κατασβέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to extinguish, quench, put out, quell
  • to stifle and suppress
 • Cognates: ἀποσβέννυμι, κατασβέννυμι, σβέννυμι
 • Forms:
  • κατασβέσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κατασβέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατέσβεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασβέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κατασβέννυμι
κατασβέσει
κατασείοντες
κατασείσας
κατασείω
κατασήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strew (e.g., with ashes)
 • Cognates: κατασήθω, σήθω
 • Forms:
  • κατασῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατέσησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κατασῆσαι
κατασιωπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to silence someone from speaking, make someone stop speaking
  • to silence, quiet down, be silent about
  • to withhold from
 • Cognates: κατασιωπάω, παρασιωπάω, σιωπάω
 • Forms:
  • κατασιωπήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατεσιώπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεσιώπων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
κατασιωπήσω
κατασκάπτει
κατασκάπτειν
κατασκαπτόμενον
κατασκάπτονται
κατασκάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear down, raze to the ground, dig down, destroy utterly, ruin, undermine, overthrow
 • Cognates: ἀνασκάπτω, κατασκάπτω, σκάπτω
 • Forms:
  • κατασκαφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατασκάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασκάπτειν Verb: Pres Act Infin
  • κατασκαπτόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • κατασκάπτονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • κατασκάψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατασκάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατασκάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κατασκάψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατασκάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεσκάφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεσκάφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατεσκαμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • κατεσκαμμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • κατεσκαμμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • κατέσκαψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέσκαψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασκαφήσεται
κατασκάψατε
κατασκάψει
κατασκάψετε
κατασκάψουσιν
κατασκάψω
κατασκεδάζω
κατασκεδάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour (liquid) over
κατασκέπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to take a close view, look down
  • to survey, examine, scrutinize
  • to spy out, reconnoitre
  • to look out for
 • Cognates: ἐπισκέπτομαι, κατασκέπτομαι, σκέπτομαι, συνεπισκέπτομαι, συσκέπτομαι
 • Forms:
  • κατασκεψάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • κατασκεψαμένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • κατασκέψασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατασκέψασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • κατασκεψάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • κατασκέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κατεσκεψάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • κατεσκεψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • κατεσκέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατεσκέψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
κατασκευάζει
κατασκευάζειν
κατασκευάζεται
κατασκευαζομένης
κατασκευάζοντες
κατασκευάζουσιν
κατασκευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make ready, prepare (something)
  • to build, construct, erect, create, make
  • to furnish, equip
  • to ordain
  • to attempt to give the quality of
 • Cognates: ἀνασκευάζω, ἀποσκευάζω, διασκευάζω, ἐπισκευάζω, κατασκευάζω, μετασκευάζω, παρασκευάζω, προκατασκευάζω, σκευάζω
 • Forms:
  • κατεσκευασμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • κατασκευάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασκευάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατασκευάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατασκευασθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • κατασκευασθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • κατασκευασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κατασκευάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασκευάζειν Verb: Pres Act Infin
  • κατασκευάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κατασκευαζομένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
  • κατασκευάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κατασκευάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατεσκεύασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεσκεύασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεσκεύασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεσκεύασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεσκευασμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • κατεσκευασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • κατεσκευασμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • κατεσκευάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεσκεύασται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • κατεσκεύαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατασκευάσῃ
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
κατασκευαῖς
κατασκευάς
κατασκευάσαι
κατασκευάσας
κατασκευάσει
κατασκευάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κατασκευάζω
κατασκευασθέντα
κατασκευασθέντος
κατασκευασθῇ
κατασκεύασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • work of craftmanship, work of construction
  • furniture
  • something prepared
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκατασκεύασμακατασκευάσματα
GENκατασκευάσματοςκατασκευασμάτων
DATκατασκευάσματικατασκευάσμασι(ν)
ACCκατασκεύασμακατασκευάσματα
κατασκευάσματα
κατασκευάσματι
κατασκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • construction, preparation
  • equipment, fittings, furniture
  • instrument
  • correct style
 • Cognates: ἀποσκευή, διασκευή, κατασκευή, παρασκευή
 • Forms:
  • κατασκευαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • κατασκευάς Noun: Acc Plur Fem
  • κατασκευήν Noun: Acc Sing Fem
  • κατασκευῆς Noun: Gen Sing Fem
  • κατασκευῇ Noun: Dat Sing Fem
κατασκευῇ
κατασκευήν
κατασκευῆς
κατασκεψάμενοι
κατασκεψαμένων
κατασκέψασθαι
κατασκέψασθε
κατασκεψάσθωσαν
κατασκέψεται
κατασκηνοῖ
κατασκήνου
κατασκηνοῦν
κατασκηνοῦντα
κατασκηνοῦντας
κατασκηνοῦντι
κατασκηνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lodge, settle down, dwell, rest
  • to pitch one's camp, camp down, i.e., haunt
  • Fig. to remain
 • Cognates: ἀποσκηνόω, ἐπισκηνόω, κατασκηνόω, σκηνόω
 • Forms:
  • κατασκηνώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κατασκηνοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασκήνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κατασκηνοῦν Verb: Pres Act Infin
  • κατασκηνοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κατασκηνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κατασκηνοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κατασκηνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατασκηνώσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κατασκηνώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατασκηνῶσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατασκήνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατασκηνώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατασκηνώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατασκηνώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατεσκήνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατεσκήνωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεσκήνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεσκήνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεσκήνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασκηνῶν
κατασκηνώσαι
κατασκηνῶσαι
κατασκηνώσας
κατασκηνῶσει
κατασκηνώσεις
κατασκηνώσεως
κατασκήνωσιν
κατασκήνωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατασκήνωσιςκατασκηνώσεις
GENκατασκηνώσεωςκατασκηνώσεων
DATκατασκηνώσεικατασκηνώσεσι(ν)
ACCκατασκήνωσι(ν)κατασκηνώσεις
κατασκήνωσον
κατασκηνώσουσι
κατασκηνώσουσιν
κατασκηνώσω
κατασκηνώσωμεν
κατασκιάζοντα
κατασκιάζω
κατάσκιον
κατάσκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shaded or covered with something
  • overshadowing
  • situated in the shade
  • shadowed
 • Cognates: εὔσκιος, κατάσκιος, σύσκιος
 • Forms:
  • κατάσκιον Adj: Acc Sing Neut
  • κατασκίου Adj: Gen Sing Neut
  • κατασκίων Adj: Gen Plur Neut
κατασκίου
κατασκίων
κατασκοπεύοντας
κατασκοπεῦσαι
κατασκοπεύσαντας
κατασκοπεύσαντες
κατασκοπεύσασιν
κατασκοπεύω
κατασκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spy out
  • to view closely
  • to be a sentinel, i.e., to inspect insidiously
  • to lie in wait for
 • Cognates: ἀποσκοπέω, ἐπισκοπέω, ἡπατοσκοπέω, κατασκοπέω, σκοπέω
 • Forms:
  • κατασκοπεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασκοπεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • κατασκοπεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κατασκοπεύσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • κατασκοπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασκοπήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατεσκόπευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατεσκόπευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κατασκοπῆσαι
κατασκοπήσωσιν
κατάσκοποι
κατάσκοπον
κατάσκοπος
κατασκόπους
κατασκόπων
κατασμικρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lessen
   • to reduce
   • to abridge
   • to belittle
   • to hold a low view of
   • to express a low view of
  • Passive:
   • to be little
   • to be small
