καταναγκάζοντες
καταναγκάζω
κατανάθεμα
καταναθεματίζειν
καταναλισκόμενοι
καταναλίσκον
κατανάλισκον
καταναλίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to consume, consume utterly
  • to use up, spend, lavish
 • Cognates: ἁλίσκω, ἀναλίσκω, ἐξαναλίσκω, καταναλίσκω, παραναλίσκω, προσαναλίσκω, συναλίσκομαι
 • Forms:
  • κατηνάλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταναλισκόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • καταναλίσκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • κατανάλισκον
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • καταναλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • καταναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατανάλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταναλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
καταναλώθη
καταναλωθήσεται
καταναλῶσαι
καταναλώσει
κατανάλωσεν
καταναλώσῃ
καταναλώσουσιν
καταναρκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burden, be burdensome (chargeable); to grow utterly torpid, i.e., (by implication) slothful (figuratively, expensive)
 • Cognates: ναρκάω
 • Forms:
  • καταναρκήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατενάρκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
καταναρκήσω
κατανέμω
κατανένυγμαι
κατανενυγμένη
κατανενυγμένοι
κατανενυγμένον
κατανενυγμένος
κατανευσάντων
κατανεύω
κατανέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to face
 • Forms:
  • κατανῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατανήσαι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
κατανῆσαι
κατανήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κατανέω
κατανίστασθε
κατανίστημι
κατανίσταμαι
κατανοεῖ
κατανοεῖς
κατανοέω
 • Present
 • κατανοοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • κατανοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κατανοοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • κατανοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατανοῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κατανοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κατανοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατανοεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Imperfect
 • κατενοοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • κατενόει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • κατενόουν
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • κατανοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατανοήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατανόησον Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Aorist
 • κατανοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατανοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατανοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατανοήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κατανοήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • κατενόησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κατενόησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατενοοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατενόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατενόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατανόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατανοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Perfect
κατανοῆσαι
κατανοήσας
κατανοήσατε
κατανοήσεις
κατανοήσετε
κατανοήσεως
κατανοήσῃ
κατανοήσις
κατανόησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κατανοέω
κατανοήσω
κατανοήσωμεν
κατανοοῦντες
κατανοοῦντι
κατανοοῦντος
κατανοοῦσιν
κατανοῶμεν
κατανοῶν
καταντᾷ
καταντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come to, arrive at (a place)
  • to arrive at (a conclusion, goal, death, ripeness)
  • to have something arrive at a person
  • to meet something, face something (e.g., the martyrs faced death)
 • Cognates: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • καταντᾷ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • καταντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταντήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • καταντήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταντήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • καταντησάτωσαν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταντήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • καταντήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κατήντηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κατηντήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατήντησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατήντησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατήντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάντημα
καταντῆσαι
καταντήσαντας
καταντήσαντες
καταντήσαντος
καταντησάτωσαν
καταντήσω
καταντήσωμεν
καταντικρύ
καταντικρύς
καταντλέω
καταντλούμενος
κατανύειν
κατανυγῆναι
κατανυγήσεται
κατανυγήσῃ
κατανύγητε
κατανυγῶ
κατανύξεως
κατάνυξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of benumbing the senses
  • stupefaction, slumber, numbness
  • a prickling (sensation, as of the limbs asleep), i.e., (by implication) stupor (lethargy)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάνυξιςκατανύξεις
GENκατανύξεωςκατανύξεων
DATκατανύξεικατανύξεσι(ν)
ACCκατάνυξινκατανύξεις
κατανύσσομαι
κατανύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stab, gouge, prick
  • to affect mentally and profoundly
  • to be sorely pricked, pierce thoroughly, i.e., (figuratively, be grieved) (Sir 47:20)
  • to agitate violently ("sting to the quick")
  • to be bewildered, be stunned
  • to keep silence
  • to repent, feel remorse
  • to be enamoured, passionate
 • Cognates: κατανύσσω, νύσσω, ὑπονύσσω
 • Forms:
  • κατανένυγμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • κατανενυγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • κατανενυγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κατανενυγμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • κατανενυγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κατανυγῆναι Verb: Aor Act Infin
  • κατανυγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατανυγήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κατανύγητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • κατανύσσομαι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • κατανυγῶ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατενύχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατενύγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατενύγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατενύγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
κατανύττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to vex
 • Forms:
  • κατανυχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • κατενύχθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
κατανυχθέντος
κατανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring to a full end, dispatch, carry out
  • to complete
 • Cognates: ἀνύω, διανύω, κατανύω
 • Forms:
  • κατανύειν Verb: Pres Act Infin
κατανωτίζομαι