κατατάξουσιν
κατατάσσει
κατατάσσω
κατατάσσων
κατατεινόμενος
κατατείνω
κατατέμνω
κατατεμοῦσιν
κατατενεῖ
κατατενεῖς
κατατέρπου
κατατέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to delight greatly
  • Middle:
   • to rejoice
   • to enjoy thoroughly
 • Cognates: κατατέρπω, τέρπω
 • Forms:
  • κατατέρπου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
κατατέτακται
κατατετμημένοι
κατατήκω
κατατήξεις
κατατίθεσθαι
κατατίθημι
κατατίλλω
κατατιτρώσκω
κατατολμᾷ
κατατολμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to behave badly toward
  • to dare, presume
  • to have boldness to (+Infin)
  • to behave recklessly
 • Cognates: ἀποτολμάω, κατατολμάω, τολμάω
 • Forms:
  • κατατολμήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • κατετόλμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατατολμᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
κατατολμήσαντας
κατατομή
Feminine
 SingularPlural
NOMκατατομήκατατομαί
GENκατατομῆςκατατομῶν
DATκατατομῇκατατομαῖς
ACCκατατομήνκατατομάς
VOCκατατομήκατατομαί
κατατομήν
κατατοξευθήσεται
κατατοξεῦσαι
κατατοξεύσει
κατατοξεύσουσιν
κατατοξεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shoot down (with a missile, arrow, spear), thrust through, strike down with arrows, shoot dead
 • Cognates: κατατοξεύω, τοξεύω
 • Forms:
  • κατατοξευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατατοξεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατατοξεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατατοξεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατετόξευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κατατρέχοντες
κατατρέχοντος
κατατρέχουσιν
κατατρέχω
κατατρίβω
κατατριβῶσιν
κατατρίψει
κατατρυφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to enjoy, obtain delight from
  • to make merry, delight in, be insolent
 • Cognates: ἐντρυφάω, κατατρυφάω, τρυφάω
 • Forms:
  • κατατρύφησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατατρυφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
κατατρύφησον
κατατρυφήσουσιν
κατατρώγει
κατατρώγω
κατατυγχάνω
κατατύχωσιν