 • Cognates: κατασμικρύνω, σμικρύνω
 • Forms:
  • κατεσμικρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατασοφίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to deceive, beguile
  • to outwit
  • to gain the advantage by trickery
  • to be crafty against, i.e., circumvent
  • to conquer by sophisms
  • to conquer through wise argument
  • to deal subtlety with
 • Cognates: κατασοφίζομαι, σοφίζω
 • Forms:
  • κατασοφισάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • κατεσοφίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • κατασοφίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατασοφισώμεθα Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κατασοφισάμενος
κατασοφίσασθαι
κατασοφισώμεθα
κατασπᾷ
κατασπαρήσονται
κατασπάσαι
κατάσπασον
κατασπάσω
κατασπαταλᾷ
κατασπαταλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live luxuriously, live in luxury
  • to live wantonly
  • to live in excessive comfort
  • to be wanton
  • to be spoiled (esp. children)
 • Cognates: κατασπαταλάω, σπαταλάω
 • Forms:
  • κατασπαταλᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασπαταλῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
κατασπαταλῶντες
κατασπάω
κατασπείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to sow (seed thickly)
   • to plant
   • to spread abroad
  • Passive:
   • to be scattered abroad
   • to be shed abroad (rays of the sun)
   • to be covered over completely
 • Cognates: διασπείρω, ἐπισπείρω, κατασπείρω, σπείρω
 • Forms:
  • κατασπαρήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κατασπερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατεσπείροντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
κατασπερεῖς
κατασπεύδει
κατασπευδομένη
κατασπεύδοντας
κατασπεύδουσα
κατασπεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to press, urge, speed
  • to move with speed
  • to egg on
  • to hasten on
  • to be hasty, act with speed
  • to accelerate
  • to cause to move with speed
  • to unsettle mentally
 • Cognates: ἐπισπεύδω, κατασπεύδω, σπεύδω
 • Forms:
  • κατασπεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατασπευδομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • κατασπεύδοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κατασπεύδουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κατασπεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασπεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατασπευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κατάσπευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατέσπευδεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέσπευδον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατέσπευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέσπευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατασπεῦσαι
κατασπεύσατε
κατασπευσάτω
κατάσπευσον
κατασπουδάζω
κατασπουδασθῶ
κατασπῶντες
κατασταθέντα
κατασταθέντας
κατασταθέντες
κατασταθῆναι
κατασταθήσεσθαι
κατασταθήσεται
κατασταθήσονται
κατασταθῶσιν
καταστάντες
καταστάς
καταστᾶσα
καταστασιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to revolt
  • to agitate against the authority
  • to form a counter-party in the state
  • to overpower
 • Cognates: καταστασιάζω, στασιάζω
 • Forms:
  • καταστασιάσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
καταστασιάσασι
κατάστασιν
κατάστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάστασιςκαταστάσεις
GENκαταστάσεωςκαταστάσεων
DATκαταστάσεικαταστάσεσι(ν)
ACCκατάστασι(ν)καταστάσεις
καταστεῖλαι
καταστείλας
καταστέλλω
κατάστεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a physical condition of health
  • a mental condition of health
  • a state of health
  • disposition, mood
 • Cognates: κατάστεμα, σύστεμα
καταστενάζοντες
καταστεναζόντων
καταστενάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sigh, mourn, groan (because of hardship)
 • Cognates: ἀναστενάζω, καταστενάζω, στενάζω, συστενάζω
 • Forms:
  • καταστενάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταστέναξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταστενάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταστεναζόντων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • κατεστέναξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
καταστενάξεις
καταστέναξον
καταστέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deck with garlands, crown, wreath
 • Cognates: καταστέφω, στέφω
 • Forms:
  • κατεστεμμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
καταστῇ
κατάστημα
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάστημακαταστήματα
GENκαταστήματοςκαταστημάτων
DATκαταστήματικαταστήμασι(ν)
ACCκατάστημακαταστήματα
καταστήματι
καταστηρίζω
καταστῆσαι
καταστήσαι
καταστήσαντες
καταστήσαντος
καταστήσας
καταστήσασα
καταστήσατε
καταστησάτω
καταστήσει
καταστήσειν
καταστήσεις
καταστήσεται
καταστήσετε
καταστήσῃ
καταστήσῃς
καταστήσομεν
κατάστησον
καταστήσουσιν
καταστήσω
καταστήσωμεν
κατάστητε
καταστολή
καταστολῇ
