κατάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατάγω
καταγαγεῖν
καταγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατάγω
καταγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κατάγω
καταγάγῃ
καταγάγῃς
 • Parse: Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • Root: κατάγω
καταγαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κατάγω
καταγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κατάγω
καταγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κατάγω
καταγαία
καταγαίοις
καταγαίος
καταγγελεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a proclaimer, preacher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταγγελεύςκαταγγελεῖς
GENκαταγγελέωςκαταγγελέων
DATκαταγγελεῖκαταγγελεῦσι(ν)
ACCκαταγγελέακαταγγελέας
καταγγέλλειν
καταγγέλλεται
καταγγέλλετε
καταγγέλλομεν
καταγγελλομένη
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: καταγγέλλω
καταγγέλλοντα
καταγγέλλουσιν
καταγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to state solemnly and publicly the veracity or reality of something
  • to proclaim, declare, announce, preach, show, speak of, promulgate
  • to teach
  • to denounce, betray
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • κατηγγελκέναι Verb: Perf Act Infin
  • καταγγελλομένη
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • καταγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • καταγγέλλεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • καταγγέλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • καταγγέλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • καταγγέλλουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατήγγελλεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καταγγέλλων
καταγεγραμμέναι
καταγεγραμμένοι
καταγεγραμμένων
κατάγει
κατάγεις
καταγελᾷ
καταγέλα
καταγελασάτωσαν
καταγελάσεται
καταγελάσετε
καταγελάσῃ
καταγελασθήσονται
καταγελασθῶμεν
καταγελάσονται
καταγέλαστα
καταγέλαστον
καταγέλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ridiculous, absurd, laughable
 • Cognates: γελαστός, καταγέλαστος
 • Forms:
  • καταγέλαστα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • καταγέλαστον Adj: Acc Sing Fem
καταγελᾶται
καταγελάω
 • Present
 • καταγέλα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καταγελᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταγελᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταγελώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • καταγελῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καταγελῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • καταγελῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καταγελῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καταγελῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • κατεγέλων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • καταγελάσεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταγελάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταγελάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταγελάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καταγελασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • καταγελασάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταγελασθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κατεγέλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεγέλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
καταγελώμενοι
καταγελῶν
καταγελῶντα
καταγελῶνται
καταγελῶντες
κατάγελως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ridiculously, absurdly
κατάγελως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • object of derision, laughing stock
  • mockery, derision, ridicule
 • Cognates: γέλως, κατάγελως
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκατάγελωςκαταγέλωτες
GENκαταγέλωτοςκαταγελώτων
DATκαταγέλωτικαταγέλωσι(ν)
ACCκαταγέλωτακαταγέλωτας
καταγελῶσιν
καταγέλωτα
καταγέλωτι
καταγηράσητε
καταγηράσκω
καταγίνεται
καταγίνομαι
καταγινόμενοι
καταγινώσκῃ
καταγινώσκω
κατάγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break in pieces, shatter, shiver, crack apart
 • Forms:
  • κατάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατέαγωσι(ν) Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατέαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεάξει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταγνώσεται
καταγνώσῃ
καταγνωσθήσεται
καταγνῶσιν
κατάγνωσιν
κατάγνωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάγνωσιςκαταγνώσεις
GENκαταγνώσεωςκαταγνώσεων
DATκαταγνώσεικαταγνώσεσι(ν)
ACCκατάγνωσι(ν)καταγνώσεις
καταγογγύζουσιν
καταγογγύζω
καταγομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat sing Neut
 • Root: κατάγω
κατάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κατάγω
καταγορεύω
κατάγουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: κατάγω
κατάγουσιν
καταγραφείς
καταγράφω
κατάγραψον
καταγράψω
κατάγω
 • Present
 • κατάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καταγομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat sing Neut
 • κατάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κατάγουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • κατάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • κατάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κατάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταγαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταγάγῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • καταγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καταγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • κάταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταχθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • καταχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • κατεάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατήγαγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καταγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κατήγαγον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατήχθημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
καταγωνίζομαι
καταγωνισάμενος