καταξαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flail (the flesh of a victim)
  • to tear to shreds, tear in pieces
  • to card (wool, flax)
  • to comb well (hair, fur)
 • Cognates: διαξαίνω, καταξαίνω, ξαίνω
 • Forms:
  • καταξανθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • καταξανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατέξανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταξανθέντες
καταξανῶ
κατάξας
κατάξει
κατάξεις
κατάξετε
καταξηραίνω
καταξηρανεῖ
κατάξηρος
καταξίαν
καταξιοπιστεύομαι
καταξιοπιστευόμενοι
κατάξιος
καταξιοῦσθαι
καταξιόω
 • Present
 • καταξιωθείς Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταξιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Imperfect
 • Future
 • κατηξίωσεν Verb: FutPerf Act Infin
 • καταξιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • κατηξιώθην
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατηξίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατηξιώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • καταξιωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • καταξιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταξιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • καταξιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταξιωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • καταξιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταξίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατηξιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • κατηξίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταξιωθείς
καταξιωθέντες
καταξιωθῆναι
καταξιωθήσεται
καταξιωθῆτε
καταξιῶσαι
καταξιωσάντων
καταξιώσῃ
καταξίωσον
κάταξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατάγω
κατάξουσιν
καταξύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plane down (as a carpenter would do to wood)
  • to smooth, polish
  • to scrape down
 • Cognates:
 • Forms:
  • κατεξυσμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
κατάξω