κέγχρον
κέγχρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: millet (a cereal grass, Setaria italica)
 • Forms:
  • κέγχρον Noun: Acc Sing Masc
κέδρινα
κέδριναι
κεδρίνην
κεδρίνοις
κέδρινον
κέδρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of cedar
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκέδρινοςκεδρίνηκέδρινον
GENκεδρίνουκεδρίνηςκεδρίνου
DATκεδρίνῳκεδρίνῃκεδρίνῳ
ACCκέδρινονκεδρίνηνκέδρινον
VOCκέδρινεκεδρίνηκέδρινε
Plural
 MascFemNeut
NOMκέδρινοικέδριναικέδρινα
GENκεδρίνωνκεδρίνωνκεδρίνων
DATκεδρίνοιςκεδρίναιςκεδρίνοις
ACCκεδρίνουςκεδρίναςκέδρινα
VOCκέδρινοικέδριναικέδρινα
κεδρίνῳ
κεδρίνων
κέδροι
κέδροις
κέδρον
κέδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cedar tree
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκέδροςκέδροι
GENκέδρουκέδρων
DATκέδρῳκέδροις
ACCκέδρονκέδρους
VOCκέδρεκέδροι
κέδρου
κέδρους
κέδρῳ
κέδρων
κεῖμαι
 • Present
 • κείμενα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • κείμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • κειμένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • κειμένην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • κειμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • κείμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κειμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • κείμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc/Neut
 • κείμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • κειμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • κειμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • κειμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • κειμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • κείμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • κεῖνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • κεῖται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἔκειντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἔκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
κείμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: κεῖμαι
κείμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κεῖμαι
κείμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: κεῖμαι
κειμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: κεῖμαι
κειμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: κεῖμαι
κειμένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κεῖμαι
κείμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κεῖμαι
κειμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κεῖμαι
κείμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κεῖμαι
κείμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: κεῖμαι
κειμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: κεῖμαι
κειμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κεῖμαι
κειμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: κεῖμαι
κειμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κεῖμαι
κεῖνται
κειράδας
κεῖραι
κειράμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: κείρω
κείραντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κείρω
κειράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shorn
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκειράςκειράδες
GENκειράδοςκειράδων
DATκειράδικειράσι
ACCκειράδακειράδας
κείρασθαι
κειράσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: κείρω
κείρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κείρω
κείρειν
κείρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: κείρω
κείρῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κείρω
κειρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bed sheet, bedspread
  • bandage
  • grave clothes
  • a swathe, i.e., winding-sheet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκειρίακειρίαι
GENκειρίαςκειριῶν
DATκειρίᾳκειρίαις
ACCκειρίανκειρίας
VOCκειρίακειρίαι
κειρίαις
κειρόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κείρω
κείροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κείρω
κείροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κείρω
κείροντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κείρω
κείρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κείρω
κείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shear (sheep), shearer
   • to be a shearer
  • Middle:
   • to shave
   • to cut one's own hair
   • to have one's hair cut (as a sign of mourning)
 • Cognates: περικείρω
 • Forms:
 • Present
 • κείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κείρειν Verb: Pres Act Infin
 • κείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κειρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κείροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κείροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κείροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • κείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐκείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • κερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐκείρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • κεῖραι Verb: 1Aor Act Infin
 • κειράμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • κείραντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • κείρασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • κειράσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • κείρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • κεκαρμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • κεκαρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Fem
κεῖσθαι
κείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: κεῖμαι
κεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: κεῖμαι
κεκαθαρισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: καθαρίζω
κεκαθαρισμένους
κεκαθαρισμένῳ
κεκαθάρισται
κεκαθαρμένους
κεκαθαρμένων
κεκαθάρται
κεκαθίκαμεν
κεκάθικε
κεκάθικεν
κεκάκωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
κεκακῶσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: κακόω
κεκαλλωπισμένα
κεκαλλωπισμέναι
κεκαλλωπισμένη
κεκάλυφεν
κεκαλυμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: καλύπτω
κεκαρμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κείρω
κεκαρμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • Root: κείρω
κεκατηραμένος
κεκατήρανται
κεκαυμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: καίω
κεκαυστηριασμένων
κεκαυτηριασμένων
κεκαύχημαι
κεκένωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
κεκερασμένου
κεκηλίδωσαι
κεκλείκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κέκλεινται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κεκλεισμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: κλείω
κεκλεισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κλείω
κεκλεισμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κεκλεισμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κλείω
κεκλεισμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κλείω
κέκλεισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κεκλεμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κλέπτω
κέκληκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
κέκληκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
κεκλήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
κέκληκε
κέκληκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κεκληκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
 • Root: καλέω
κεκληκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
κέκλημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
κεκλημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
κεκλημένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
κεκλημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καλέω
κεκλημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
κεκλημένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: καλέω
κεκλημένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: καλέω
κεκληρονόμηκεν
κεκληρωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κληρόω
κεκλήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κεκλήσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
κέκληται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κέκλικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κεκλικυῖα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κλίνω
κεκλικώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κλίνω
κεκλιμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κλίνω
κεκλωσμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κλώθω
κέκμηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κεκμηκότα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κεκμηκότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κάμνω
κεκμηκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κάμνω
κεκοιμημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κεκοιμημένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κεκοίμησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κεκοίμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
κεκοιμισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κοιμίζω
κεκοίνωκε
κεκοίνωκεν
κεκοινωμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κοινόω
κεκοινώνηκε
κεκοινώνηκεν
κεκολαμμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κολάπτω
κεκολαμμένη
κεκολαμμένῃ
κεκολαμμένης
κεκόλληκα
κεκόλληνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
κεκόλληται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κεκολοβωμένοι
κεκόμισαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κεκομίσμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κομίζω
κεκομμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: κόπτω
κεκομμένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: κόπτω
κεκομμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κόπτω
κεκομμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κεκομμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κεκομμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: κόπτω
κεκονιαμένε
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Voc Sing Masc
 • Root: κονιάω
κεκονιαμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κονιάω
κεκόπακεν
κεκοπανισμένου
κεκοπίακα
κεκοπίακας
κεκοπιάκασι(ν)
κεκοπιάκατε
κεκοπίακες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κεκοπιακώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κεκοπωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπόω
κεκορεσμένοι
κεκοσμημένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κοσμέω
κεκόσμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοσμέω
κέκραγα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: κράζω
κεκράγασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κέκραγε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κέκραγεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κεκραγέναι
κεκραγέτωσαν
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κράζω
κεκραγότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κράζω
κεκραγώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κεκραιπαληκώς
κεκράξαι
κεκράξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κεκράξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κράζω
κεκράξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κράζω
κεκράξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κεκράξετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κράζω
κεκράξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
κεκράξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: κράζω
κέκραξον
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κράζω
κεκράξονται
 • Parse: Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κεκραταίωνται
κεκρατήκαμεν
κεκρατήκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρατέω
κεκρατηκέναι
κεκρατημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρατέω
κεκράτηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρατέω
κεκρεμάσθαι
κέκρικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κέκρικας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κεκρίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κεκρίκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κεκρίκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κέκρικε, κέκρικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κεκριμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρίνω
κεκριμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κεκριμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κρίνω
κεκριμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κρίνω
κέκριται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κεκρυμμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • secretly
  • away from public attention
κέκρυπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρύπτω
κέκτημαι
κεκτήμεθα
κεκτημένοι
κεκτημένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κτάομαι
κεκτημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κτάομαι
κεκτημένος
κεκτημένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κτάομαι
κεκτημένων
κεκτῆσθαι
κέκτησθε
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
 • Root: κτάομαι
κέκτηται
κεκυρωμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: κυρόω
κελεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κελεύω
κελεύεις
κέλευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • command
  • shout; a cry of incitement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέλευμακελεύματα
GENκελεύματοςκελευμάτων
DATκελεύματικελεύμασι(ν)
ACCκέλευμακελεύματα
κελεύματι
κελεύοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κελεύοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κελευόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κελεύω
κελεύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κελεύω
κελεύσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κελεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κελεύω
κελεύσεις
κελεύσῃς
κελευσθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κελεύω
κέλευσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a signal, an expressed order, cry of command
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέλευσμακελεύσματα
GENκελεύσματοςκελευσμάτων
DATκελεύσματικελεύσμασι(ν)
ACCκέλευσμακελεύσματα
κελεύσματι
κελεύσματος
κέλευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κελεύω
κελεύω
 • Present
 • κελεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • κελεύοντι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • κελεύει
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κελεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κελεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κελευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐκέλευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • κελεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • κελεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκελεύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκέλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκέλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκέλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκέλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κελεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κελεύσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • κελεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κέλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κελευσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect
κελεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κελεύω
κενά
κεναί
κενάς
κενέ
κενεμβατεύω
κενεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • waist, small of the back
  • hollow place (between ribs and hip)
  • void place, vacant space
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκενεώνκενεῶνες
GENκενεῶνοςκενεώνων
DATκενεῶνικενεῶσι(ν)
ACCκενεῶνακενεῶνας
VOCκενεώνκενεῶνες
κενεῶνα
κενεῶνας
κενή
κενῇ
κενήν
κενῆς
κενοδοξεῖς
κενοδοξέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold a false opinion,
  • to hold a vain opinion
  • to vainly imagine
  • to be vain-glorious
  • to indulge in vainglory
  • to take vain pride
 • Forms:
  • κενοδοξεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • κενοδοξήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κενοδοξῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κενοδοξήσωμεν
κενοδοξία
Feminine
 SingularPlural
NOMκενοδοξίακενοδοξίαι
GENκενοδοξίαςκενοδοξιῶν
DATκενοδοξίᾳκενοδοξίαις
ACCκενοδοξίανκενοδοξίας
VOCκενοδοξίακενοδοξίαι
κενοδοξίᾳ
κενοδοξίαις
κενοδοξίαν
κενοδοξίας
κενόδοξοι
κενόδοξος
κενοδοξῶν
κενοί
κενοῖς
κενολογέω
κενολογοῦντας
κενόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κενός
κενός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • empty, empty-handed
  • containing nothing
  • without content, without any basis, without truth, without power
  • empty-handed, having nothing
  • meaningless, devoid of substance
  • without result, without profit, without effect, without reaching its goal
  • worthless, foolish, senseless, vain
 • Cognates: ἀπόκενος, διάκενος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκενόςκενήκενόν
GENκενοῦκενῆςκενοῦ
DATκενῷκενῇκενῷ
ACCκενόνκενήνκενόν
VOCκενέκενήκενέ
Plural
 MascFemNeut
NOMκενοίκεναίκενά
GENκενῶνκενῶνκενῶν
DATκενοῖςκεναῖςκενοῖς
ACCκενούςκενάςκενά
κενόσπουδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: concerning oneself about worthless things
κενοτάφια
κενοτάφιον
Neuter
 SingularPlural
NOMκενοτάφιονκενοτάφια
GENκενοταφίουκενοταφίων
DATκενοταφίῳκενοταφίοις
ACCκενοτάφιονκενοτάφια
κενοῦ
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κενός
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κενόω
κενούς
κενοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
κενοφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: empty talk, godless chatter, vain; empty sounding, i.e., fruitless discussion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκενοφωνίακενοφωνίαι
GENκενοφωνίαςκενοφωνιῶν
DATκενοφωνίᾳκενοφωνίαις
ACCκενοφωνίανκενοφωνίας
VOCκενοφωνίακενοφωνίαι
κενοφωνίας
κενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make empty
  • to empty (the contents of)
  • to destroy, render void, make of no effect
  • to strip the possessions of, deplete
  • to deprive of (its) justification, lose its justification
 • Cognates: ἀποκενόω, ἐκκενόω, κενόω, κατακενόω, κενόω
 • Forms:
  • ἐκενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κενοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κενοῦ
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κενῶν
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκενώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκένωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκένωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκένωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κενωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κενώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
κεντέω
κεντοῦσι(ν)
κέντρα
κεντρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prick, goad, spur on
  • to stimulate
 • Cognates: ἐγκεντρίζω
κέντρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the sting of an animal (e.g., bee, wasp, mosquito)
  • a goad (a pointed stick used to control an animal)
  • Fig. a curse
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέντρονκέντρα
GENκέντρουκέντρων
DATκέντρῳκέντροις
ACCκέντρονκέντρα
κέντρου
κέντρῳ
κεντυρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a centurion, i.e., captain of one hundred soldiers
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκεντυρίωνκεντυρίωνες
GENκεντυρίωνοςκεντυριών
DATκεντυρίωνικεντυρίωσι(ν)
ACCκεντυρίωνακεντυρίωνας
κεντυρίωνα
κεντυρίωνος
κενῷ
κενωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κενόω
κένωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: emptiness, empty space
κενῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: κενός
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κενόω
κενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in vain
  • vainly, i.e., to no good purpose, idly
κενώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
κενώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κενόω
κεπφόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to delude easily
  • Passive:
   • to become feather-brained, be snared like a booby [i.e., a sea bird]
 • Forms:
  • κεπφωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
κεπφωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κεπφόω
κεραία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: serif, projection, hook, tittle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκεραίακεραῖαι
GENκεραίαςκεραιῶν
DATκεραίᾳκεραίαις
ACCκεραίανκεραίας
VOCκεραίακεραῖαι
κεραίαν
κεραμεῖ
κεραμεῖς
κεραμεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a potter
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκεραμεύςκεραμεῖς
GENκεραμέωςκεραμέων
DATκεραμεῖκεραμεῦσι(ν)
ACCκεραμέακεραμέας
κεραμέως
κεράμια
κεραμικά
κεραμικός
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • ceramic
  • of a potter, belonging to a potter
  • made of clay, i.e., earthen
 • Forms:
  • κεραμικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κεραμικοῦ Adj: Gen Sing Neut
κεραμικοῦ
κεραμίοις
κεράμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pitcher, an earthenware vessel, i.e., jar
  • a dry measure that can be contained in that vessel
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκεράμιονκεράμια
GENκεραμίουκεραμίων
DATκεραμίῳκεραμίοις
ACCκεράμιονκεράμια
κεραμίου
κέραμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • potter's clay
  • earthenware vessel, clay container
  • clay roof tiles, clay shingles
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκέραμοςκέραμοι
GENκεράμουκεράμων
DATκεράμῳκεράμοις
ACCκέραμονκεράμους
VOCκέραμεκέραμοι
κεράμου
κεράμων
κεράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prepare, mix, mingle, unite
  • to dilute wine with water for a drink
  • to prepare as a drink
 • Cognates: ἐγκεράννυμι, συγκεράννυμι, ὑπερκεράννυμι
 • Forms:
  • ἐκέρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκέρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκέρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκερασμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • κεραννύντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κεράσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κεράσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κερασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
κεραννύντες
κέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • horn (of an animal)
  • horn-shaped object
  • Military: flank, wing of an army
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέραςκέρατα, κέρα
GENκέρατος, κέρωςκεράτων, κερῶν
DATκέρατι, κέραικέρασι(ν)
ACCκέραςκέρατα, κέρα
VOCκέραςκέρατα, κέρα
κεράσας
κεράσατε
κερασθείς
κέρασιν
κέρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • alcoholic substance as a drink
  • mixture, drink poured out
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέρασμακεράσματα
GENκεράσματοςκερασμάτων
DATκεράσματικεράσμασι(ν)
ACCκέρασμακεράσματα
κεράσματος
κεράστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • horned, horned serpent
  • someone who mixes
 • Forms:
  • κεράστου Noun: Gen Sing Masc
κεράστου
κέρατα
κέρατι
κερατιεῖ
κερατιεῖς
κερατίζοντα
κερατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to butt with horns
  • to gore with horns
  • to assault
 • Cognates: κερατίζω, συγκερατίζομαι
 • Forms:
  • ἐκεράτιζες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἐκερατίζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • κερατιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κερατιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κερατίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κερατιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κερατίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
κερατίναι
κερατίναις
κερατίνας
κερατίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bugle, horn, musical horn
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκερατίνηκερατίναι
GENκερατίνηςκερατινῶν
DATκερατίνῃκερατίναις
ACCκερατίνηνκερατίνας
VOCκερατίνηκερατίναι
κερατίνῃ
κερατίνης
κεράτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: husk; something horned, i.e., (esp.) the pod of the carob-tree
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκεράτιονκεράτια
GENκερατίουκερατίων
DATκερατίῳκερατίοις
ACCκεράτιονκεράτια
κεράτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of horn
κερατιοῦμεν
κερατίσῃ
κερατιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one that butts with the horn
  • one that is prone to gore with horns
κερατίων
κεράτων
κεραυνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thunderbolt, lightning, thunder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκεραυνόςκεραυνοί
GENκεραυνοῦκεραυνῶν
DATκεραυνῷκεραυνοῖς
ACCκεραυνόνκεραυνούς
VOCκεραυνέκεραυνοί
κεραυνούς
κεραυνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blast with lightning
