κατάμαθε
καταμαθεῖν
καταμάθετε
καταμαθόντα
καταμάθωμεν
καταμάνθανε
καταμανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to notice, observe well, examine closely, survey, inspect, study, consider, learn thoroughly, note carefully
 • Cognates: καταμανθάνω, μανθάνω
 • Forms:
  • καταμάθωμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • καταμαθόντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • καταμάνθανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καταμανθάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατάμαθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταμαθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καταμάθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατεμάνθανεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέμαθον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
καταμανθάνων
καταμαρτυρέω
καταμαρτυρήσαντες
καταμαρτυρησάτωσαν
καταμαρτυρήσομεν
καταμαρτυρήσουσιν
top
καταμαρτυροῦσι
καταμαρτυροῦσιν
καταμαρτυρῶν
καταμείνῃ
καταμεμεστωμένης
καταμεμιγμένα
καταμένοντες
καταμένω
καταμεριεῖτε
καταμερίζει
καταμερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to distribute, cut in pieces, part, apportion
 • Cognates: ἀπομερίζω, διαμερίζω, καταμερίζω, μερίζω, συμμερίζω, τριμερίζω
 • Forms:
  • καταμεριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταμερίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταμερίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταμερισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καταμερίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατεμερίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατεμέρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταμερίσαι
καταμερίσει
καταμερισθῶσιν
top
καταμερισμός
καταμεστόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill quite full of
 • Cognates: καταμεστόω, μεστόω
 • Forms:
  • καταμεμεστωμένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
καταμετρεῖσθαι
καταμετρέω
καταμετρηθήσεται
καταμετρήσετε
καταμήνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: by the month, monthly (wages, menses)
 • Forms:
  • καταμηνίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
καταμηνίων
καταμηνύω
καταμίγνυμι
καταμιμνήσκω
top
καταμνησθείς
καταμόνας
 • Parse: Adverb
 • Meaning: alone; according to sole places, i.e., (Adverbially) separately
καταμωκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to mock at, scorn, ridicule, deride
 • Cognates: καταμωκάομαι, μωκάομαι
 • Forms:
  • καταμωκήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταμωκήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταμωκώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
καταμωκήσεται
καταμωκήσονται
καταμωκώμενοι