κατάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατάγω
καταγαγεῖν
καταγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατάγω
καταγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κατάγω
καταγάγῃ
καταγάγῃς
 • Parse: Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • Root: κατάγω
καταγαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κατάγω
καταγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κατάγω
καταγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κατάγω
καταγαία
καταγαίοις
καταγαίος
καταγγελεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a proclaimer, preacher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταγγελεύςκαταγγελεῖς
GENκαταγγελέωςκαταγγελέων
DATκαταγγελεῖκαταγγελεῦσι(ν)
ACCκαταγγελέακαταγγελέας
καταγγέλλειν
καταγγέλλεται
καταγγέλλετε
καταγγέλλομεν
καταγγελλομένη
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: καταγγέλλω
καταγγέλλοντα
καταγγέλλουσιν
καταγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to state solemnly and publicly the veracity or reality of something
  • to proclaim, declare, announce, preach, show, speak of, promulgate
  • to teach
  • to denounce, betray
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • κατηγγελκέναι Verb: Perf Act Infin
  • καταγγελλομένη
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • καταγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • καταγγέλλεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • καταγγέλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • καταγγέλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • καταγγέλλουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατήγγελλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατήγγελλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταγγέλλων
καταγεγραμμέναι
καταγεγραμμένοι
καταγεγραμμένων
κατάγει
κατάγεις
καταγελᾷ
καταγέλα
καταγελασάτωσαν
καταγελάσεται
καταγελάσετε
καταγελάσῃ
καταγελασθήσονται
καταγελασθῶμεν
καταγελάσονται
καταγέλαστα
καταγέλαστον
καταγέλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ridiculous, absurd, laughable
 • Cognates: γελαστός, καταγέλαστος
 • Forms:
  • καταγέλαστα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • καταγέλαστον Adj: Acc Sing Fem
καταγελᾶται
καταγελάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to laugh down, i.e., deride
  • to laugh at, jeer, ridicule, laugh to scorn
 • Cognates: γελάω, ἐκγελάω, ἐπεγγελάω, ἐπιγελάω, καταγελάω, προσγελάω, συγγελάω
 • Forms:
  • καταγέλα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καταγελᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταγελασάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • καταγελάσεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταγελάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταγελάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • καταγελάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταγελασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καταγελασθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • καταγελᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταγελώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • καταγελῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταγελῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • καταγελῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταγελῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταγελῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατεγέλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεγέλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεγέλων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταγελώμενοι
καταγελῶν
καταγελῶντα
καταγελῶνται
καταγελῶντες
κατάγελως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ridiculously, absurdly
κατάγελως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • object of derision, laughing stock
  • mockery, derision, ridicule
 • Cognates: γέλως, κατάγελως
 • Forms:
  • καταγέλωτα Noun: Acc Sing Masc
  • καταγέλωτι Noun: Dat Sing Masc
καταγελῶσιν
καταγέλωτα
καταγέλωτι
καταγηράσητε
καταγηράσκω
καταγίνεται
καταγίνομαι
καταγινόμενοι
καταγινώσκῃ
καταγινώσκω
κατάγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break in pieces, shatter, shiver, crack apart
 • Forms:
  • κατάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατέαγωσι(ν) Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατέαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεάξει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταγνώσεται
καταγνώσῃ
καταγνωσθήσεται
καταγνῶσιν
κατάγνωσιν
κατάγνωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάγνωσιςκαταγνώσεις
GENκαταγνώσεωςκαταγνώσεων
DATκαταγνώσεικαταγνώσεσι(ν)
ACCκατάγνωσι(ν)καταγνώσεις
καταγογγύζουσιν
καταγογγύζω
καταγομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat sing Neut
 • Root: κατάγω
κατάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κατάγω
καταγορεύω
κατάγουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: κατάγω
κατάγουσιν
καταγραφείς
καταγράφω
κατάγραψον
καταγράψω
κατάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring someone or something from a higher position to a lower, bring down
   • to bring forth, carry down, lead down, cause to fall
   • to bring to (land), touch (the shore), moor (a vessel)
   • to bring back, recall from banishment
   • Fig. to destroy
   • to lead to an inferior and undesirable destination
  • Passive:
   • to disembark
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • κατάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καταγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταγαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • καταγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταγάγῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • καταγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • καταγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταγομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat sing Neut
  • κατάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κατάγουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • κατάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κάταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταχθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • καταχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κατεάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατήγαγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατήγαγον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • κατήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατήχθημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καταγωνίζομαι
καταγωνισάμενος