κατάφαγε
καταφαγεῖν
καταφάγεσαι
καταφάγεται
καταφαγέτω
καταφάγῃ
καταφάγοι
καταφάγοισαν
καταφάγονται
καταφαγών
καταφάγωσιν
καταφαίνω
καταφερής
Singular
 MascFemNeut
NOMκαταφερήςκαταφερές
GENκαταφεροῦς
DATκαταφερεῖ
ACCκαταφερῆκαταφερές
Plural
 MascFemNeut
NOMκαταφερεῖςκαταφερῆ
GENκαταφερῶν
DATκαταφερέσι(ν)
ACCκαταφερεῖςκαταφερῆ
καταφερομένη
καταφερομένην
καταφερόμενον
καταφερόμενος
καταφερομένου
καταφέροντες
καταφεροῦς
καταφέρω
καταφεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flee, escape
  • to take refuge
  • to go to seek shelter
  • to go to seek protection
 • Cognates: ἀποφεύγω, διαφεύγω, ἐκφεύγω, καταφεύγω, προσφεύγω, συμφεύγω, φεύγω
 • Forms:
  • καταφύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταφεύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • καταφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταφεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταφυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καταφυγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταφυγοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • κατέφυγα Verb: Aor Act Imperative 1st Sing
  • κατέφυγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεφύγομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατέφυγον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεφύγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
καταφεύξεσθε
καταφεύξεται
καταφεύξονται
καταφθάνω
καταφθαρῆναι
καταφθαρήσεται
καταφθαρήσῃ
καταφθαρήσονται
καταφθεῖραι
καταφθείρατε
καταφθείρει
καταφθείρεται
καταφθείρῃ
καταφθειρομένην
καταφθείρονται
καταφθείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay waste, destroy, flood, deluge, corrupt, utterly perish, spoil entirely, deprave, damage, ruin, desecrate, badly corrupted
 • Cognates: διαφθείρω, καταφθείρω, φθείρω
 • Forms:
  • καταφθείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταφθείρεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καταφθαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταφθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταφθαρήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καταφθαρήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
  • καταφθεῖραι Verb: 1Aor Act Infin
  • καταφθείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταφθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταφθείρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • καταφθειρομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • καταφθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεφθάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατεφθάρκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • κατεφθαρκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • κατεφθαρμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • κατεφθαρμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κατέφθειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέφθειρε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέφθειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατεφθείρετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • κατεφθάρης Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κατεφθαρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
καταφθερῶ
καταφθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • destruction, death, downfall, corruption
  • decaying and dying
 • Cognates: διαφθορά, φθορά, καταφθορά
 • Forms:
  • καταφθοράν Noun: Acc Sing Fem
  • καταφθορᾶς Noun: Gen Sing Fem
καταφθοράν
καταφθορᾶς
καταφιλεῖν
καταφιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kiss, kiss tenderly, kiss earnestly, caress
 • Cognates: φιλέω
 • Forms:
  • καταφιλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καταφιλῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • καταφιλήσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταφιλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταφιλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταφιλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κατεφίλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατεφίλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεφίλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεφίλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταφιλῆσαι
καταφιλήσας
καταφιλήσει
καταφιλήσω
καταφιλοῦσα
καταφλεγήσεται
καταφλέγον
καταφλέγοντες
καταφλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn up, consume
 • Cognates: διαφλέγω, ἐκφλέγω, καταφλέγω, συμφλέγω, φλέγω
 • Forms:
  • καταφλεγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταφλέγον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • καταφλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταφλέξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατέφλεγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέφλεξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέφλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταφλέξῃ
καταφλογίζω
κατάφοβοι
κατάφοβος
καταφορά
καταφορᾷ
καταφρασσόμενοι
καταφράσσω
καταφρόνει
καταφρονεῖ
καταφρονεῖς
καταφρονεῖσθαι
καταφρονεῖται
καταφρονεῖτε
καταφρονείτω
καταφρονείτωσαν
καταφρονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look down on, despise, belittle, scorn, treat with contempt
  • to disregard, care nothing for, be unafraid of
 • Cognates: ἀφρονέω, μεγαλοφρονέω, παραφρονέω, περιφρονέω, συμφρονέω, σωφρονέω, ταπεινοφρονέω, ταπεινοφρονέω, ὑπερφρονέω, ὑψηλοφρονέω, φιλοφρονέω, φρονέω
 • Forms:
  • καταφρονοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • καταφρόνησον
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • καταφρονεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταφρονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταφρονεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταφρονεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταφρονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταφρονείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • καταφρονείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • καταφρονηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταφρονηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • καταφρονήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταφρονήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταφρονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταφρονήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταφρονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταφρονήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • καταφρονουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • καταφρονοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καταφρονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταφρονούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • καταφρονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατεφρονεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • κατεφρόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεφρόνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεφρόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεφρόνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταφρονηθήσεται
καταφρονηθῶμεν
καταφρονήσαντες
καταφρονήσας
καταφρονήσει
καταφρονήσεις
καταφρονήσῃς
καταφρονήσητε
καταφρόνησιν
καταφρόνησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταφρόνησιςκαταφρονήσεις
GENκαταφρονήεωςκαταφρονήσεων
DATκαταφρονήσεικαταφρονήσεσι(ν)
ACCκαταφρόνησινκαταφρονήσεις
καταφρόνησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταφρονέω
καταφρονηταί
καταφρονητέον
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: deserving of contempt
καταφρονητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: despiser, scoffer, scorner
 • Forms:
  • καταφρονηταί Noun: Nom Plur Masc
καταφρονουμένου
καταφρονοῦντας
καταφρονοῦντες
καταφρονούντων
καταφρονοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καταφρονέω
καταφρονῶν
καταφυγεῖν
καταφυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a refuge, place of refuge
  • act of seeking refuge, act of seeking the possibility of refuge
  • resource, recourse
 • Cognates: ἐκφυγή, φυγή, καταφυγή
 • Forms:
  • καταφυγήν Noun: Acc Sing Fem
  • καταφυγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • καταφυγῶν Noun: Gen Plur Fem
καταφύγῃ
καταφυγήν
καταφυγῆς
καταφυγόντες
καταφυγοῦσα
καταφυγῶν
καταφυτεύειν
καταφυτεύεσθαι
καταφυτεύσας
καταφυτεύσετε
καταφύτευσιν
καταφύτευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • planting, plantation
  • act of planting
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταφύτευσιςκαταφυτεύσεις
GENκαταφυτεύσεωςκαταφυτεύσεων
DATκαταφυτεύσεικαταφυτεύσεσι(ν)
ACCκαταφύτευσι(ν)καταφυτεύσεις
καταφύτευσον
καταφυτεύσουσιν
καταφυτεύσω
καταφυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plant into the ground
  • plant, establish
 • Cognates: ἐπιφυτεύω, φυτεύω, καταφυτεύω, μεταφυτεύω, περιφυτεύω
 • Forms:
  • καταφυτεύειν Verb: Pres Act Infin
  • καταφυτεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταφυτεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταφυτεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταφύτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταφυτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταφυτεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεφύτευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεφύτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεφύτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing