κοδράντην
κοδράντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: farthing, a quadrans, i.e., the fourth part of an as
 • Forms:
  • κοδράντην Noun: Acc Sing Masc
κόθωνοι
 • Parse: Transliterated Noun
 • Meaning: garment, linen tunic
κοῖλα
κοιλάδα
κοιλάδας
κοιλάδες
κοιλάδι
κοιλάδος
κοιλάδων
κοιλάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: valley, hollow, indentation
 • Forms:
  • κοιλάδα Noun: Acc Sing Fem
  • κοιλάδας Noun: Acc Plur Fem
  • κοιλάδες Noun: Nom Plur Fem
  • κοιλάδι Noun: Dat Sing Fem
  • κοιλάδος Noun: Gen Sing Fem
  • κοιλάδων Noun: Gen Plur Fem
  • κοιλάσιν Noun: Dat Plur Fem
κοιλάσιν
κοίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hollow, groove, indentation
 • Forms:
  • κοιλάσματι Noun: Dat Sing Neut
κοιλάσματι
κοίλη
κοίλην
κοιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: belly, womb; a cavity, i.e., (esp.) the abdomen; by implication, the matrix; figuratively, the heart
 • Forms:
  • κοιλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κοιλίαι Noun: Nom Plur Fem
  • κοιλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κοιλίας Noun: Gen Sing Fem
κοιλίᾳ
κοιλίαι
κοιλίαν
κοιλίας
κοῖλον
κοῖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hollow, indentation, depression, hold (of a ship)
 • Forms:
  • κοῖλα Adj: Nom Plur Neut
  • κοίλη Adj: Nom Sing Fem
  • κοίλην Adj: Acc Sing Fem
  • κοῖλον Adj: Acc Sing Neut
κοιλοσταθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to provide with a coffered ceiling or panels
 • Forms:
  • ἐκοιλοστάθμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κοιλοστάθμοις
κοιλόσταθμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: with coffered ceilings, panelled
 • Forms:
  • κοιλοστάθμοις Noun: Dat Plur Masc
κοιλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hollowness, a hollow, indentation
 • Forms:
  • κοιλότητος Noun: Gen Sing Fem
κοιλότητος
κοίλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hollow, cavity, valley
 • Forms:
  • κοιλώματα Noun: Acc Plur Neut
  • κοιλώματι Noun: Dat Sing Neut
  • κοιλώματος Noun: Gen Sing Neut
  • κοιλωμάτων Noun: Gen Plur Neut
κοιλώματα
κοιλώματι
κοιλώματος
κοιλωμάτων
κοιμᾷ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμᾶσθαι
κοιμᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go to bed, fall asleep, be dead, put to sleep, put to bed
  • to engage in sexual intercourse
  • to lodge, spend the night
 • Construct: ἐπικοιμάω, συγκοιμάω
 • Forms:
  • κοίμησιν
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκοιμᾶτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοιμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοιμήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐκοιμήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐκοιμήθης Verb: 1Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκοιμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκοιμῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • κεκοιμημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κεκοιμημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • κεκοίμησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • κεκοίμηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κοιμᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κοιμᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κοιμᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κοιμηθείς Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κοιμηθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • κοιμηθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • κοιμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κοιμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κοιμηθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
  • κοιμηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • κοιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κοιμηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • κοιμηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • κοιμηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
  • κοιμηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κοιμηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • κοιμήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • κοιμηθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
  • κοιμηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • κοιμηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • κοιμηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κοιμώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κοιμωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • κοιμώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • κοιμώμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • κοιμωμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • κοιμωμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • κοιμωμένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • κοιμῶνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • κοιμωμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
κοιμηθείς
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθῇ
κοιμηθῆναι
κοιμηθήσεσθε
κοιμηθήσεται
κοιμηθήσῃ
κοιμηθήσομαι
κοιμηθησόμεθα
κοιμηθήσονται
κοιμηθῆτε
κοιμήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμηθήτω
κοιμηθῶ
κοιμηθῶμεν
κοιμηθῶσιν
κοιμήσει
κοιμήσεως
κοίμησιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κοίμησις
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοίμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sleep, slumber, fig. death
 • Forms:
  • κοίμησιν Noun: Acc Sing Fem
  • κοιμήσει Noun: Dat Sing Fem
  • κοιμήσεως Noun: Gen Sing Fem
κοιμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put to sleep
 • Forms:
  • ἐκοίμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκοίμισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκοιμισμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • κοιμίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κοιμίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κοιμίζων
κοιμίσας
κοιμώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμώμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμῶνται
κοινά
κοιναῖς
κοινῇ
κοινήν
κοινῆς
κοινοῖ
κοινολογέομαι
κοινολογησόμενον
κοινολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: consultation, conference
 • Forms:
  • κοινολογίαν Noun: Acc Sing Fem
κοινολογίαν
κοινόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: κοινός
κοινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: common, defiled, unclean, unholy, public
 • Forms:
  • κοινά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κοιναῖς Adj: Dat Plur Fem
  • κοινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • κοινήν Adj: Acc Sing Fem
  • κοινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • κοινόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • κοινῷ Adj: Dat Sing Masc
κοίνου
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοινόω
κοινοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: κοινόω
κοινοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: κοινόω
κοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make common, make impure, defile
  • to make something unclean
  • to consider or declare unclean
 • Construct: ἀνακοινόω
 • Forms:
  • ἐκοίνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κεκοίνωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοίνωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοινωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • κοινοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κοίνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κοινοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • κοινοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • κοινωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κοινῶσαι Verb: Aor Act Infin
κοινῷ
κοινωθῇ
κοινώνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κοινωνέω
κοινωνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κοινωνέω
κοινωνεῖν
κοινωνεῖτε
κοινωνείτω
κοινωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to share, have a share (of something)
  • to share (with someone), participate, accociate
  • to give a share, contribute a share
 • Construct: ἐπικοινωνέω, συγκοινωνέω
 • Forms:
  • κοινωνήσεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κοινωνῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκοινώνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκοινώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκοινώνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκοινώνηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοινώνηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κοινώνει
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κοινωνεῖ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κοινωνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κοινωνεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κοινωνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κοινωνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κοινωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοινώνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοινωνήσοντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
  • κοινωνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κοινωνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κοινωνῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κοινωνέω
κοινωνήσας
κοινωνήσει
κοινωνήσεις
κοινώνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reciprocal recognition, partnership
 • Forms:
  • κοινωνήσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
κοινώνησον
κοινωνήσοντες
κοινωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • association, communion, fellowship, close relationship
  • generosity, fellow-feeling, altruism
  • sign of fellowship, proof of unity
  • participation, sharing (something)
 • Forms:
  • κοινωνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κοινωνίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κοινωνίας Noun: Gen Sing Fem
κοινωνίᾳ
κοινωνίαν
κοινωνίας
κοινωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: liberal, generous, willing to share
 • Forms:
  • κοινωνικούς Adj: Acc Plur Masc
κοινωνικούς
κοινωνοί
κοινωνόν
κοινωνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: companion, fellowship, accomplice, partaker, partner, an associate
 • Forms:
  • κοινωνοί Adj: Nom Plur Masc
  • κοινωνόν Adj: Acc Sing Masc
  • κοινωνοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κοινωνούς Adj: Acc Plur Masc
κοινωνοῦ
κοινωνοῦντες
κοινωνούς
κοινωνῶν
κοινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • commonly, mutually
  • together, in common
  • in the common language or dialect
κοινῶσαι
κοινωφελές
κοινωφελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: generally useful, good for all
 • Forms:
  • κοινωφελές Adj: Nom/Acc Sing Neut
κοιτάζεις
κοιτάζηται
κοιτάζομαι
κοιταζόμενος
κοιταζομένους
κοιταζόντων
κοιτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to provide a fold for (sheep)
   • to fold (sheep)
   • to cause to lie down, put to bed
   • to cause to rest
  • Middle/Passive:
   • to lie down (for sleep)
   • to go to bed
   • to lie down (for sexual intercourse in bed)
   • to lie upon (something)
 • Forms:
  • κοιτάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κοιτάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • κοιτάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κοιταζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • κοιταζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • κοιταζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κοιτασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κοιτασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κοίταις
κοίτας
κοιτασθήσεται
κοιτασθήσονται
κοιτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sexual intercourse, cohabitation
 • Forms:
  • κοιτασίαν Noun: Acc Sing Fem
κοιτασίαν
κοίτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bed
  • conjugal bed
  • marriage-bed
  • sexual intercourse
  • seminal emission
 • Forms:
  • κοίταις Noun: Dat Plur Fem
  • κοίτας Noun: Acc Plur Fem
  • κοίτην Noun: Acc Sing Fem
  • κοίτης Noun: Gen Sing Fem
  • κοιτῶν Noun: Gen Plur Fem
  • κοίτῃ Noun: Dat Sing Fem
κοίτῃ
κοίτην
κοίτης
κοιτῶν
κοιτών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bedroom, chamberlain
 • Forms:
  • κοιτῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • κοιτῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • κοιτῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • κοιτώνων Noun: Gen Plur Masc
κοιτῶνα
κοιτῶνι
κοιτῶνος
κοιτώνων
κοκκάριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: little grain (of hailstone)
κόκκινα
κοκκίνην
κόκκινον
κόκκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: scarlet, red
 • Forms:
  • κόκκινα Adj: Acc Plur Neut
  • κοκκίνην Adj: Acc Sing Fem
  • κόκκινον Adj: Acc Sing Neut
  • κοκκίνου Adj: Gen Sing Neut
  • κοκκίνῳ Adj: Dat Sing Neut
κοκκίνου
κοκκίνῳ
κόκκον
κόκκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • red, scarlet
  • seed, a kernel of seed, grain, corn
 • Forms:
  • κόκκου Noun: Gen Sing Masc
  • κόκκον Noun: Acc Sing Masc
  • κόκκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κόκκων Noun: Gen Plur Masc
κόκκου
κοκκύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: crow of a rooster, cock-a-doodle-doo
κόκκῳ
κόκκων
κολαβρίζομαι
κολαβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deride, mock
  • to dance wildly
 • Forms:
  • κολαβρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κολαβρισθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
κολαβρισθείησαν
κολάζειν
κολάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κολάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • Root: κολάζω
κολαζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολαζομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολάζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κολάζω
κολάζονται
κολάζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κολάζω
κολάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to chastise, punish
  • Middle:
   • to get a person punished
  • Passive:
   • to be chastised, be punished
 • Forms:
  • ἐκολάζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκόλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκολάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κολάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • κολάζετε
   • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • κολάσεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κολάσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κολάζειν Verb: Pres Act Infin
  • κολάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κολαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κολαζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • κολάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κολάζονται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
  • κολάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κολάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κολάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κολασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κολάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κολασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κολασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • κολασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κολασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κολασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κολασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κολάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κολάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
κολάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κολάζω
κολακεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flattery, flattering words
 • Forms:
  • κολακείας Noun: Gen Sing Fem
κολακείας
κολακεύει
κολακεύῃς
κολακεύσατε
κολακεύσητε
κολακεύσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κολακεύω
κολακεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flatter, coax, prevail upon
  • to entice, deal graciously with
  • to be a flatterer
 • Forms:
  • κολακεύσω
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κολακεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κολακεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κολακεύῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • κολακεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κολακεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κολακεύωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
κολακεύων
κολακεύωσιν
κολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carve, engrave, peck at, inscribe, sculpture
 • Construct: ἐγκολάπτω, ἐκκολάπτω
 • Forms:
  • ἐκόλαψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκολαμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • κεκολαμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • κεκολαμμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • κεκολαμμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
κολάσαι
κολάσασθαι
κολασάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσει
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κόλασις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: κόλασις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσεσιν
κολάσεων
κολάσεως
κολάσῃς
κολασθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κολάζω
κολασθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολασθῆναι
κολασθήσεται
κολασθήσονται
κολασθῶσιν
κόλασιν
κόλασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: punishment, torment, chastisement, penal infliction
 • Forms:
  • κολάσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • κολάσει Noun: Dat Sing Fem
  • κολάσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • κολάσεων Noun: Gen Plur Fem
  • κολάσεως Noun: Gen Sing Fem
  • κόλασιν Noun: Acc Sing Fem
κολάσονται
κολάσωνται
κολαφίζειν
κολαφίζῃ
κολαφιζόμεθα
κολαφιζόμενοι
κολαφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to buffet, punch, hit with the fists
  • to suffer from the attack of pain (e.g., epilepsy, hysteria, periodic depressions, headaches, severe eye-trouble, malaria, leprosy, speech impediment)
 • Forms:
  • ἐκολάφισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κολαφίζειν Verb: Pres Act Infin
  • κολαφίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κολαφιζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • κολαφιζόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
κολεόν
κολεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sheath, scabbard, sheath of the heart, pericardium
 • Forms:
  • κολεόν Noun: Acc Sing Masc
  • κολεοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κολεῷ Noun: Dat Sing Masc
κολεοῦ
κολεῷ
κόλλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: glue
 • Forms:
  • κόλλῃ Noun: Dat Sing Fem
κολλᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κολλᾶσθαι
κολλᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass/Act Subj 2nd plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: κολλάω
κολλᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κολλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to join closely together, unite
  • to bind closely, unite
  • to join with, associate with, keep company
  • to glue together, cement
 • Construct: ἐγκολλάω, προσκολλάω, προσυγκολλάω, συγκολλάω
 • Forms:
  • κολληθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκολλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκολλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐκολλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκόλλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκόλλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκολλῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • κεκόλληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κεκόλληνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • κεκόλληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κολλᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • κολλᾶσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • κολλᾶσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass/Act Subj 2nd plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • κολλᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κολληθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • κολληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κολληθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • κολληθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • κολληθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κολληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • κολληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κολληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • κολληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κολλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • κολλώμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • κολλώμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • κολλῶνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
κόλλῃ
κολληθείη
κολληθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κολλάω
κολληθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κολλάω
κολληθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: κολλάω
κολληθῇ
κολληθῆναι
κολληθήσεται
κολληθήσῃ
κολληθήσονται
κολλήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κολλάω
κολληθῶμεν
κολλούριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: eye-salve
κολλυβιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: money-changer, a coin-dealer
 • Forms:
  • κολλυβιστῶν Noun: Gen Plur Masc
κολλυβιστῶν
κολλύρια
κολλυρίδα
κολλυρίδας
κολλυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bake, roll dough for baking
 • Forms:
  • ἐκολλύρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κολλυρισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
κολλύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cake, eye-salve, a plaster, poultice
 • Forms:
  • κολλύρια Noun: Acc Plur Neut (I Kings 12)
κολλυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cake, loaf, rolled cake or bread
 • Forms:
  • κολλυρίδα Noun: Acc Sing Fem
  • κολλυρίδας Noun: Acc Plur Fem
κολλυρισάτω
κολλώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κολλάω
κολλώμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κολλάω
κολλῶνται
κολοβοί
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: κολοβός
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: κολοβόω
κολοβόκερκον
κολοβόκερκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a docked tail
 • Forms:
  • κολοβόκερκον Adj: Acc Sing Neut
κολοβόριν
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disfigured nose, slit nose, broken nose
 • Forms:
  • κολοβόρριν Adj: Nom Sing Masc
κολοβόρριν
κολοβός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mutilated, damaged
  • short, stocky
 • Forms:
  • κολοβοί Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • κολοβούς Adj: Acc Plur Masc/Fem
κολοβούς
κολοβοῦσιν
κολοβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be short
  • to mutilate, curtail
  • to damage (stones)
  • to shorten, abridge
 • Forms:
  • κολοβούς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • κολοβοί
   • Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἐκολοβώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκολοβώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκολόβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκολόβωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κολοβοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κολοβωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κεκολοβωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
κολοβωθήσονται
κολόκυνθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gourd plant
 • Forms:
  • κολόκυνθαν Noun: Acc Sing Fem
  • κολοκύνθῃ Noun: Dat Sing Fem
  • κολοκύνθης Noun: Gen Sing Fem
κολόκυνθαν
κολοκύνθῃ
κολοκύνθης
κόλποις
κόλπον
κόλπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the bosom, breast, chest
  • the fold of a garment, pocket in a garment
  • the bay, gulf of the sea
  • creek
 • Forms:
  • κόλποις Noun: Dat Plur Masc
  • κόλπον Noun: Acc Sing Masc
  • κόλπου Noun: Gen Sing Masc
  • κόλπους Noun: Acc Plur Masc
  • κόλπῳ Noun: Dat Sing Masc
κόλπου
κόλπους
κόλπῳ
κόλπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a folded garment
  • bosom
  • cavity
  • drain (around the altar)
κολυμβᾶν
κολυμβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dive, plunge (into water)
  • to swim
 • Construct: διακολυμβάω, ἐκκολυμβάω
 • Forms:
  • κολυμβῶντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κολυμβᾶν Verb: Pres Act Infin
κολυμβήθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pool, swimming pool, a diving-place, i.e., pond for bathing (or swimming)
  • reservoir, cistern
 • Forms:
  • κολυμβήθρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κολυμβήθραν Noun: Acc Sing Fem
  • κολυμβήθρας Noun: Gen Sing Fem
κολυμβήθρᾳ
κολυμβήθραν
κολυμβήθρας
κολυμβῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κολυμβάω
κολωνεία
κολωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a colony; a Roman "colony" for veterans
 • Forms:
  • κολωνεία Noun: Nom Sing Fem
κομᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κομάω
κόμαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: κόμη
κόμας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κόμη
κομάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wear long hair, let one's hair grow long, have long hair, wear tresses of hair
 • Forms:
  • κομᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
κόμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hair (of the head), long hair, curly hair, scalp
 • Forms:
  • κόμαι Noun: Nom Plur Fem
  • κόμας Noun: Acc Plur Fem
  • κόμην Noun: Acc Sing Fem
  • κόμης Noun: Gen Sing Fem
κόμην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κόμη
κόμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κόμη
κομιδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care, attendance
  • supremely, exceedingly
 • Forms:
  • κομιδῇ Noun: Dat Sing Fem
κομιδῇ
κομιεῖσθε
