ἀπάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγαγεῖν
ἀπαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγῃ
ἀπαγάγοι
ἀπαγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγωμεν
ἀπαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγγεῖλαι
ἀπαγγείλας
ἀπαγγείλασιν
ἀπαγγείλατε
ἀπαγγειλάτω
ἀπαγγείλῃ
ἀπαγγείλητε
ἀπάγγειλον
ἀπαγγείλω
ἀπαγγείλωμεν
ἀπαγγείλωσιν
ἀπαγγελεῖ
ἀπαγγελεῖς
ἀπαγγελήσονται
ἀπαγγελία
ἀπαγγελίᾳ
ἀπαγγέλλει
ἀπαγγέλλειν
ἀπαγγέλλομεν
ἀπαγγέλλον
ἀπαγγέλλοντας
ἀπαγγέλλοντες
ἀπαγγέλλοντι
ἀπαγγέλλοντος
ἀπαγγέλλουσα
ἀπαγγέλλουσιν
ἀπαγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring tidings, report, bring news, bring word (again), declare, show (again), tell, announce forth
  • to explain (a mystery, riddle)
  • to interpret (a mystery, riddle)
  • to announce, make public proclamation
  • to inform
  • to communicate verbally
  • to proclaim (something) significant or noteworthy in public
  • to communicate verbally
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἀπαγγέλλωσι(ν)
   • Verb: Pres Act subj 3rd plur
   • Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἀπαγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπαγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπαγγέλλον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπαγγέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπαγγέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγγείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγείλασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπαγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπαγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγγείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπαγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγγείλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπήγγειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγελκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπήγγελλον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἀπαγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαγγελήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαγγέλλων
ἀπαγγέλλωσιν
ἀπαγγελοῦσιν
ἀπαγγέλω
ἄπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγει
ἀπαγέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγξασθαι
ἀπάγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγορεύω
ἀπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strangle, throttle (someone, something)
  • Middle:
   • to hang oneself
 • Cognates: ἄγχω
 • Forms:
  • ἀπάγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπήγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀπάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away, take off, bring, carry away, put to death, take away
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἀντιπαράγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐξάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἀπήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀπάγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγάγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀπαγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἄπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγομένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
  • ἀπαγόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπαχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῆγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπηγμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • ἀπῆκτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπαγωγή
ἀπαγωγῇ
ἀπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω