κατάφαγε
καταφαγεῖν
καταφάγεσαι
καταφάγεται
καταφαγέτω
καταφάγῃ
καταφάγοι
καταφάγοισαν
καταφάγονται
καταφαγών
καταφάγωσιν
καταφαίνω
καταφερής
καταφερομένη
καταφερομένην
καταφερόμενον
καταφερόμενος
καταφερομένου
καταφέροντες
καταφεροῦς
καταφέρω
καταφεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flee, escape
  • to take refuge
  • to go to seek shelter
  • to go to seek protection
 • Cognates: ἀποφεύγω, διαφεύγω, ἐκφεύγω, καταφεύγω, προσφεύγω, συμφεύγω, φεύγω
 • Forms:
  • καταφύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταφεύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • καταφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταφεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταφυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καταφυγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταφυγοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • κατέφυγα Verb: Aor Act Imperative 1st Sing
  • κατέφυγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεφύγομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατέφυγον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεφύγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
καταφεύξεσθε
καταφεύξεται
καταφεύξονται
καταφθάνω
καταφθαρῆναι
καταφθαρήσεται
καταφθαρήσῃ
καταφθαρήσονται
καταφθεῖραι
καταφθείρατε
καταφθείρει
καταφθείρεται
καταφθείρῃ
καταφθειρομένην
καταφθείρονται
καταφθείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay waste, destroy, flood, deluge, corrupt, utterly perish, spoil entirely, deprave, damage, ruin, desecrate, badly corrupted
 • Cognates: διαφθείρω, καταφθείρω, φθείρω
 • Forms:
  • καταφθείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταφθείρεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καταφθαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταφθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταφθαρήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καταφθαρήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
  • καταφθεῖραι Verb: 1Aor Act Infin
  • καταφθείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταφθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταφθείρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • καταφθειρομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • καταφθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεφθάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατεφθάρκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • κατεφθαρκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • κατεφθαρμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • κατεφθαρμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κατέφθειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέφθειρε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέφθειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατεφθείρετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • κατεφθάρης Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κατεφθαρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
καταφθερῶ
καταφθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • destruction, death, downfall, corruption
  • decaying and dying
 • Cognates: διαφθορά, φθορά, καταφθορά
 • Forms:
  • καταφθοράν Noun: Acc Sing Fem
  • καταφθορᾶς Noun: Gen Sing Fem
καταφθοράν
καταφθορᾶς
καταφιλεῖν
καταφιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kiss, kiss tenderly, kiss earnestly, caress
 • Cognates: φιλέω
 • Forms:
  • καταφιλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καταφιλῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • καταφιλήσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταφιλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταφιλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταφιλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κατεφίλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατεφίλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεφίλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεφίλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταφιλῆσαι
καταφιλήσας
καταφιλήσει
καταφιλήσω
καταφιλοῦσα
καταφλέγον
καταφλέγοντες
καταφλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn up, consume
 • Cognates: διαφλέγω, ἐκφλέγω, καταφλέγω, συμφλέγω, φλέγω
 • Forms:
  • καταφλέγον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • καταφλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταφλέξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατέφλεγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέφλεξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέφλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταφλέξῃ
καταφλογίζω
κατάφοβοι
κατάφοβος
καταφορά
καταφορᾷ
καταφρασσόμενοι
καταφράσσω
καταφρόνει
καταφρονεῖ 
καταφρονεῖς
καταφρονεῖσθαι
καταφρονεῖται
καταφρονεῖτε
καταφρονείτω
καταφρονείτωσαν
καταφρονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look down on, despise, belittle, scorn, treat with contempt
  • to disregard, care nothing for, be unafraid of
 • Cognates: ἀφρονέω, μεγαλοφρονέω, παραφρονέω, περιφρονέω, συμφρονέω, σωφρονέω, ταπεινοφρονέω, ταπεινοφρονέω, ὑπερφρονέω, ὑψηλοφρονέω, φιλοφρονέω, φρονέω
 • Forms:
  • καταφρονοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • καταφρόνησον
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • καταφρονεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταφρονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταφρονεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταφρονεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταφρονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταφρονείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • καταφρονείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • καταφρονηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταφρονηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • καταφρονήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταφρονήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταφρονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταφρονήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταφρονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταφρονήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • καταφρονουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • καταφρονοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καταφρονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταφρονούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • καταφρονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατεφρονεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • κατεφρόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεφρόνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεφρόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεφρόνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταφρονηθήσεται
καταφρονηθῶμεν
καταφρονήσαντες
καταφρονήσας
καταφρονήσει
καταφρονήσεις
καταφρονήσῃς
καταφρονήσητε
καταφρόνησιν
καταφρόνησις
καταφρόνησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταφρονέω
καταφρονηταί
καταφρονητέον
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: deserving of contempt
καταφρονητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: despiser, scoffer, scorner
 • Forms:
  • καταφρονηταί Noun: Nom Plur Masc
καταφρονουμένου
καταφρονοῦντας
καταφρονοῦντες
καταφρονούντων
καταφρονοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καταφρονέω
καταφρονῶν
καταφυγεῖν
καταφυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a refuge, place of refuge
  • act of seeking refuge, act of seeking the possibility of refuge
  • resource, recourse
 • Cognates: ἐκφυγή, φυγή, καταφυγή
 • Forms:
  • καταφυγήν Noun: Acc Sing Fem
  • καταφυγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • καταφυγῶν Noun: Gen Plur Fem
καταφύγῃ
καταφυγήν
καταφυγῆς
καταφυγόντες
καταφυγοῦσα
καταφυγῶν
καταφυτεύειν
καταφυτεύεσθαι
καταφυτεύσας
καταφυτεύσετε
καταφύτευσιν
καταφύτευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • planting, plantation
  • act of planting
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταφύτευσιςκαταφυτεύσεις
GENκαταφυτεύσεωςκαταφυτεύσεων
DATκαταφυτεύσεικαταφυτεύσεσι(ν)
ACCκαταφύτευσι(ν)καταφυτεύσεις
καταφύτευσον
καταφυτεύσουσιν
καταφυτεύσω
καταφυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plant into the ground
  • plant, establish
 • Cognates: ἐπιφυτεύω, φυτεύω, καταφυτεύω, μεταφυτεύω, περιφυτεύω
 • Forms:
  • καταφυτεύειν Verb: Pres Act Infin
  • καταφυτεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταφυτεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταφυτεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταφύτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταφυτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταφυτεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεφύτευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεφύτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεφύτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing