κέγχρον
κέγχρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: millet (a cereal grass, Setaria italica)
κέδρινα
κέδριναι
κεδρίνην
κεδρίνοις
κέδρινον
κέδρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of cedar
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκέδρινοςκεδρίνηκέδρινον
GENκεδρίνουκεδρίνηςκεδρίνου
DATκεδρίνῳκεδρίνῃκεδρίνῳ
ACCκέδρινονκεδρίνηνκέδρινον
VOCκέδρινεκεδρίνηκέδρινε
Plural
 MascFemNeut
NOMκέδρινοικέδριναικέδρινα
GENκεδρίνωνκεδρίνωνκεδρίνων
DATκεδρίνοιςκεδρίναιςκεδρίνοις
ACCκεδρίνουςκεδρίναςκέδρινα
VOCκέδρινοικέδριναικέδρινα
κεδρίνῳ
κεδρίνων
κέδροι
κέδροις
κέδρον
κέδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cedar tree
 • Forms:
κέδρου
κέδρους
κέδρῳ
κέδρων
κεῖμαι
 • Meaning:
  • to be present
  • to be found (in a certain state)
  • to recline, lie down
  • to be appointed, set, destined, determined
  • to be given, exist, be valid
  • to occur, appear, be found
  • to find oneself
  • Of goods: to be stored up
  • Of a foundation: to be laid
  • Of a vessel: to stand (there)
  • With Acc to be very close (to someone)
 • Forms:
Present Verbs
 • κεῖσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κείμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κεῖνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • κεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἔκειντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἔκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • κείσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
κείμεθα
κείμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κεῖμαι
κείμεναι
κειμένη
κειμένην
κειμένης
κείμενοι
κειμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κεῖμαι
κείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κεῖμαι
κείμενος
κειμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κεῖμαι
κειμένους
κειμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κεῖμαι
κειμένων
κειμήλιον
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • treasure
κειμήλιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • treasured up
κειμηλιόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to treasure up
κειμηλίων
 • Parse #1:
  • Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: treasure
 • Root: κειμήλιον
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: treasured up
 • Root: κειμήλιος
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to treasure up
 • Root: κειμηλιόω
κεῖνται
κειράδας
κεῖραι
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Infin
  • Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κείρω
κειράμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: κείρω
κείραντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κείρω
κειράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shorn
 • Forms:
κείρασθαι
κειράσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: κείρω
κείρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κείρω
κείρειν
κείρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: κείρω
κείρῃς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: κείρω
κειρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bed sheet, bedspread
  • bandage
  • grave wrappings, grave clothes
  • a swathe, i.e., winding-sheet
 • Forms:
κειρίαις
κειρόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κείρω
κείροντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κείρω
κείροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κείρω
κείροντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κείρω
κείρουσι, κείρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κείρω
κείρω
 • Active Meaning:
  • to shear (sheep)
  • to be a shearer
 • Middle Meaning:
  • to shave
  • to cut one's own hair
  • to have one's hair cut (as a sign of mourning)
 • Forms:
Present Verbs
 • κείρειν Verb: Pres Act Infin
 • κείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κείρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
Present Participles
 • κείρουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • κείροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κείροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κείροντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κειρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • κερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist Verbs
 • κεῖραι Verb: 1Aor Act Infin
 • κείρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κείρασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκείρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • κεῖραι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • κειράσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
Aorist Participles
 • κειράμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • κείραντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
Perfect
 • κεκαρμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κεκαρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Fem
κεῖσθαι
κείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: κεῖμαι
κείσομαι
κεῖται
κεκαθάρισμαι
κεκαθαρισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καθαρίζω
κεκαθαρισμένους
κεκαθαρισμένῳ
κεκαθάρισται
κεκαθαρμένους
κεκαθαρμένων
κεκαθάρται
κεκαθίκαμεν
κεκάθικε
κεκάθικεν
κέκαθκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: καίω
κεκαινουργημένους
κεκάκωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
κεκακωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κακόω
κεκακῶσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: κακόω
κεκαλλωπισμένα
κεκαλλωπισμέναι
κεκαλλωπισμένη
κεκάλυμμαι
κεκαλυμμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: καλύπτω
κεκαλυμμένην
κεκαλυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καλύπτω
κεκαλυμμένους
κεκαλυμμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to cover, conceal
 • Root: καλύπτω
κεκάλυφεν
κεκανόνισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to measure by a rule
 • Root: κανονίζω
κεκαρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καρόω
κεκαρμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κείρω
κεκαρμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κείρω
κεκατηραμένος
κεκατήρανται
κέκαυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καίω
κεκαυμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: καίω
κεκαυστηριασμένων
κεκαυτηριασμένων
κεκαύχημαι
κεκελευσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κελεύω
κεκελευσμένου
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κεκελεύσμην
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κελεύω
κεκέλευσται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κελεύω
κεκένωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
κεκερασμένου
κεκηλίδωσαι
κεκήρυχα
κεκινημένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κινέω
κεκινημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κεκινημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κινέω
κεκίνητο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κεκινῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: κινέω
κεκλασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κλάω
κέκλαυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
κεκλείκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κέκλεινται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κεκλεισμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: κλείω
κεκλεισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κλείω
κεκλεισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κεκλεισμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κλείω
κεκλεισμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κλείω
κέκλεισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κέκλεμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κλέπτω
κεκλεμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κλέπτω
κέκληκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
κέκληκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
κεκλήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
κέκληκε, κέκληκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κεκληκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: καλέω
κεκληκότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • Root: καλέω
κεκληκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
κέκλημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
κεκλημένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
κεκλημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
κεκλημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
κεκλημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καλέω
κεκλημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
κεκλημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: καλέω
κεκλημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: καλέω
κεκληρονόμηκεν
κεκληρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κληρόω
κεκληρωμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κληρόω
κεκληρωμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κληρόω
κεκλήσεται
 • Parse: Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κεκλήσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
κέκληται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κέκλικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
κέκλικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κεκλικυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: κλίνω
κεκλικώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: κλίνω
κεκλιμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κλίνω
κεκλιμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κλίνω
κεκλίσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to bend, slope
 • Root: κλίνω
κέκλοφα
κεκλωσμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κλώθω
κεκλωσμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κλώθω
κέκμηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κεκμηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κάμνω
κεκμηκότι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κάμνω
κεκμηκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κάμνω
κεκμηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: κάμνω
κεκοιμημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κοιμάω
κεκοιμημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κεκοιμημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κεκοιμημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κοιμάω
κεκοίμησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κεκοιμῆσθαι
κεκοίμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
κεκοιμισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμίζω
κεκοίνωκε, κεκοίνωκεν
κεκοινωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κοινόω
κεκοινώνηκε, κεκοινώνηκεν
κεκοινωνηκός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to have in common
 • Root: κοινωνέω
κεκολαμμένα
κεκολαμμένη
κεκολαμμένῃ
κεκολαμμένης
κεκόλασται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κεκόσμητο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοσμέω
κεκόλληκα
κεκολλημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to glue, cement
 • Root: κολλάω
κεκόλληνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
κεκόλληται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κεκολοβωμένοι
κεκόμισαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κεκομίσμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κομίζω
κέκομμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
κεκομμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: κόπτω
κεκομμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: κόπτω
κεκομμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κεκομμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κεκομμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κεκομμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κόπτω
κεκονιαμένε
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Voc Sing Masc
 • Root: κονιάω
κεκονιαμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κονιάω
κεκόπακεν
κεκοπανισμένου
κεκοπίακα
κεκοπίακας
κεκοπιάκασι, κεκοπιάκασιν
κεκοπιάκατε
κεκοπίακες
κεκοπιακώς
κεκοπωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κοπόω
κεκορεσμένοι
κεκορεσμένος
κεκοσμημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κοσμέω
κεκοσμημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κοσμέω
κεκόσμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοσμέω
κέκοφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
κέκραγα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: κράζω
κέκραγας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
κεκράγασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κέκραγε, κέκραγεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κεκραγέναι
κεκραγέτωσαν
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κράζω
κεκραγότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κράζω
κεκραγότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: κράζω
κεκραγότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κεκραγότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κράζω
κεκραγότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • Root: κράζω
κεκραγυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: κράζω
κεκραγώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κεκραιπαληκώς
κέκραμαι
κεκράξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κράζω
κεκράξαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κεκράξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κράζω
κεκράξεσθε
 • Parse: Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: κράζω
κεκράξεται
 • Parse: Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κεκράξετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κράζω
κεκράξῃ
 • Parse: Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
κεκράξομαι
 • Parse: Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κράζω
κέκραξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κράζω
κεκράξονται
 • Parse: Verb: FutPerf Mid/Pass Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κεκραταίωνται
κεκρατήκαμεν
κεκρατήκει
κεκρατηκέναι
κεκρατηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρατέω
κεκρατημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κρατέω
κεκράτηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρατέω
κεκράτηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρατέω
κεκρεμάσθαι
κέκρικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κέκρικας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κεκρίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κεκρίκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κεκρίκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κέκρικε, κέκρικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κέκριμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κεκριμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρίνω
κεκριμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κεκριμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κρίνω
κεκριμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κρίνω
κέκριται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κεκήρυγμαι
κεκηρυγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κηρύσσω
κέκρυμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κρύπτω
κεκρυμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • secretly
  • away from public attention
κέκρυπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρύπτω
κεκηρυχέναι
κέκτημαι
κεκτήμεθα
κεκτημένοι
κεκτημένοις
κεκτημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κτάομαι
κεκτημένος
κεκτημένου
κεκτημένῳ
κεκτημένων
κέκτησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to get, acquire
 • Root: κτάομαι
κεκτῆσθαι
κέκτησθε
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
 • Root: κτάομαι
κέκτησιν
 • Parse: Part: Perf Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to acquire
 • Root: κτάομαι
κέκτηται
κεκυρωμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κυρόω
κεκωλυμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κωλύω
κεκωλύσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: κωλύω
κεκώλυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κελεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κελεύω
κελεύεις
κελεύεται
κέλευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • command
  • shout; a cry of incitement
 • Forms:
κελεύματι
κελεύοι
κελεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:κελεύω
κελεύοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κελεύοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κελευόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κελεῦσαι
 • Parse #1:
  • Part: Fut Act Dat Sing Fem
  • Part: Fut Act Nom Plur Fem
 • Meaning: to drive on, put to shore
 • Root: κέλλω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Meaning: to urge, command
 • Root: κελεύω
κελεύσαντες
κελεύσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κελεύω
κελεύσας
κελεύσεις
κελεύσῃς
κελεύσει
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: command
 • Root: κέλευσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to urge, command
 • Root: κελεύω
κελεύσεως
κελευσθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:κελεύω
κελευσθείς
κελευσθέντες
κέλευσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • command
κέλευσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a signal, an expressed order, cry of command
 • Forms:
κελεύσματι
κελεύσματος
κέλευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κελεύω
κελεύω
 • Meaning: to command, order, urge
 • Forms:
Present Verbs
 • κελεύοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • κελεύεται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
 • κελεύοντι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κελεύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κελεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κελεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Present Participles
 • κελεύοντα
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • κελεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • κελεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κελεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κελευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐκέλευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκέλευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κελεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • κελευσθέν
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κελευσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κελεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκελεύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκέλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκέλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκέλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκέλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κέλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κελεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κελεύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • κελεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κελευσθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • κεκέλευσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κελεύων
κέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive on; to run a ship to land, to put to shore
κελύφη
κέλυφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sheath, case
κενά
κεναί
κενάς
κενέ
κενεμβατεύω
 • Meaning: to make a misstep, trip
κενεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • waist, small of the back
  • hollow place (between ribs and hip)
  • void place, vacant space
 • Forms:
κενεῶνα
κενεῶνας
κενή
κενῇ
κενήν
κενῆς
κενοδοξεῖς
κενοδοξέω
 • Meaning:
  • to hold a false opinion
  • to hold a vain opinion
  • to vainly imagine
  • to be vain-glorious
  • to indulge in vainglory
  • to take vain pride
 • Forms:
  • κενοδοξεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • κενοδοξήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κενοδοξῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κενοδόξοις Part: Pres Act Dat Plur Masc
κενοδοξήσωμεν
κενοδοξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • vainglory
  • vanity, conceit, excessive ambition
  • illusion, delusion, error
 • Forms:
κενοδοξίᾳ
κενοδοξίαις
κενοδοξίαν
κενοδοξίας
κενόδοξοι
κενοδόξοις
κενόδοξον
κενόδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: conceited, boastful
 • Forms:
  • κενόδοξοι Adj: Nom Plur Masc
  • κενόδοξον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
κενοδοξῶν
κενοί
κενοῖς
κενολογέω
 • Meaning:
  • to talk emptily
  • to utter meaningless things
  • to speak vain words
  • to speak incoherently
 • Forms:
  • κενολογοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
κενολογοῦντας
κενόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κενός
κενός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • empty, empty-handed
  • containing nothing
  • without content, without any basis, without truth, without power
  • empty-handed, having nothing
  • meaningless, devoid of substance
  • without result, without profit, without effect, without reaching its goal
  • worthless, foolish, senseless, vain
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκενόςκενήκενόν
GENκενοῦκενῆςκενοῦ
DATκενῷκενῇκενῷ
ACCκενόνκενήνκενόν
VOCκενέκενήκενέ
Plural
 MascFemNeut
NOMκενοίκεναίκενά
GENκενῶνκενῶνκενῶν
DATκενοῖςκεναῖςκενοῖς
ACCκενούςκενάςκενά
κενόσπουδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: concerning oneself about worthless things
κενοτάφια
κενοτάφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an empty tomb, empty coffin, cenotaph
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκενοτάφιονκενοτάφια
GENκενοταφίουκενοταφίων
DATκενοταφίῳκενοταφίοις
ACCκενοτάφιονκενοτάφια
κενοῦ
 • Parse #1: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κενός
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κενόω
κενούς
κενοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
κενοφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: empty talk, godless chatter, vain; empty sounding, i.e., fruitless discussion
 • Forms:
κενοφωνίας
κενόω
 • Meaning:
  • to make empty
  • to empty (the contents of)
  • to destroy, render void, make of no effect
  • to invalidate
  • to strip the possessions of, deplete
  • to deprive of justification, lose its justification
 • Forms:
Present
 • κενοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • κενοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κενῶν Verb: Pres Act Infin
 • κενῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • κενῶ Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κενοῦ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κενοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κενῶν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κενῶν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
Future
 • κενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκενώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκένωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκένωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κενωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κενώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • κεκένωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κεντέω
 • Meaning: to pierce, prick, goad, sting, stab; to spur on
 • Forms:
  • κεντοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κεντοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κεντήσεις
 • Parse #1:
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning: pricking, stabbing
 • Root: κέντησις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to prick, goad, spur on
 • Root: κεντέω
κέντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pricking, stabbing
κεντοῦντες
κεντοῦσι, κεντοῦσιν
κέντρα
κεντρίζω
 • Meaning:
  • to prick, goad, spur on
  • to stimulate
κέντροις
κέντρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stinger, the sting of an animal (e.g., bee, wasp, mosquito)
  • prick, poke, puncture
  • a goad (a pointed stick used to control an animal)
  • Figurative: a curse
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέντρονκέντρα
GENκέντρουκέντρων
DATκέντρῳ κέντροις
ACCκέντρονκέντρα
κέντρου
κέντρῳ
κεντυρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a centurion, i.e., captain of one hundred soldiers
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκεντυρίωνκεντυρίωνες
GENκεντυρίωνοςκεντυριών
DATκεντυρίωνικεντυρίωσι(ν)
ACCκεντυρίωνακεντυρίωνας
κεντυρίωνα
κεντυρίωνος
κενῷ
κενωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κενόω
κένωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: emptiness, empty space
κενῶν
 • Parse #1: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: κενός
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κενόω
κενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in vain
  • vainly, i.e., to no good purpose
  • idly
κενώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
κενώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κενόω
κεπφόω
 • Active Meaning:
  • to delude easily
 • Passive Meaning:
  • to become feather-brained, be snared like a booby [i.e., a sea bird]
 • Forms:
  • κεπφωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
κεπφωθείς
κεραία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: serif, projection, hook, tittle, for example, a small mark which distinguishes one similar letter from another such as the little tag in Q to distinguish it from O
 • Forms:
κεραίαν
κεραμεῖ
κεραμεῖς
κεραμεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a potter
 • Forms:
κεραμέως
κεράμια
κεραμικά
κεραμικός
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • ceramic
  • of a potter, belonging to a potter
  • made of clay, i.e., earthen
 • Forms:
  • κεραμικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κεραμικοῦ Adj: Gen Sing Neut
κεραμικοῦ
κεραμίοις
κεράμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pitcher, an earthenware vessel, i.e., jar
  • a dry measure that can be contained in that vessel
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκεράμιονκεράμια
GENκεραμίουκεραμίων
DATκεραμίῳκεραμίοις
ACCκεράμιονκεράμια
κεραμίου
κέραμοι
κέραμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • potter's clay
  • earthenware vessel, clay container
  • clay roof tiles, clay shingles
κεράμου
κεράμους
κεράμων
κεράννυμι
 • Meaning:
  • to prepare, mix, mingle, unite
  • to dilute wine with water for a drink
  • to prepare as a drink
 • Forms:
  • κερασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • κεράσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκέρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκέρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκέρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκερασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • κεραννύντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κεράσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κεράσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κερασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
κεραννύντες
κέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • horn (of an animal)
  • horn-shaped object
  • Military: flank, wing of an army
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέραςκέρατα, κέρα
GENκέρατος, κέρωςκεράτων, κερῶν
DATκέρατι, κέραικέρασι(ν)
ACCκέραςκέρατα, κέρα
VOCκέραςκέρατα, κέρα
κεράσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root:κεράννυμι
κερασάμενος
κεράσας
κεράσατε
κερασθείς
κέρασι, κέρασιν
κέρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • alcoholic substance as a drink
  • mixture, drink poured out
 • Forms:
κεράσματος
κεράστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • horned, horned serpent
  • someone who mixes
κεράστου
κεράσω
κέρατα
κέρατι
κερατιεῖ
κερατιεῖς
κερατίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κερατίζω
κερατίζω
 • Meaning:
  • to butt with horns
  • to gore with horns
  • to assault
 • Forms:
  • ἐκεράτιζες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἐκερατίζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • κερατιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κερατιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κερατίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • κερατιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κερατίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
κερατίναι
κερατίναις
κερατίνας
κερατίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bugle, horn, musical horn
 • Forms:
κερατίνῃ
κερατίνης
κεράτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: husk; something horned, i.e., (esp.) the pod of the carob-tree
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκεράτιονκεράτια
GENκερατίουκερατίων
DATκερατίῳκερατίοις
ACCκεράτιονκεράτια
κεράτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of horn
κερατιοῦμεν
κερατίσῃ
κερατιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one that butts with the horn
  • one that is prone to gore with horns
κερατίων
κεράτων
κεραυνοβόλον
κεραυνόβολος, κεραυνοβόλος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hurling the thunder
 • Forms:
  • κεραυνοβόλον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
κεραυνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thunderbolt, lightning, thunder
κεραυνούς
κεραυνόω
 • Meaning: to blast with lightning
 • Forms:
  • κεραυνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κεραυνῶν
κεραυνώσει
κερβικάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pillow
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκερβικάριονκερβικάρια
GENκερβικαρίουκερβικαρίων
DATκερβικαρίῳκερβικαρίοις
ACCκερβικάριονκερβικάρια
κερδαίνειν
κερδαίνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:κερδαίνω
κερδαίνω
 • Meaning:
  • to gain, make a profit or advantage, win
  • to avoid (something), spare (oneself)
 • Forms:
  • κερδανοῦντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
  • κερδαίνουσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • κερδαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • κερδανεῖν Verb: Fut Act Infin
  • ἐκέρδησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκέρδησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκέρδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκέρδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κερδάνω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κερδηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κερδηθησώνται Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κερδῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κερδήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κερδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κερδήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κερδήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κερδήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κερδαλέον
κερδαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: profitable, gainful
 • Forms:
  • κερδαλέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • κερδαλέον Adj: Acc Sing Masc
κερδανεῖν
κερδανοῦντες
κερδάνω
κέρδεσι(ν)
κέρδη
κερδηθήσονται
κερδηθησώνται
κερδῆσαι
κερδήσας
κερδήσῃ
κερδήσομεν
κερδήσω
κερδήσωμεν
κέρδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gain, profit, advantage
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκέρδοςκέρδη
GENκέρδουςκερδῶν
DATκέρδεικέρδεσι(ν)
ACCκέρδοςκέρδη
κέρδους
κερδώ
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: the wily one
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: κερδαίνω
κερεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κείρω
κέρκον
κέρκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the tail (of an animal)
 • Forms:
κέρκου
κέρκων
κερκώπων
κέρκωψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: knave, mischievous person, someone who tells fables
 • Forms:
  • κερκώπων Noun: Gen Plur Masc
κέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: money, coin
 • Forms:
κέρματα
κερματιζομένους
κερματίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut into pieces, chop up
 • Forms:
  • κερματιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
κερματιστάς
κερματιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: changer of money; a handler of coins, i.e., money-broker
κερδῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • foxy, wily
  • bringing gain
κεφάζ
 • Parse: Adj: Nom
 • Meaning: fine, refined
κεφαλαί
κεφάλαια
κεφάλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • main point, main thing
  • chapter, main division of a book
  • sum total
  • summary, synopsis
  • financial capital, sum of money, principal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκεφάλαιονκεφάλαια
GENκεφαλαίουκεφαλαίων
DATκεφαλαίῳκεφαλαίοις
ACCκεφάλαιονκεφάλαια
κεφάλαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the head
 • Forms:
κεφαλαίου
κεφαλαιόω
 • Meaning:
  • to summarize
  • to sum up, total, bring under heads
  • to state summarily, speak concisely
 • Forms:
  • ἐκεφαλαίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκεφαλίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κεφαλαίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κεφαλαῖς
κεφαλαίῳ
κεφαλαιώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • capital, principal, chief
κεφαλαιωδέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chiefest, most capital, most principal
κεφαλαιωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: capital, principal
κεφαλαίωσον
κεφαλάς
κεφαλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • head (of a human or animal)
  • top (of an object, like a ladder)
  • the summit
  • the uppermost part
  • a person (as a unit of counting), poll, head-count
  • advancing troops
  • a person or thing that is a leader
 • Forms:
κεφαλῇ
κεφαλήν
κεφαλῆς
κεφαλίδα
κεφαλίδας
κεφαλίδες
κεφαλίδι
κεφαλίδος
κεφαλίδων
κεφαλικῇ
κεφαλικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • head
 • Forms:
  • κεφαλικῇ Adj: Nom Sing Fem
κεφαλιόω
 • Meaning: to strike on the head
κεφαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a rounded knob at the top of a pole or stick, newel cap
  • a volume (of a scroll); (a reference to the end of a stick on which the manuscript was rolled)
 • Forms:
κεφαλῶν
κεφφουρῆ, κεφφουρη
κεφφουρῆς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: goblet, bowl (golden)
 • Forms:
  • κεφφουρῆ, κεφφουρη Noun: Nom/Acc Plur Neut
κεφουρέ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: bowls
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 28:17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

κεφουρῆς
κεχαλκευμένα
κεχαλκευμένων
κεχαραγμένην
κεχαρακτήρικεν
κεχαρακωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: χαρακόω
κεχάρηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
κεχάρημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
κεχάρισμαι
κεχαρισμένης
κεχαρισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χαρίζομαι
κεχαρισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to say agreeably, show favour
 • Root: χαρίζομαι
κεχαρισμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: graciously, acceptably
κεχάρισται
κεχαριτωμένη
κεχαριτωμένῳ
κεχειμασμένοι
κεχερσωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: χερσόω
κεχερσωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: χερσόω
κεχαριτῶσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to show grace to
 • Root: χαριτόω
κεχηνότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: χάσκω
κεχόλωται
 • Parse: Verb: perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χολόω
κεχορηγημένοι
κεχορηγημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Meaning: to lead a chorus
 • Root: χορηγέω
κέχρημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: χράω
κεχρηματικέναι
κεχρηματικότος
κεχρηματισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: χρηματίζω
κεχρημάτισται
κεχρήμεθα
 • Parse: Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: χράω
κεχρημένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to supply; to proclaim
 • Root: χράω
κεχρημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to proclaim
 • Root: χράω
κεχρημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: χράω
κεχρημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Masc
 • Root: χράω
κεχρημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
 • Root: χράω
κέχρηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
κεχρῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
κέχρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
κέχρικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: χρίω
κέχρικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
κεχρῖσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: χρίω
κεχρισμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: χρίω
κεχρισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
κεχρισμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: χρίω
κέχρισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
κεχρόνικεν
κεχρυσωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: χρυσόω
κεχρυσωμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: χρυσόω
κέχυκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: χέω
κέχυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: χέω
κεχυμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: χέω
κεχυμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: χέω
κεχύσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to spread
 • Root: χέω
κέχυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
κεχωματισμένας
κεχωρηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: χωρέω
κεχωρισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: χωρίζω
κεχωρισμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: χωρίζω