κατοδυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to afflict grievously, embitter
 • Construct: ὀδυνάω
 • Forms:
  • κατωδυνωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • κατωδυνωμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • κατωδύνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
κατοικεῖ
κατοικεῖν
κατοικεῖς
κατοικεῖσθαι
κατοικεῖται
top
κατοικεῖτε
κατοικείτω
κατοικείτωσαν
κατοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • habitation
  • dwelling, inhabiting
  • anniversary festival of a colony
 • Forms:
  • κατοικεσίας Noun: Gen Sing Fem
κατοικεσίας
κατοικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dwell, live, reside, settle (down)
  • to remain, spend (time)
  • to inhabit
  • to colonize
 • Construct: διοικέω, ἐγκατοικέω, ἐνοικέω, κατοικέω, μετοικέω, οἰκέω, παροικέω, περιοικέω, συνοικέω
 • Forms:
  • κατοικοῦσαι
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • κατοικῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • κατοικῇ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • κατοικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατοικεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κατοικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κατοικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατοικεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατοικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κατοικείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κατοικείτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
  • κατοικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κατοικηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κατοικηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατοικηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • κατοικηθησομένας Verb: Fut Pass Part Acc Plur Fem
  • κατοικηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κατοικηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατοικῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατοικήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • κατοικήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κατοικήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • κατοικήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατοικήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατοικήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κατοικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατοικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατοικήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κατοίκησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατοικήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατοικήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατοικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατοικήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατοικησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κατοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατοικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατοικήσητε Verb: 1Aor Act Subj 2nd Plur
  • κατοικούμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • κατοικουμένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • κατοικουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • κατοικουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • κατοικουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • κατοικούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • κατοικοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • κατοικοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κατοικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κατοικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κατοικοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κατοικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • κατοικούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κατοικοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κατοικούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • κατοικοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • κατοικοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • κατοικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • κατοικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατοικῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • κατῴκει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατῴκεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • κατῳκεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • κατῳκεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • κατῴκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κατῴκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατῳκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατῴκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατῳκήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κατῴκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατῴκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατῴκισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατῴκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
top
κατοικῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: κατοικέω
κατοικηθῇ
κατοικηθῇς
κατοικηθήσεται
κατοικηθήσῃ
κατοικηθησομένας
κατοικηθήσονται
κατοικηθῶσιν
κατοικῇς
κατοικῆσαι
κατοικήσαντα
κατοικήσαντες
κατοικήσαντι
κατοικήσας
κατοικήσατε
top
κατοικησάτω
κατοικήσει
κατοικήσεις
κατοικήσετε
κατοικήσεως
κατοικήσῃ
κατοικήσῃς
κατοικήσητε
κατοίκησιν
κατοίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dwelling, residence, dwelling place
  • household
 • Forms:
  • κατοίκησιν Noun: Acc Sing Fem
  • κατοικήσεως Noun: Gen Sing Fem
κατοικήσομεν
κατοίκησον
κατοικήσουσι
κατοικήσουσιν
top
κατοικήσω
κατοικήσωσιν
κατοικητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a habitation, a dwelling-place
 • Forms:
  • κατοικητηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • κατοικητηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
κατοικητηρίου
κατοικητηρίῳ
κατοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: habitation, residence, dwelling place, settlement
 • Forms:
  • κατοικίαι Noun: Nom Plur Fem
  • κατοικίαις Noun: Dat Plur Fem
  • κατοικίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κατοικίας Noun: Gen Sing Fem
  • κατοικιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • κατοικίᾳ Noun: Dat Sing Fem
κατοικίᾳ
κατοικίαι
κατοικίαις
κατοικίαν
κατοικίας
κατοικιεῖ
κατοικιεῖς
κατοικίζει
κατοικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to settle, establish, cause to dwell
 • Construct: ἀποικίζω, ἐνοικίζω, κατοικίζω, μετοικίζω, οἰκίζω, συνοικίζω
 • Forms:
  • κατοικιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατοικιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατοικίσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατοίκισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατοικισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατοικισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατοικίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατοικιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατοικίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατοικίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατῴκισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατῴκισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατῴκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατῳκίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • κατῳκίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατῳκίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • κατῴκισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
top
κατοικίζων
κατοικίσαι
κατοικισθῆναι
κατοικισθήσεται
κατοίκισον
κατοικίσω
κατοικιῶ
κατοικιῶν
κατοικοδομέω
κάτοικοι
κάτοικος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabitant
 • Forms:
  • κάτοικοι Noun: Nom Plur Masc
κατοικούμεναι
κατοικουμένας
κατοικουμένη
top
κατοικουμένην
κατοικουμένης
κατοικούμενον
κατοικοῦν
κατοικοῦντα
κατοικοῦντας
κατοικοῦντες
κατοικοῦντι
κατοικοῦντος
κατοικούντων
κατοικοῦσα
κατοικοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: κατοικέω
κατοικούσῃ
κατοικοῦσι
κατοικοῦσιν
top
κατοικτεῖραι
κατοικτείραι
κατοικτείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have mercy, have compassion
 • Construct: οἰκτείρω
 • Forms:
  • κατοικτεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • κατοικτείραι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κατοικτίρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατοικτίρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κατοικτίρας
κατοικτίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have pity (on something), have mercy, have compassion
 • Construct: οἰκτίρω
κατοικτίρωμεν
κατοικῶ
κατοικῶν
κατοικῶσιν
κατοινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: drunken with wine, addicted to wine
κατοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to overcome by wine
  • Passive:
   • to be drunk
 • Forms:
  • κατοινωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
κατοινωμένος
top
κατόπισθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: behind, after, in the rear
κατοπίσω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: backward, behind, hereafter
κατοπτεύοντος
κατοπτεύω
κατοπτρίζομαι
κατοπτριζόμενοι
κατοπτρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look (at something), contemplate (something), mirror oneself, i.e., to see reflected
 • Forms:
  • κατοπτριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κατοπτρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
κάτοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror
 • Forms:
  • κατόπτρων Noun: Gen Plur Neut
κατόπτρων
κατορθοῖ
κατορθοῦνται
κατορθούντων
κατορθοῦσι
κατορθοῦται
top
κατορθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set upright, erect, set straight, establish
  • to firmly found
  • to complete, bring to a successful conclusion, prosper
  • to prosper
  • to direct correctly
 • Construct: ἀνορθόω, διορθόω, ἐπανορθόω, ἐπιδιορθόω, κατορθόω, ὀρθόω, ὑπορθόω
 • Forms:
  • κατορθώσωνται Verb: Pres Mid Subj 3rd Plur
  • κατορθώσητε
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κατορθοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατορθοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατορθοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατορθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κατορθοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • κατορθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατορθωθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • κατορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατορθώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατορθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατορθώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατορθώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατορθώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατωρθούμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • κατωρθοῦτο Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατώρθωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατώρθωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατωρθώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
κατορθωθήτω
κατόρθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: success, prosperity, good order, very worthy deed; something made fully upright, i.e., (figuratively) rectification (esp., good public administration)
 • Forms:
  • κατόρθωματων Noun: Gen Plur Neut
κατόρθωματων
κατορθῶν
κατορθῶσαι
κατορθώσασθαι
κατορθώσατε
κατορθώσει
κατορθώσεις
κατορθώσῃ
top
κατορθώσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κατορθόω
κατόρθωσιν
κατόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • establishment, a setting straight
  • successful accomplishment
  • upholding, preservation
 • Forms:
  • κατόρθωσιν Noun: Acc Sing Fem
κατορθώσω
κατορθώσωνται
κατορυγῶσιν
κατορύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to inter, bury in the earth
 • Construct: ἀνορύσσω, διορύσσω, ἐξορύσσω, κατορύσσω, ὀρύσσω
 • Forms:
  • κατορυγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατορύξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατωρύγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατώρυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατώρυξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κατορύξουσιν
κατορχέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to mock, dance in triumph over, treat spitefully
 • Construct: ὀρχέομαι
 • Forms:
  • κατωρχήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
κατοχεύσεις
κατοχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have a female animal mated
  • to crossbreed, breed (an animal), fertilize
 • Forms:
  • κατοχεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κατόχιμοι
κατόχιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: held in possession, sequestered
 • Forms:
  • κατόχιμοι Adj: Nom Plur Masc
κάτοχοι
κάτοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: holding down, holding fast, tenacious
  • Subst.: handle, barrier
 • Forms:
  • κάτοχοι Adj: Nom Plur Masc