κατάμαθε
καταμαθεῖν
καταμάθετε
καταμαθόντα
καταμάθωμεν
καταμάνθανε
καταμανθάνω
 • Meaning:
  • to notice, observe well, examine closely, survey, inspect, study, consider, learn thoroughly, note carefully
  • to watch and observe to investigate
 • Forms:
  • καταμάθωμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • καταμαθόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • καταμαθόντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • καταμάνθανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καταμανθάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατάμαθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταμαθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καταμάθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατεμάνθανε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατέμαθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • κατέμαθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
καταμανθάνων
καταμαρτυρέω
 • Meaning: to bear witness against, testify against
 • Forms:
  • καταμαρτυρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καταμαρτυρησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • καταμαρτυρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • καταμαρτυρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταμαρτυροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταμαρτυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταμαρτυρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατεμαρτύρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταμαρτυρήσαντες
καταμαρτυρησάτωσαν
καταμαρτυρήσομεν
καταμαρτυρήσουσι(ν)
καταμαρτυροῦσι(ν)
καταμαρτυρῶν
καταμείνῃ
καταμεμεστωμένης
καταμεμιγμένα
καταμέμφομαι
καταμένοντες
καταμέμφομαι
καταμένω
 • Meaning: to stay, abide, reside, remain, dwell, stay behind
 • Forms:
  • καταμεῖναι
   • Verb: 1Aor Act Infin
   • Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • καταμείνῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταμένοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κατεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατέμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέμεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταμεριεῖτε
καταμερίζει
καταμερίζω
 • Meaning:
  • to distribute, cut in pieces, part, apportion
  • to divide into multiple parts
  • to divide into multiple groups
  • to divide and give out
  • to divide something and cause to take possession (of what had been apportioned)
 • Forms:
  • καταμεριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταμερίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταμερίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταμερισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καταμερίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατεμερίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατεμέρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταμερίσαι
καταμερίσει
καταμερισθῶσιν
καταμερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a division, allotment
  • act of dividing and allotting
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταμερισμόςκαταμερισμοί
GENκαταμερισμοῦκαταμερισμῶν
DATκαταμερισμῷκαταμερισμοῖς
ACCκαταμερισμόνκαταμερισμούς
VOCκαταμερισμέκαταμερισμοί
καταμεστόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill quite full of
  • Passive:
   • to become full
 • Forms:
  • καταμεμεστωμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
καταμετρεῖσθαι
καταμετρέω
 • Meaning: to measure out to
 • Forms:
  • καταμετρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταμετρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταμετρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κατεμετρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
καταμετρηθήσεται
καταμετρήσετε
καταμήνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: by the month, monthly (wages, menses)
 • Forms:
  • καταμηνίων Adj: Gen Plur MFN
καταμηνίων
καταμηνύω
 • Meaning:
  • to point out, make known, indicate, inform
  • to give some previously unknown information
 • Forms:
  • κατεμήνυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταμίγνυμι
 • Meaning: to intermingle, mix up, mingle the ingredients, intermix
 • Forms:
  • καταμεμιγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
καταμιμνήσκω
 • Meaning:
  • to remind
  • to recall to mind
 • Forms:
  • καταμνησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
καταμνησθείς
καταμόνας
 • Parse: Adverb
 • Meaning: alone; according to sole places, i.e., (Adverbially) separately
καταμωκάομαι
 • Meaning: to mock at, scorn, ridicule, deride
 • Forms:
  • καταμωκήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταμωκήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταμωκώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
καταμωκήσεται
καταμωκήσονται
καταμωκώμενοι