κατίασι
κάτιδε
κατιδεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καθοράω
κατίδοιεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Meaning:
  • to look down; to recognize
 • Root:κατεῖδον
κατίδοις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Meaning:
  • to look down; to recognize
 • Root:κατεῖδον
κατιδοῦσα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to look down; to recognize
 • Root: κατεῖδον
κατιδών
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to look down; to recognize
 • Root:κατεῖδον
κατιόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κάτειμι
κατιόω
 • Meaning:
  • to tarnish, rust, corrode
  • to become rusty
 • Forms:
  • κατίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κατισχύει
κατίσχυε, κατίσχυεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατισχύω
κατισχύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατισχύω
κατισχυέτω
κατισχυέτωσαν
κατίσχυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατισχύω
κατισχύοντες
κατισχύοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to overpower
 • Root: κατισχύω
κατισχυόντων
κατισχύουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to overpower, prevail over
 • Root: κατισχύω
κατισχύουσι, κατισχύουσιν
κατίσχυσα
κατισχύσαι
κατισχῦσαι
κατίσχυσαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κατισχύω
κατισχύσαντας
κατισχύσας
κατισχύσατε
κατισχυσάτω
κατίσχυσε
κατισχύσει
κατίσχυσε, κατίσχυσεν
κατισχύσῃ
κατισχύσητε
κατισχύσομεν
κατίσχυσον
κατισχύσουσι, κατισχύσουσιν
κατισχύσω
κατισχύσωσι, κατισχύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κατισχύω
κατισχύω
 • Meaning:
  • to prevail, dominate, overcome, overpower

   καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν
   and their voices prevailed (Luke 23:23)

   πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
   the gates of Hades will not overpower it (Matt 16:18)

   καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς πόλεμος
   he overpowered them by war (Isa 42:25)

  • to become powerful, prevail

   ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἰσραήλ·
   when Moses lifted up his hands, Israel prevailed (Ex 17:11)

  • to be determined, be hardened, be tenacious, be resolved, be resolute; to become insensitive, unsusceptible, irresponsive

   καὶ κατίσχυσεν ἡ καρδία Φαραώ
   the heart of Pharaoh was determined (Ex 7:13)

   καὶ κατίσχυσεν ἡ καρδία Φαραώ
   the heart of Pharaoh was insensitive (Ex 7:13)

  • to support, give strength to, strengthen

   κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειαν
   he supported piety (Sir 49:3)

  • to have good understanding of

   οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους μου
   those who well understand by words (Dan 12:3 OldGr)

  • to take courage, find encouragement

   κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν
   let your hands take courage (Zech 8:9)

  • to make strenuous efforts, endeavour, try hard

   μὴ κατισχύσητε παρακαλεῖν με
   don't try hard to comfort me (Isa 22:4)

 • Forms:
Present
 • κατίσχυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κατισχύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατισχύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κατισχυέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κατισχυέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • κατισχύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατισχυόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κατισχύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατισχύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κατισχύσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
Imperfect
 • κατίσχυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατίσχυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατίσχυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κατισχύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατισχύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατισχύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατισχύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατίσχυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατισχῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατίσχυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατισχύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατισχυσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κατίσχυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατίσχυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατισχύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατίσχυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατισχύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατισχύσας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • κατισχύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • κατίσχυσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
κατισχύων
κατιών
κατίωσε, κατίωσεν
κατίωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κατιόω