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγαγεῖν
ἀπαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγῃ
ἀπαγάγοι
top
ἀπαγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγωμεν
ἀπαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγγεῖλαι
ἀπαγγείλας
ἀπαγγείλασιν
ἀπαγγείλατε
top
ἀπαγγειλάτω
ἀπαγγείλῃ
ἀπαγγείλητε
ἀπάγγειλον
ἀπαγγείλω
ἀπαγγείλωμεν
ἀπαγγείλωσιν
ἀπαγγελεῖ
top
ἀπαγγελεῖς
ἀπαγγελήσονται
ἀπαγγελία
ἀπαγγελίᾳ
ἀπαγγέλλει
ἀπαγγέλλειν
top
ἀπαγγέλλομεν
ἀπαγγέλλον
ἀπαγγέλλοντας
ἀπαγγέλλοντες
ἀπαγγέλλοντι
ἀπαγγέλλοντος
ἀπαγγέλλουσα
ἀπαγγέλλουσιν
top
ἀπαγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring tidings, report, bring news, bring word (again), declare, show (again), tell, announce forth
  • to explain (a mystery, riddle)
  • to interpret (a mystery, riddle)
  • to announce, make public proclamation
  • to inform
  • to communicate verbally
  • to proclaim (something) significant or noteworthy in public
  • to communicate verbally
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἀπαγγέλλωσιν
   • Verb: Pres Act subj 3rd plur
   • Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἀπαγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπαγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπαγγέλλον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπαγγέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπαγγέλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγγείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγείλασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπαγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπαγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγγείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπαγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγγείλωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπήγγειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγελκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπήγγελλον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἀπαγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαγγελήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαγγέλλων
top
ἀπαγγέλλωσιν
ἀπαγγελοῦσιν
ἀπαγγέλω
ἄπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγει
ἀπαγέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
top
ἀπάγξασθαι
ἀπάγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγορεύω
top
ἀπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strangle, throttle (someone, something)
  • Middle:
   • to hang oneself
 • Cognates: ἄγχω
 • Forms:
  • ἀπάγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπήγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀπάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away, take off, bring, carry away, put to death, take away
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἀντιπαράγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐξάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἀπάγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγάγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀπαγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἄπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγομένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
  • ἀπαγόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπαχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῆγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπηγμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • ἀπῆκτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
top
ἀπαγωγή
ἀπαγωγῇ
ἀπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω