καταιγίδι
καταιγίδος
καταιγίδων
καταιγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: storm, tempest, squall (descending from above), hurricane, windstorm, sudden blast of wind
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταιγίςκαταιγίδες
GENκαταιγίδοςκαταιγίδων
DATκαταιγίδικαταιγίσι(ν)
ACCκαταιγίδακαταιγίδας
VOCκαταιγίκαταιγίδες
καταιδέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to revere, respect, stand in awe of
  • to pay due respect for and honour
  • to feel shame
 • Cognates: αἰδέομαι
 • Forms:
  • καταιδεσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
καταιδεσθέντες
καταικίζεις
καταικιζόμενος
καταικιζομένους
καταικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to maltreat, mistreat, buffet
   • to torture
  • Passive:
   • to be tortured by
   • to be disfigured
 • Cognates: αἰκίζω
 • Forms:
  • καταικίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταικισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • καταικίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταικιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • καταικιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • κατῄκιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
καταικίσας
καταικισθείς
καταισχύνει
καταισχύνετε
καταισχύνῃ
καταισχύνῃς
καταισχύνητε
καταισχυνθείην
καταισχυνθείησαν
καταισχυνθῇ
καταισχυνθῇς
καταισχυνθήσεται
καταισχυνθήσῃ
καταισχυνθήσονται
καταισχυνθήτωσαν
καταισχυνθῶμεν
καταισχυνθῶσιν
καταισχυνόμενοι
καταισχύνουσα
καταισχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, disgrace, disfigure
  • to put to shame, be ashamed, be humiliated
  • to make feel shame, make lose face
  • to make look foolish
  • to disappoint
 • Cognates: αἰσχύνω, ἐπαισχύνω
 • Forms:
 • Present
 • καταισχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταισχύνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καταισχύνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταισχύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • καταισχύνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • καταισχυνόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • καταισχύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • καταισχυνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • καταισχύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • κατῄσχυνεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατησχύνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • καταισχυνθῇς Verb: Fut Pass Subj 2nd Sing
 • καταισχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταισχυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καταισχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • καταισχυνθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • καταισχυνθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • καταισχυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταισχυνθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • καταισχυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • καταισχυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατῄσχυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατῃσχύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατῃσχύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατησχύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατῃσχύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • κατῃσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατῃσχύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • κατῃσχυμμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κατῄσχυνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταισχυνῶ
καταισχύνων