καταιγίδι
καταιγίδος
καταιγίδων
καταιγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: storm, squall (descending from above), hurricane, sudden blast of wind
 • Forms:
  • καταιγίδι Noun: Dat Sing Fem
  • καταιγίδος Noun: Gen Sing Fem
  • καταιγίδων Noun: Gen Plur Fem
καταιδέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to revere, respect, stand in awe of
  • to pay due respect for and honour
  • to feel shame
 • Cognates: αἰδέομαι
 • Forms:
  • καταιδεσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
καταιδεσθέντες
καταικίζεις
καταικιζόμενος
καταικιζομένους
καταικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to maltreat, mistreat, buffet
   • to torture
  • Passive:
   • to be tortured by
   • to be disfigured
 • Cognates: αἰκίζω
 • Forms:
  • καταικίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταικισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • καταικίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταικιζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • καταικιζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • κατῄκιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταικίσας
καταικισθείς
καταισχύνει
καταισχύνετε
καταισχύνῃ
καταισχύνῃς
καταισχύνητε
καταισχυνθείην
καταισχυνθείησαν
καταισχυνθῇ
καταισχυνθῇς
καταισχυνθήσεται
καταισχυνθήσῃ
καταισχυνθήσονται
καταισχυνθήτωσαν
καταισχυνθῶμεν
καταισχυνθῶσιν
καταισχυνόμενοι
καταισχύνουσα
καταισχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, disgrace, disfigure
  • to put to shame, be ashamed, be humiliated
  • to make feel shame, make lose face
  • to make look foolish
  • to disappoint
 • Cognates: αἰσχύνω, ἐπαισχύνω
 • Forms:
  • καταισχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταισχύνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταισχύνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταισχύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • καταισχύνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • καταισχυνόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • καταισχύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • καταισχυνθείην Verb: Aor Pass opt 1st Sing
  • καταισχυνθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • καταισχυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταισχυνθῇς Verb: Fut Pass Subj 2nd Sing
  • καταισχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταισχυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καταισχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καταισχυνθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • καταισχυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • καταισχυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καταισχυνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • καταισχύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατῃσχυμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κατῄσχυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατῃσχύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κατῄσχυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατησχύνοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • κατῃσχύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατῃσχύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • κατησχύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατῃσχύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • κατῃσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατῄσχυνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
καταισχυνῶ
καταισχύνων