κομιεῖται
κομίζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imp Mid/Pass 2nd Plur
 • Root: κομίζω
κομιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κομίζω
κομίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομίζουσιν
κομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to carry off
   • to bring to
   • to provide for, take care of
  • Middle:
   • to receive hospitably, entertain
   • to take care of, provide for
   • to incur
   • to take as a wife
   • to get back, recover, save, rescue
   • to carry away (as a prize or booty)
 • Construct: ἀνακομίζω, ἀποκομίζω, διακομίζω, εἰσκομίζω, ἐκκομίζω, κομίζω, μετακομίζω, παρακομίζω, συγκομίζω
 • Forms:
  • κομίζεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
   • Verb: Imp Mid/Pass 2nd Plur
  • ἐκομισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐκόμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκομίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκομίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκόμισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκόμισαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • κεκομίσμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
  • κομισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • κομιεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • κομιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κομιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κομίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • κομίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κομιοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • κομιούμενοι Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
  • κομιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κομιοῦντας Verb: Fut Act Part Acc Plur Masc
  • κόμισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κομισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • κομίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κομίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • κομίσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
  • κομισάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • κομίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κομίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κομίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κομίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • κομίσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • κομίσωμαί Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • κομίζῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
κομίζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομιοῦμαι
κομιούμενοι
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: κομίζω
κομιοῦνται
κομιοῦντας
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κομίζω
κόμισαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομισάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: κομίζω
κομίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κομίζω
κομίσασα
κομίσασθαι
κομισάσθωσαν
κομίσεις
κομίσεται
κομίσῃ
κομίσησθε
κομίσηται
κομίσωμαί
κομισώμεθα
κόμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stamp, impression (on a coin)
κόμποις
κόμπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • boasting, pomp, vaunt
  • clashing
 • Forms:
  • κόμποις Noun: Dat Plur Masc
  • κόμπῳ Noun: Dat Sing Masc
κόμπῳ
κομφέκτορα
κομφέκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: executioner
 • Forms:
  • κομφέκτορα Noun: Acc Sing Masc
κομψότερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: begin to improve, convalescent
κόνδυ
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: drinking cup
κονδυλίζοντας
κονδυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to punch, strike with the fist, oppress, maltreat
 • Construct: κατακονδυλίζω
 • Forms:
  • ἐκονδύλιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κονδυλίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
κονδυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cruel act, striking with the fist, maltreatment
 • Forms:
  • κονδυλισμούς Noun: Acc Plur Masc
κονδυλισμούς
κόνει
κονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hasten, raise dust
 • Construct: διακονέω
κονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dust, a cloud of dust, plaster dust
 • Forms:
  • κονίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κονίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κονίας Noun: Gen Sing Fem
κονίᾳ
κονίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stucco, plaster
 • Forms:
  • κονιάματος Noun: Gen Sing Neut
κονιάματος
κονίαν
κονίας
κονιάσεις
κονιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to whiten, whitewash, plaster
 • Forms:
  • κεκονιαμένε Verb: Perf Pass Part Voc Sing Masc
  • κεκονιαμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • κονιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κονιορτόν
κονιορτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dust, cloud of dust, powder, pulverulence (as blown about)
 • Forms:
  • κονιορτόν Noun: Acc Sing Masc
  • κονιορτοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κονιορτῶν Noun: Gen Plur Masc
κονιορτοῦ
κονιορτῶν
κόνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dust, ashes
 • Forms:
  • κόνει Noun: Dat Sing Fem
κοντοῖς
κοντός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaft, spear, punting-pole, pole
 • Forms:
  • κοντοῖς Noun: Dat Plur Masc
κονύζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleabane, nettle, pulicaria
 • Forms:
  • κονύζης Noun: Gen Sing Fem
κονύζης
κοπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abate, still, stop, rest, cease, reduce
 • Forms:
  • ἐκόπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκόπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκόπακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κόπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοπάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κοπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κοπανίζον
κοπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind, pound
 • Forms:
  • κεκοπανισμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • κοπανίζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
κοπάσαι
κοπάσει
κοπάσῃ
κόπασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπάζω
κοπάσουσιν
κοπάσω
κοπέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κοπετόν
κοπετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamentation; mourning (properly, by beating the chest)
 • Forms:
  • κοπετόν Noun: Acc Sing Masc
  • κοπετοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κοπετῷ Noun: Dat Sing Masc
κοπετοῦ
κοπετῷ
κοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slaughter, defeat, cutting, i.e., carnage
 • Forms:
  • κοπήν Noun: Acc Sing Fem
  • κοπῆς Noun: Gen Sing Fem
κοπήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῇς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κόπτω
κοπήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κοπήτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κοπιᾷ
κοπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become weary, grow weary
κοπιᾶσαι
κοπιάσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιάσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing fem
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: κοπιάω
κοπιάσει
κοπιάσεις
κοπιάσῃ
κοπιάσουσιν
κοπιᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become weary, be tired
  • to work hard, toil, strive, struggle
 • Construct: συγκοπιάω
 • Forms:
  • κοπιάσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing fem
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐκοπίας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκοπίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκοπιάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκοπίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκοπίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκοπιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκοπίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκοπίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκοπίων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κεκοπίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κεκοπίακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • κεκοπιάκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κεκοπιάκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κεκοπιάκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • κεκοπίακες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • κεκοπιακώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κοπιᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κοπιᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοπιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κοπιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοπιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κοπιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κοπιάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κοπιᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κοπιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κοπιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • κοπιῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κοπιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κοπιῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κοπιῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κοπιῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κοπιῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κοπιώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κοπιώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • κοπιῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κοπιῶ
κοπιῶμεν
κοπιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: κοπιάω
κοπιῶσιν
κόποι
κόποις
κόπον
κόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • trouble, difficulty
  • work, labour, toil
 • Forms:
  • κόποι Noun: Nom Plur Masc
  • κόποις Noun: Dat Plur Masc
  • κόπον Noun: Acc Sing Masc
  • κόπου Noun: Gen Sing Masc
  • κόπους Noun: Acc Plur Masc
  • κόπῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κόπων Noun: Gen Plur Masc
κόπου
κόπους
κοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be weary, be exhausted
 • Construct: ἐκκοπόω
 • Forms:
  • ἐκόπωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κεκοπωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κοπώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κοπρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dunghill, manure pile
 • Forms:
  • κοπρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κοπρίας Noun: Acc Plur Fem
  • κοπρίων Noun: Gen Plur Fem
  • κοπριῶν Noun: Gen Plur Fem
  • κοπρίᾳ Noun: Gen Plur Fem
κοπρίᾳ
κόπρια
κοπρίαν
κοπρίας
κόπριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: manure, dung, filth
 • Forms:
  • κόπρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κοπριῶν
κόπρον
κόπρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dung, manure
 • Forms:
  • κόπρον Noun: Acc Sing Fem
  • κόπρου Noun: Gen Sing Fem
  • κόπρῳ Noun: Dat Sing Fem
κόπρου
κόπρῳ
κόπτειν
κόπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κοπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κοπτομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κόπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κόπτοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κόπτω
κόπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to smite
   • to slaughter
   • to cut, cut down, fell, chop
   • to make havoc, destroy
  • Middle:
   • to beat oneself from grief (e.g., beat the chest in grief)
   • to mourn for, lament
  • Passive:
   • to be mourned for
 • Construct: ἀνακόπτω, ἀποκόπτω, διακόπτω, ἐγκόπτω, ἐκκόπτω, κατακόπτω, κόπτω, περικόπτω, προκόπτω, προσκόπτω, συγκόπτω
 • Forms:
  • κοπῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κοπτομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • κοπέντων
   • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἔκοπτε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκοπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόπτοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔκοψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκόψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔκοψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόψαντο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Plur
  • ἐκόψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐκόψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκομμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • κεκομμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • κεκομμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
  • κεκομμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • κεκομμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • κεκομμένας
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • κοπήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κοπήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κόπτειν Verb: Pres Act Infin
  • κόπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • κόπτετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κοπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κόπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κόπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κόπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • κόπτουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κόπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κόψαι Verb: Aor Act Infin
  • κόψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κόψασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
  • κόψασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • κόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κοψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • κόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κόψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • κόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κόψησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • κόψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κόψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • κόψωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
κόπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κόπτω
κόπῳ
κόπων
κοπώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κοπόω
κόπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weariness
κόραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: κόρη
κόραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: κόρη
κόρακα
κόρακας
κόρακες
κόρακι
κοράκων
κόραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κόρη
κόραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: crow, raven
 • Forms:
  • κόρακα Noun: Acc Sing Masc
  • κόρακας Noun: Acc Plur Masc
  • κόρακες Noun: Nom Plur Masc
  • κόρακι Noun: Dat Sing Masc
  • κοράκων Noun: Gen Plur Masc
  • κόραξιν Noun: Dat Plur Masc
κόραξιν
κόρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κόρη
κοράσια
κορασίοις
κοράσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: girl, damsel, maid, a (little) girl
 • Forms:
  • κοράσια Noun: Acc Plur Neut
  • κορασίοις Noun: Dat Plur Neut
  • κορασίου Noun: Gen Sing Neut
  • κορασίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • κορασίων Noun: Gen Plur Neut
κορασίου
κορασίῳ
κορασίων
κορβᾶν
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: corban, treasury
 • Forms:
  • κορβανᾶν Noun: Acc
κορβανᾶν
κορβανᾶς
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: corban, treasury
κορέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat enough, full; to cram, i.e., glut or sate
 • Forms:
  • κεκορεσμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κορεσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
κορεσθέντες
κορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to satisfy oneself
  • to sweep, sweep out
 • Forms:
  • κορήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur (Deut. 31:20)
κόρη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the pupil of the eye, eyeball
  • a maiden, maid, damsel
  • a bride, young wife
  • a daughter
  • a long sleeve reaching over the hand
 • Forms:
  • κόραι Noun: Nom Plur Fem
  • κόραις Noun: Dat Plur Fem
  • κόραν Noun: Acc Sing Fem
  • κόρας Noun: Acc Plur Fem
  • κόρην Noun: Acc Sing Fem
  • κόρης Noun: Gen Sing Fem
  • κόρῃ Noun: Dat Sing Fem
κόρῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κόρη
κόρην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κόρη
κόρης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κόρη
κορήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur (Deut. 31:20)
 • Root: κορέω
κόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: coriander
 • Forms:
  • κορίου Noun: Gen Sing Neut
κορίου
κόροι
κόρον
κόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • liquid or dry measure (cor or kor) of 230 litres
  • satiety, surfeit, prosperity
 • Forms:
  • κόροι Noun: Nom Plur Masc
  • κόρον Noun: Acc Sing Masc
  • κόρου Noun: Gen Sing Masc
  • κόρους Noun: Acc Plur Masc
  • κόρων Noun: Gen Plur Masc
κόρου
κόρους
κόρυθα
κορύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle-mace, club
 • Forms:
  • κορύνην Noun: Acc Sing Fem
κορύνην
κόρυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helmet
 • Forms:
  • κόρυθα Noun: Acc Sing Fem
κορυφαῖς
κορυφάς
κορυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • top, crest, summit
  • crown, top (of the head)
  • extremity, tip (of a finger)
 • Forms:
  • κορυφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • κορυφάς Noun: Acc Plur Fem
  • κορυφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • κορυφήν Noun: Acc Sing Fem
  • κορυφῆς Noun: Gen Sing Fem
  • κορυφῶν Noun: Gen Plur Fem
κορυφῇ
κορυφήν
κορυφῆς
κορυφῶν
κόρων
κορῶναι
κορώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • crow, raven
  • (something) crooked (like the beak of a crow)
 • Forms:
  • κορῶναι Noun: Nom Plur Fem
κόσκινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sieve
 • Forms:
  • κοσκίνου Noun: Gen Sing Neut
κοσκίνου
κοσμεῖν
κοσμεῖτε
κοσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put in order, arrange, prepare
  • to adorn, garnish, trim, decorate
 • Construct: ἀποκοσμέω, διακοσμέω, ἐγκοσμέω, ἐπικοσμέω, εὐκοσμέω, κατακοσμέω, περικοσμέω
 • Forms:
  • ἐκεκόσμητο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοσμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοσμήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκοσμήθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἐκόσμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκόσμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόσμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκόσμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόσμου Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • κεκοσμημένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • κεκοσμημένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • κεκοσμημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • κεκοσμημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κεκοσμημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • κεκοσμημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κεκόσμηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κοσμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κοσμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κοσμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοσμήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κοσμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοσμήσειν Verb: Fut Act Infin
  • κοσμήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • κόσμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοσμούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • κοσμοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κοσμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κοσμῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
κοσμῆσαι
κοσμήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κοσμέω
κοσμήσει
κοσμήσειν
κοσμήσῃ
κόσμησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοσμέω
κοσμικά
κοσμικάς
κοσμικόν
κοσμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • positively: earthly, terrene ("cosmic"), mundane, (not in heaven)
  • negatively: worldly, corrupt
 • Forms:
  • κοσμικῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • κοσμικά
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • κοσμικάς Adj: Acc Plur Fem
  • κοσμικόν Adj: Acc Sing Neut
κοσμικῶν
κόσμιον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc (Eccl. 12:9; I Tim 3:2)
 • Root: κόσμιος
κόσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: respectable, honourable, of good behaviour, modest; orderly, i.e., decorous
 • Forms:
  • κόσμιον Adj: Acc Sing Masc (Eccl. 12:9; I Tim 3:2)
  • κοσμίῳ Adj: Dat Sing Fem (I Tim 2:9)
κοσμίῳ
κοσμίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: modestly
κόσμοι
κοσμοκράτορας
κοσμοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruler; a world-ruler
 • Forms:
  • κοσμοκράτορας Noun: Acc Plur Masc
κόσμον
κοσμοπλανής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • world-deceiver
κοσμοπληθεῖ
κοσμοπληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: filling the world, worldwide
 • Forms:
  • κοσμοπληθεῖ Adj: Dat Sing Masc
κοσμοποιΐα, κοσμοποιία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: creation, creation of the world
 • Forms:
  • κοσμοποιίας Noun: Gen Sing Fem
κοσμοποιίας
κόσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • world (i.e., earth, universe)
  • world (i.e., the known world of what is now Europe, Africa, and Asia)
  • world (i.e., the world of people, mankind)
  • adorning, adornment, honour, ornament, trappings, accouterment, equipment, outfit
  • orderly arrangement
 • Forms:
  • κόσμοι Noun: Nom Plur Masc
  • κόσμον Noun: Acc Sing Masc
  • κόσμου Noun: Gen Sing Masc
  • κόσμους Noun: Acc Plur Masc
  • κόσμῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κόσμων Noun: Gen Plur Masc
κόσμου
κοσμούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: κοσμέω
κοσμοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοσμέω
κόσμους
κοσμοῦσι
κοσμοφορέω
κοσμοφοροῦσα
κόσμῳ
κόσμων
κοσμῶσιν
κόσυμβοι
κόσυμβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fringe, tassel, hairnet
 • Forms:
  • κόσυμβοι Noun: Nom Plur Masc
  • κοσύμβους Noun: Acc Plur Masc
κοσύμβους
κοσυμβωτόν
κοσυμβωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tasseled, fringed
 • Forms:
  • κοσυμβωτόν Adj: Acc Sing Masc
κοτύλαι
κοτύλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • little cup
  • liquid measure (log) of 0.32 litre (about 10 fl oz)
  • hip-joint
 • Forms:
  • κοτύλαι Noun: Nom Plur Fem
  • κοτύλην Noun: Acc Sing Fem
  • κοτύλης Noun: Gen Sing Fem
  • κοτυλῶν Noun: Gen Plur Fem
κοτύλην
κοτύλης
κοτυλῶν
κοῦμ
 • Parse: Aramaic: קוּם
 • Meaning: cumi arise
κοῦμι
 • Parse: Aramaic: קוּמִי
 • Meaning: cumi arise
κουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleece, a shearing
 • Forms:
  • κουρᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • κουρᾶς Noun: Gen Sing Fem
κουρᾷ
κουρᾶς
κουρέα
κουρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a barber, hair-cutter, hairdresser
 • Forms:
  • κουρέα Noun: Acc Sing Masc
  • κουρέως Noun: Gen Sing Masc
κουρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to help
 • Forms:
  • κουρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κουρέως
κουρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κουρέω
κουστωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a guard (composed of soldiers), watch; "custody", Roman sentry
 • Forms:
  • κουστωδίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κουστωδίας Noun: Gen Sing Fem
κουστωδίαν
κουστωδίας
κούφη
κούφης
κουφιεῖς
κουφίζεται
κουφίζουσα
κουφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lighten (reduce weight)
   • to be light (in weight)
   • to unburden
   • to spare, relieve
  • Passive:
   • to be lightened
   • to be spared
 • Forms:
  • ἐκούφιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκούφισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κουφιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κουφίζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κουφίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κουφιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κουφίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κουφισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κούφισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κουφιοῦσιν
κουφίσῃ
κουφισθῆναι
κούφισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: lightening, alleviation
κούφισον
κοῦφοι
κούφοις
κοῦφον
κοῦφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: light, nimble, agile, swift, easy
 • Forms:
  • κούφη Adj: Nom Sing Fem
  • κούφης Adj: Gen Sing Fem
  • κοῦφοι Adj: Nom Plur Masc
  • κούφοις Adj: Dat Plur Masc
  • κοῦφον Adj: Acc Sing Neut
  • κουφότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
κουφότεροι
κούφως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lightly, nimbly, with agility
κόφινοι
κόφινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: basket; a (small) basket
 • Forms:
  • κόφινοι Noun: Nom Plur Masc
  • κοφίνους Noun: Acc Plur Masc
  • κοφίνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κοφίνων Noun: Gen Plur Masc
κοφίνους
κοφίνῳ
κοφίνων
κόχλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pebble
 • Forms:
  • κόχλαξιν Noun: Dat Plur Neut
κόχλαξιν
κόψαι
κόψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κόψασθαι
κόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κοψάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κόψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κόπτω
κόψεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόψεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κόψησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόψομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
κόψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόψωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόψωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κόπτω