κτάομαι
 • Present
 • κτᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • κτᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • κτῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing Contracted form
 • κτώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κτωμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • κτωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • κτᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • κτηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κτήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • κτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κτήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κτήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • κτήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐκτησάμην Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • ἐκτήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκτήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐκτήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • κτῆσαι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • κτησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • κτησάμενον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
 • κτησαμένῳ Verb: Aor Mid Part Dat Sing Masc
 • κτήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • κτήσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • κτήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • κτήσησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • κτήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • κτησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Perfect
 • κεκτήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κέκτημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κεκτημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κεκτημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • κεκτημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • κεκτημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κεκτημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • κεκτημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • κέκτηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκτῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • κέκτησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
κτᾶσαι
κτᾶσθαι
κτᾶται
κτεῖναι
κτεῖνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κτείνω
κτεινομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κτείνω
κτείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill, slay
 • Cognates: ἀποκτείνω, κατακτείνω, κτείνω
 • Forms:
  • κτεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • κτεῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κτεινομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
κτηθήσονται
κτῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • possessions, an acquirement, i.e., estate
  • farm, landed property, field, piece of ground
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκτῆμακτήματα
GENκτήματοςκτημάτων
DATκτήματικτήμασι
ACCκτῆμακτήματα
VOCκτῆμακτήματα
κτήματα
κτήματος
κτημάτων
κτήνει
κτήνεσι
κτήνεσιν
κτήνη
κτῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • livestock (of sheep, cattle)
  • domestic animals in general
  • large animal (in general whether domesticated or not)
  • farm animal, pet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκτῆνοςκτήνη
GENκτήνουςκτηνῶν
DATκτήνεικτήνεσι(ν)
ACCκτήνοςκτήνη
κτηνοτρόφοι
κτηνοτρόφος
κτηνοτρόφων
κτήνους
κτηνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like a beast, brutish, beastly
κτηνῶν
κτῆσαι
κτησάμενοι
κτησάμενον
κτησαμένῳ
κτήσασθαι
κτήσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: κτάομαι
κτήσει
κτήσεις
κτήσεσθε
κτήσεται
κτήσεων
κτήσεως
κτήσῃ
κτήσησθε
κτήσηται
κτῆσιν
κτῆσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • acquisition, getting
  • portion, part
  • possession, what has been acquired
  • property
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκτῆσιςκτήσεις
GENκτήσεωςκτήσεων
DATκτήσεικτήσεσι(ν)
ACCκτῆσι(ν)κτήσεις
κτήσομαι
κτήσονται
κτησώμεθα
κτήσωνται
κτήτορες
κτητός
κτήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: property owner, owner of houses
 • Forms:
  • κτήτορες Noun: Nom Plur Masc
κτίζειν
κτιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κτίζω
κτιζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίζοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to found, build (a city)
  • to found, establish
  • to create, make, fabricate
  • to bring into being
  • to perpetrate
 • Cognates: ἀνακτίζω, κτίζω, συγκτίζω
 • Forms:
 • Present
 • κτιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • κτιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κτίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • κτίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • κτισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • κτισθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • κτίσαν
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἔκτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔκτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔκτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκτίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • κτίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • κτίσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • κτίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • κτίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κτίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • κτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κτίσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κτισθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • κτισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • κτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • ἐκτισμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἐκτισμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐκτισμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐκτισμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἔκτισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κτίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίσαι
κτίσαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κτίζω
κτίσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κτίζω
κτίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κτίζω
κτίσει
κτίσεις
κτίσεως
κτίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κτίζω
κτισθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτισθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κτίζω
κτισθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κτίζω
κτισθῆναι
κτισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
κτίσιν
κτίσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • what has been brought into being
  • creation, creature, building, ordinance, original formation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκτίσιςκτίσεις
GENκτίσεωςκτίσεων
DATκτίσεικτίσεσι(ν)
ACCκτίσι(ν), κτίσί(ν)κτίσεις
κτίσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • creature
  • creation
  • created thing, what has been created
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκτίσμακτίσματα
GENκτίσματοςκτισμάτων
DATκτίσματικτίσμασι(ν)
ACCκτίσμακτίσματα
κτίσμασιν
κτίσματα
κτίσματι
κτισμάτων
κτίσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κτίζω
κτίστα
κτίστῃ
κτίστην
κτίστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκτίστηςκτίσται
GENκτίστουκτιστῶν
DATκτίστῃκτίσταις
ACCκτίστηνκτίστας
ACCκτίστακτίσται
κ.τ.λ.
 • Parse: conjunction
 • Meaning: and the rest
 • Note: abbreviation for καὶ τὰ λοιπά similar to "etc."
κτύπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • loud sound of something violently breaking or falling
  • crash, blast, boom, clang, clatter, sound, thunder
κτῶμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing Contracted form
 • Root: κτάομαι
κτώμενος
κτωμένου
κτωμένων