 • Cognates: συγκεραυνόω
 • Forms:
  • κεραυνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κεραυνῶν
κεραυνώσει
κερβικάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pillow
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκερβικάριονκερβικάρια
GENκερβικαρίουκερβικαρίων
DATκερβικαρίῳκερβικαρίοις
ACCκερβικάριονκερβικάρια
κερδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gain, make a profit or advantage, win
  • to avoid (something), spare (oneself)
 • Cognates: ἐπικερδαίνω
 • Forms:
  • ἐκέρδησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκέρδησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκέρδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκέρδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κερδάνω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κερδηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κερδηθησώνται Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κερδῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κερδήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κερδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κερδήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κερδήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κερδήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κερδαλέον
κερδαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: profitable, gainful
 • Forms:
  • κερδαλέον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
κερδάνω
κέρδη
κερδηθήσονται
κερδηθησώνται
κερδῆσαι
κερδήσας
κερδήσῃ
κερδήσομεν
κερδήσω
κερδήσωμεν
κέρδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gain, profit, advantage
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέρδοςκέρδη
GENκέρδουςκερδῶν
DATκέρδεικέρδεσι(ν)
ACCκέρδοςκέρδη
κέρδους
κερεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κείρω
κέρκον
κέρκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the tail (of an animal)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκέρκοςκέρκοι
GENκέρκουκέρκων
DATκέρκῳκέρκοις
ACCκέρκονκέρκους
VOCκέρκεκέρκοι
κέρκου
κέρκων
κερκώπων
κέρκωψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: knave, mischievous person, someone who tells fables
 • Forms:
  • κερκώπων Noun: Gen Plur Masc
κέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: money, coin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέρμακέρματα
GENκέρματοςκερμάτων
DATκέρματικέρμασι(ν)
ACCκέρμακέρματα
κέρματα
κερματιστάς
κερματιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: changer of money; a handler of coins, i.e., money-broker
 • Forms:
  • κερματιστάς Noun: Acc Plur Masc
κεφάζ
 • Parse: Adj: Nom
 • Meaning: fine, refined
κεφαλαί
κεφάλαια
κεφάλαιον
Neuter
 SingularPlural
NOMκεφάλαιονκεφάλαια
GENκεφαλαίουκεφαλαίων
DATκεφαλαίῳκεφαλαίοις
ACCκεφάλαιονκεφάλαια
κεφάλαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the head
 • Forms:
  • κεφαλαίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
κεφαλαίου
κεφαλαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to summarize
  • to sum up, total, bring under heads
  • to state summarily, speak concisely
 • Cognates: ἀνακεφαλαιόω
 • Forms:
  • ἐκεφαλαίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκεφαλίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κεφαλαίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κεφαλαῖς
κεφαλαίῳ
κεφαλαίωσον
κεφαλάς
κεφαλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • head (of a human or animal)
  • top (of an object, like a ladder)
  • the summit
  • the uppermost part
  • a person (as a unit of counting), poll, head-count
  • advancing troops
  • a person or thing that is a leader
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκεφαλήκεφαλαί
GENκεφαλῆςκεφαλῶν
DATκεφαλῇκεφαλαῖς
ACCκεφαλήνκεφαλάς
VOCκεφαλήκεφαλαί
κεφαλῇ
κεφαλήν
κεφαλῆς
κεφαλίδα
κεφαλίδας
κεφαλίδες
κεφαλίδι
κεφαλίδος
κεφαλίδων
κεφαλιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike on the head
κεφαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a rounded knob at the top of a pole or stick, newel cap
  • a volume (of a scroll); (a reference to the end of a stick on which the manuscript was rolled)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκεφαλίςκεφαλίδες
GENκεφαλίδοςκεφαλίδων
DATκεφαλίδικεφαλισί(ν)
ACCκεφαλίδακεφαλίδας
VOCκεφαλίκεφαλίδες
κεφαλῶν
κεφφουρῆ, κεφφουρη
κεφφουρῆς κεφουρῆς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: goblet
 • Forms:
  • κεφφουρῆ, κεφφουρη Noun: Nom/Acc Plur Neut
κεφουρέ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: bowls
 • Concord: 1Chron 28:17
κεχαλκευμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: χαλκεύω
κεχαλκευμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: χαλκεύω
κεχαρακωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: χαρακόω
κεχάρισμαι
κεχαρισμένης
κεχάρισται
κεχαριτωμένη
κεχαριτωμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: χαριτόω
κεχερσωμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: χερσόω
κεχερσωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: χερσόω
κεχορηγημένοι
κέχρημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: χράω
κεχρηματικέναι
κεχρηματισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: χρηματίζω
κεχρημάτισται
κεχρημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: χράω
κέχρηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
κεχρῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
κέχρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
κέχρικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: χρίω
κέχρικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
κεχρισμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: χρίω
κεχρισμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
κέχρισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
κεχρόνικεν
κεχρυσωμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: χρυσόω
κεχρυσωμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: χρυσόω
κεχυμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: χέω
κέχυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
κεχωματισμένας
κεχωρισμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: χωρίζω
κεχωρισμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: χωρίζω