καταξαίνω
 • Meaning:
  • to flail (the flesh of a victim)
  • to tear to shreds, tear in pieces
  • to card (wool, flax)
  • to comb well (hair, fur)
 • Forms:
  • κατέξαινε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καταξανθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • καταξανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατέξανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταξανθέντες
καταξανῶ
κατάξας
κατάξει
κατάξεις
κατάξετε
καταξηραίνω
 • Meaning: to dry up
 • Forms:
  • καταξηρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατεξήρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταξηρανεῖ
κατάξηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very dry, parched
 • Forms:
καταξίαν
καταξιοπιστεύομαι
 • Meaning: to be trustworthy, simulate honesty
 • Forms:
  • καταξιοπιστευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
καταξιοπιστευόμενοι
κατάξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very worthy of, suitable, fitting
 • Forms:
  • καταξίαν Adj: Acc Sing Fem
καταξιοῦσθαι
καταξιόω
 • Meaning:
  • to implore earnestly
  • to command, bid, order
  • to consider worthy, deem entirely deserving, bestow worth upon
 • Forms:
Present
 • καταξιωθείς Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταξιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
Future
 • κατηξίωσεν Verb: FutPerf Act Infin
 • καταξιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • κατηξιώθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατηξιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατηξίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατηξιώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • καταξιωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • καταξιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταξιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • καταξιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταξιωσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • καταξιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταξίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατηξιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • κατηξίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταξιωθείς
καταξιωθέντες
καταξιωθῆναι
καταξιωθήσεται
καταξιωθῆτε
καταξιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to consider worthy
 • Root: καταξιόω
καταξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: worthy
καταξιῶσαι
καταξιωσάντων
καταξιώσῃ
καταξίωσον
κάταξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατάγω
κατάξουσι, κατάξουσιν
καταξύω
 • Meaning:
  • to plane down (as a carpenter would do to wood)
  • to smooth, polish
  • to scrape down
 • Forms:
  • κατεξυσμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
κατάξω