καταδαμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to subdue
  • to plough (plow)
 • Cognates: δαμάζω, καταδαμάζω
 • Forms:
  • κατεδαμάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
καταδαπανάω
καταδεδεμένα
καταδέδεται
καταδεδικασμένος
καταδεδυνάστευνται
καταδεικνύω
καταδείξας
καταδεξαμένους
καταδεξάσθωσαν
καταδέομαι
καταδεσμεύσει
καταδεσμεύσῃς
καταδεσμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind up, bandage
  • Metaphor: to deal with painful consequences of
 • Cognates: ἀποδεσμεύω, δεσμεύω, καταδεσμεύω
 • Forms:
  • καταδεσμεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταδεσμεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
καταδέσμος
καταδέσμους
καταδέχομαι
καταδεχόμενος
καταδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind up, bandage, bind securely, tie down
  • Middle/Passive:
   • to plead, entreat, beg
   • to implore (because of distress) to (someone for help)
 • Cognates: δέω, ἀναδέω, ἀποδέω, διαδέω, ἐκδέω, ἐνδέω, ἐπιδέω, ἐξοιδέω, καταδέω, περιδέω, προσδέω, συνδέω, ὑποδέω
 • Forms:
  • καταδεδεμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • καταδέδεται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • καταδέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καταδῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατάδησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταδήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεδέετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • κατεδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • κατεδέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεδήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κατεδήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • κατέδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάδηλον
κατάδηλος
καταδῆσαι
κατάδησον
καταδήσω
καταδιαιρεῖν
καταδιαιρέω
καταδιείλαντο
καταδίελε
καταδιέλεσθε
καταδιελόντι
καταδικάζετε
καταδικαζομένη
καταδικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to condemn, pronounce guilty, find guilty
  • to make a statement to the disadvantage of
 • Cognates: δικάζω, ἐκδικάζω, καταδικάζω
 • Forms:
  • καταδεδικασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • καταδικάσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταδικάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταδικάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταδικάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καταδικάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • καταδικάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταδικασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καταδικασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • καταδικάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταδικάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • καταδικαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • καταδικάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατεδικάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
καταδικάζων
καταδικάσαι
καταδικάσεται
καταδικάσῃς
καταδικάσηται
καταδικάσητε
καταδικάσονται
καταδικασθήσῃ
καταδικασθῆτε
καταδικάσωμεν
καταδίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • condemnation, judgment against
  • sentence pronounced against
 • Cognates: δίκη, καταδίκη
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταδίκηκαταδίκαι
GENκαταδίκηςκαταδικῶν
DATκαταδίκῃκαταδίκαις
ACCκαταδίκηνκαταδίκας
VOCκαταδίκηκαταδίκαι
καταδίκην
καταδίκης
καταδίωκε
καταδιώκει
καταδιώκειν
καταδιώκεις
καταδιώκοντες
καταδιωκόντων
καταδιώκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to search eagerly, hunt down
  • to pursue closely, persecute
  • to seek after, aim at, search for
  • to chase (someone)
  • to force to move on
  • to accompany permanently
 • Cognates: ἀποδιώκω, διώκω, ἐκδιώκω, ἐπιδιώκω, καταδιώκω, μεταδιώκω, συνδιώκω
 • Forms:
  • καταδίωκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καταδιώκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταδιώκειν Verb: Pres Act Infin
  • καταδιώκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταδιώκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταδιωκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • καταδιώκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταδιώξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταδιώξαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • καταδιώξοντας Verb: Fut Act Part Acc Plur Masc
  • καταδιώξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταδιώξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταδιώξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταδιώξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταδιώξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταδίωξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταδιώξω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • κατεδιώχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • κατεδίωκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατεδίωξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεδίωξας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεδίωξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταδιώκων
καταδιώξαι
καταδιώξαντας
καταδιώξατε
καταδιώξεις
καταδιώξεται
καταδιώξῃς
καταδίωξον
καταδιώξονται
καταδιώξοντας
καταδιώξω
καταδολεσχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to chatter at, weary by chattering, meditate
  • to annoy by chattering
  • to depress by chattering
 • Cognates: ἀδολεσχέω
 • Forms:
  • καταδολεσχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταδολεσχήσει
καταδουλοῖ
καταδουλουμένους
καταδουλοῦνται
καταδουλοῦσθαι
καταδουλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enslave, reduce to slavery, bring into bondage, oppress
 • Cognates: δουλόω, καταδουλόω
 • Forms:
  • καταδουλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταδουλουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • καταδουλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταδουλοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταδουλωσάμενον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
  • καταδουλωσαμένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • καταδουλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • καταδουλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταδουλώσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • κατεδουλοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • κατεδουλώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατεδουλώσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
καταδουλωσάμενον
καταδουλωσαμένων
καταδουλώσουσιν
καταδουλώσω
καταδουλώσωνται
καταδρομάς
καταδρομή
καταδυναστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oppression
 • Cognates: καταδυναστεία, δυναστεία
 • Forms:
  • καταδυναστείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • καταδυναστείαν Noun: Acc Sing Fem
  • καταδυναστείας Noun: Gen Sing Fem
καταδυναστείᾳ
καταδυναστείαν
καταδυναστείας
καταδυναστεύει
καταδυναστεύειν
καταδυναστεύετε
καταδυναστευθῆναι
καταδυναστεύομεν
καταδυναστευόμεναι
καταδυναστευομένους
καταδυναστεύοντας
καταδυναστεύοντες
καταδυναστεύουσαι
καταδυναστεύουσιν
καταδυναστεῦσαι
καταδυναστεύσαντες
καταδυναστεύσας
καταδυναστεύσῃ
καταδυναστεύσητε
καταδυναστεύσουσιν
καταδυναστεύσωμεν
καταδυναστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to oppress, exploit
   • to prevail against
   • to cause someone unjust hardship
   • to conquer, dominate
   • to cause to submit to one's power and authority
   • to exercise power over, exercise dominion against
  • Passive:
   • to be enslaved
 • Cognates: δυναστεύω, καταδυναστεύω
 • Forms:
  • καταδεδυνάστευνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • καταδυναστεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταδυναστεύειν Verb: Pres Act Infin
  • καταδυναστεύετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • καταδυναστεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • καταδυναστευόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • καταδυναστευομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • καταδυναστεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καταδυναστεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταδυναστεύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • καταδυναστεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταδυναστευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταδυναστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταδυναστεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταδυναστεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταδυναστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταδυναστεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • καταδυναστεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταδυναστεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κατεδυνάστευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατεδυνάστευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεδυνάστευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεδυνάστευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεδυνάστευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταδύσει
καταδύσεις
καταδύσεται
καταδύσις
καταδύσωσιν
καταδύω