καταιγίδι
καταιγίδος
καταιγίδων
καταιγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • storm, tempest, squall (descending from above), hurricane, windstorm, sudden blast of wind

   καταιγὶς φερομένη
   rushing storm (Isa 28:18)

 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταιγίςκαταιγίδες
GENκαταιγίδοςκαταιγίδων
DATκαταιγίδικαταιγίσι(ν)
ACCκαταιγίδακαταιγίδας
VOCκαταιγίκαταιγίδες
καταιδέομαι
 • Meaning:
  • to revere, respect, stand in awe of
  • to pay due respect for and honour
  • to feel shame
 • Forms:
  • καταιδεσθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
καταιδεσθέντες
καταικίζεις
καταικιζόμενος
καταικιζομένους
καταικίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to maltreat, mistreat, buffet
   • to torture
  • Passive:
   • to be tortured by
   • to be disfigured
 • Forms:
  • καταικίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταικισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • καταικίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταικιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καταικιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κατῄκιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατῄκιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καταικίσας
καταικισθείς
καταισχύνει
καταισχύνετε
καταισχύνῃ
καταισχύνῃς
καταισχύνητε
καταισχυνθείην
καταισχυνθείησαν
καταισχυνθῇ
καταισχυνθῇς
καταισχυνθήσεται
καταισχυνθήσῃ
καταισχυνθήσονται
καταισχυνθήτωσαν
καταισχυνθῶμεν
καταισχυνθῶσιν
καταισχυνόμενοι
καταισχύνουσα
καταισχύνω
 • Meaning:
  • to dishonour, disgrace, disfigure
  • to act disgracefully, act shamefully
  • to put to shame, be ashamed, be humiliated
  • to make feel shame, make lose face
  • to make look foolish
  • to disappoint
 • Forms:
Present
 • καταισχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταισχύνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καταισχύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • καταισχύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • καταισχύνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • καταισχυνόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καταισχύνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • καταισχύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατῄσχυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατησχύνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • καταισχυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καταισχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταισχυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καταισχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • καταισχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • καταισχυνθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • καταισχυνθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • καταισχυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταισχυνθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • καταισχυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • καταισχυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατῄσχυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατῃσχύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατῃσχύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατησχύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατῃσχύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • κατῃσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατῃσχύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • κατῃσχυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κατῄσχυνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταισχυνῶ
καταισχύνων