κατοδυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to afflict grievously, embitter
  • to cause grievous hardship
  • to make grievously painful
  • to cause deep grief
 • Cognates: ὀδυνάω
 • Forms:
  • κατωδυνωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • κατωδυνωμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
  • κατωδύνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
κατοίκει
κατοικεῖ
κατοικεῖν
κατοικεῖς
κατοικεῖσθαι
κατοικεῖται
κατοικεῖτε
κατοικείτω
κατοικείτωσαν
κατοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • habitation, inhabitation
  • dwelling, inhabiting
  • inhabited area
  • anniversary festival of a colony
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατοικεσίακατοικεσίαι
GENκατοικεσίαςκατοικεσιῶν
DATκατοικεσίᾳκατοικεσίαις
ACCκατοικεσίανκατοικεσίας
VOCκατοικεσίακατοικεσία
κατοικεσίας
κατοικέω
 • Present
 • κατοικοῦσαι
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • κατοικῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • κατοικῇ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • κατοικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατοικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κατοικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κατοικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κατοικεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατοικήτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • κατοικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατοικείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κατοικούμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • κατοικουμένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • κατοικουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • κατοικουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • κατοικουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • κατοικούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • κατοικοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • κατοικοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • κατοικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κατοικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κατοικοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • κατοικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • κατοικούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • κατοικοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • κατοικούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • κατοικοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • κατοικοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • κατοικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • κατοικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κατοικῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • κατῴκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • κατῴκει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • κατῴκεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • κατῳκεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • κατῳκεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • κατοικηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατοικηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • κατοικηθησομένας Verb: Fut Pass Part Acc Plur Fem
 • κατοικηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κατοικήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατοικήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατοικήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατοικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατοικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατοικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κατοικείτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • κατοικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατοικηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κατοικηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατοικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατοικήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • κατοικήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κατοικήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • κατοικήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κατοικήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατοικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατοικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατοίκησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατοικήσητε Verb: 1Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατοικήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατῴκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κατῳκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατῴκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατῳκήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • κατῴκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατῴκισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατοικησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Perfect
 • κατῴκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
κατοικῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: κατοικέω
κατοικηθῇ
κατοικηθῇς
κατοικηθήσεται
κατοικηθήσῃ
κατοικηθησομένας
κατοικηθήσονται
κατοικηθῶσιν
κατοικῇς
κατοικῆσαι
κατοικήσαντα
κατοικήσαντες
κατοικήσαντι
κατοικήσας
κατοικήσατε
κατοικησάτω
κατοικήσει
κατοικήσεις
κατοικήσετε
κατοικήσεως
κατοικήσῃ
κατοικήσῃς
κατοικήσητε
κατοίκησιν
κατοίκησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατοίκησιςκατοικήσεις
GENκατοικήσεωςκατοικήσεων
DATκατοικήσεικατοικήσεσι(ν)
ACCκατοίκησινκατοικήσεις
κατοικήσομεν
κατοίκησον
κατοικήσουσι
κατοικήσουσιν
κατοικήσω
κατοικήσωσιν
κατοικητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a habitation, a dwelling-place
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκατοικητήριονκατοικητήρια
GENκατοικητηρίουκατοικητηρίων
DATκατοικητηρίῳκατοικητηρίοις
ACCκατοικητήριονκατοικητήρια
κατοικητηρίου
κατοικητηρίῳ
κατοικήτωσαν
κατοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • habitation, residence, dwelling place, settlement
  • Collective: inhabitants, population
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατοικίακατοικίαι
GENκατοικίαςκατοικιῶν
DATκατοικίᾳκατοικίαις
ACCκατοικίανκατοικίας
VOCκατοικίακατοικίαι
κατοικίᾳ
κατοικίαι
κατοικίαις
κατοικίαν
κατοικίας
κατοικιεῖ
κατοικιεῖς
κατοικίζει
κατοικίζω
 • Present
 • κατοικισθησομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • κατοικίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατοικίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • κατοικιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατοικιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατοικισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατοικίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κατοικιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κατοικίσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατοίκισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατοικισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κατῴκισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κατῴκισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατῴκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατῳκίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατῳκίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατῳκίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • κατῴκισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
κατοικίζων
κατοικίσαι
κατοικισθῆναι
κατοικισθήσεται
κατοικισθησομένας
κατοίκισον
κατοικίσω
κατοικιῶ
κατοικιῶν
κατοικοδομέω
κάτοικοι
κάτοικος
Masculine
 SingularPlural
NOMκάτοικοςκάτοικοι
GENκατοίκουκατοίκων
DATκατοίκῳκατοίκοις
ACCκάτοικονκατοίκους
VOCκάτοικεκάτοικοι
κατοικούμεναι
κατοικουμένας
κατοικουμένη
κατοικουμένην
κατοικουμένης
κατοικούμενον
κατοικοῦν
κατοικοῦντα
κατοικοῦντας
κατοικοῦντες
κατοικοῦντι
κατοικοῦντος
κατοικούντων
κατοικοῦσα
κατοικοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: κατοικέω
κατοικούσῃ
κατοικοῦσι
κατοικοῦσιν
κατοικτεῖραι
κατοικτείραι
κατοικτείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have mercy, have compassion
  • to take pity on
 • Cognates: οἰκτείρω
 • Forms:
  • κατοικτεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • κατοικτείραι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κατοικτίρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατοικτίρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κατοικτίρας
κατοικτίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have pity (on something), have mercy, have compassion
 • Cognates: οἰκτίρω
κατοικτίρωμεν
κατοικῶ
κατοίκων
κατοικῶν
κατοικῶσιν
κατοινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: drunken with wine, addicted to wine
κατοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to overcome by wine
  • Passive:
   • to be drunk
   • to become inebriated with wine
 • Forms:
  • κατοινωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
κατοινωμένος
κατοίομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be conceited, arrogant
 • Forms:
  • κατοιόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
κατοιόμενος
κατόπισθεν
κατοπίσω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: backward, behind, hereafter
κατοπτεύοντος
κατοπτεύω
κατοπτρίζομαι
κατοπτριζόμενοι
κατοπτρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look (at something), contemplate (something), mirror oneself, i.e., to see reflected
 • Forms:
  • κατοπτριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κατοπτρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
κάτοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror (used by women)
 • Forms:
  • κατόπτρων Noun: Gen Plur Neut
κατόπτρων
κατορθοῖ
κατορθοῦνται
κατορθούντων
κατορθοῦσι
κατορθοῦται
κατορθόω
 • Present
 • κατορθώσωνται Verb: Pres Mid Subj 3rd Plur
 • κατορθοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατορθοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατορθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • κατορθοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • κατορθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • κατωρθοῦτο Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • κατορθώσητε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατορθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατορθώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατορθώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κατορθώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατορθοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατορθωθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • κατορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατορθώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • κατορθώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατωρθούμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • κατωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατώρθωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατώρθωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατωρθώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Perfect
κατορθωθήτω
κατόρθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • success, prosperity, good order, very worthy deed
  • something made fully upright
  • Fig. rectification (esp., good public administration)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκατόρθωμακατορθώματα
GENκατορθώματοςκατορθωμάτων
DATκατορθώματικατορθώμασι(ν)
ACCκατόρθωμακατορθώματα
κατορθωμάτων
κατορθῶν
κατορθῶσαι
κατορθώσασθαι
κατορθώσατε
κατορθώσει
κατορθώσεις
κατορθώσῃ
κατορθώσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κατορθόω
κατόρθωσιν
κατόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • establishment, a setting straight
  • firm basis
  • successful accomplishment
  • secure subsistence
  • upholding, preservation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατόρθωσιςκατορθώσεις
GENκατορθώσεωςκατορθώσεων
DATκατορθώσεικατορθώσεσι(ν)
ACCκατόρθωσι(ν)κατορθώσεις
κατορθώσω
κατορθώσωνται
κατορυγῶσιν
κατορύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to inter, bury in the earth
 • Cognates: ἀνορύσσω, διορύσσω, ἐξορύσσω, κατορύσσω, ὀρύσσω
 • Forms:
  • κατορυγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατορύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατωρύγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατώρυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατώρυξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κατορύξουσιν
κατορχέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to mock
  • to dance in triumph over
  • to treat spitefully
 • Cognates: ὀρχέομαι
 • Forms:
  • κατωρχήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
κατοχεύσεις
κατοχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have a female animal mated
  • to make a male animal mate with a female
  • to crossbreed, breed (an animal), fertilize
 • Forms:
  • κατοχεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κατόχιμοι
κατόχιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: held in possession, sequestered
 • Forms:
  • κατόχιμοι Adj: Nom Plur Masc
κάτοχοι
κάτοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • detaining, holding back
   • holding down, holding fast, tenacious
  • Substantival:
   • handle, barrier
 • Forms:
  • κάτοχοι Adj: Nom Plur Masc