καταστολήν
καταστραγγιεῖ
καταστραγγίζω
καταστρατοπεδεύω
καταστραφήσεται
καταστρέφει
καταστρέφεται
καταστρεφοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: καταστρέφω
καταστρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to overturn, overthrow, turn upside down
  • to upset
  • to destroy, ruin
  • to turn away, mislead
  • to bring to an end
 • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • καταστρεφοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • καταστρέφει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταστρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταστρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • καταστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταστρέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • καταστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεστραμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • κατεστραμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • κατεστραμμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • κατέστραπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κατέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατέστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταστρέφων
καταστρέψαι
καταστρέψας
καταστρέψει
καταστρέψῃ
καταστρέψω
καταστρηνιάσωσι
καταστρηνιάσωσιν
καταστρηνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become wanton against, become voluptuous against
 • Cognates: καταστρηνιάω, στρηνιάω
 • Forms:
  • καταστρηνιάσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταστρηνιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
καταστροφή
καταστροφῇ
καταστροφήν
καταστροφῆς
καταστρωθῆναι
καταστρωθήσονται
καταστρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lay down
  • to lay low, kill
  • to disperse
  • to spread out, extend, enlarge
  • to set a (dinner) table, prepare a meal
  • to overthrow
  • to prostrate
 • Cognates: διαστρώννυμι, καταστρώννυμι, στρώννυμι, ὑποστρώννυμι
 • Forms:
  • καταστρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταστρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καταστρωννύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταστρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταστρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταστρώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεστρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέστρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέστρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταστρωννύων
καταστρῶσαι
καταστρώσατε
καταστρώσω
κατασύρῃ
κατασυριεῖ
κατασύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drag away (by force), carry off
  • to hale, drag, lug
  • to pull down, drag down, i.e., arrest judicially
  • to lay waste, ravage
 • Cognates: ἀνασύρω, ἀποσύρω, ἐκσύρω, κατασύρω, περισύρω, σύρω, συσσύρω
 • Forms:
  • κατασύρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατασυριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατασύρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατέσυρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
κατασύρων
κατασφάζειν
κατασφάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slaughter, murder, slay, strike down
 • Cognates: ἀποσφάζω, κατασφάζω, σφάζω
 • Forms:
  • κατασφάξαι Verb: Aor Act Infin
  • κατασφάξουσίν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατασφάζειν Verb: Pres Act Infin
  • κατεσφάγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέσφαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέσφαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέσφαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
κατασφαλίζομαι
κατασφαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fortify
  • Middle:
   • to make sure, make safe, keep secure
   • to take precautions
   • to tie down
  • Passive:
   • to be made fast
   • to be made secure
 • Cognates: ἀσφαλίζω, κατασφαλίζω, σφαλίζω
 • Forms:
  • κατασφαλίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κατησφαλίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατησφαλισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
κατασφάξαι
κατασφάξατε
κατασφάξουσίν
κατασφάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slay; to kill down, i.e., slaughter
 • Forms:
  • κατασφάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κατασφραγίζει
κατασφραγίζω
κάτασχε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατέχω
κατασχεθήσεσθε
κατασχεθήτω
κατασχεῖν
κατασχέσει
κατασχέσεσιν
κατασχέσεως
κατάσχεσιν
κατάσχεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • possession, what one possesses
  • act of holding in possession
  • a holding down (i.e., occupancy)
  • restraint, restraining, holding back
 • Cognates: κατάσχεσις, ὑπόσχεσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάσχεσιςκατασχέσεις
GENκατασχέσεωςκατασχέσεων
DATκατασχέσεικατασχέσεσι(ν)
ACCκατάσχεσι(ν)κατασχέσεις
κατάσχῃς
κατασχίζω
κατασχίσαντες
κατάσχωμεν