κώδια
κῶδιξ
 • Parse: Noun:
 • Meaning: Codex
κώδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sheepskin, fleece
 • Forms:
  • κώδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κωδίων Noun: Gen Plur Neut
κωδίων
κώδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a bell (on the hem of a robe)
  • drinking bout
 • Forms:
  • κώδωνα Noun: Acc Sing Masc
  • κώδωνας Noun: Acc Plur Masc
  • κώδωσι(ν) Noun: Dat Plur Masc
κώδωνα
κώδωνας
κώδωσιν
κώθων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • feast, carousal, party
  • a Laconian drinking-vessel
 • Forms:
  • κώθωνα Noun: Acc Sing Masc
κώθωνα
κωθωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make drunk
  • Middle/Passive:
   • to drink hard, get drunk, drink recklessly
 • Forms:
  • ἐκωθωνίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
κωκυτόν
κωκυτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wailing, act of wailing loudly
 • Forms:
  • κωκυτόν Noun: Acc Sing Masc
κῶλα
κωλέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thighbone with the flesh on it, ham
  • a prize
 • Forms:
  • κωλέαν Noun: Acc Sing Fem
κωλέαν
κῶλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a limb of the body (as if lopped)
  • corpse, carcase, dead body
 • Forms:
  • κῶλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κώλυε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύειν
κωλύεσθαι
κωλύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κωλύω
κωλυθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κωλύω
κωλυθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κώλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a hindrance, impediment, stocks
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκώλυμακωλύματα
GENκωλύματοςκωλυμάτων
DATκωλύματικωλύμασι(ν)
ACCκώλυμακωλύματα
κωλύματι
κωλυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κωλύω
κωλύοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κωλύω
κωλύοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κωλύω
κωλυόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κωλύω
κωλύου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλῦσαι
κωλύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσητε
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κωλύω
κώλυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κωλύω
κωλύσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κωλύω
κωλυτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: preventing, hindering, controlling, mastering
 • acting as a hindrance to
 • Cognates: κωλυτικός, παραλυτικός
 • Forms:
  • κωλυτικῶν Adj: Gen Plur Neut
κωλυτικῶν
κωλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • Of people: to forbid, hinder, prevent
   • Of things: to restrain, forbid, hinder, prevent
   • to refuse, deny, withhold, keep back
   • to deny access to, withhold
  • Middle:
   • to deny oneself
  • Passive:
   • to be spared (undesirable consequences)
 • Cognates: ἀποκωλύω, διακωλύω
 • Forms:
  • κωλύσητε
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κωλύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • κωλύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκωλύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκωλύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐκωλύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκωλύομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἐκώλυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκωλύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκώλυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκωλύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκώλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκωλύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκώλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκώλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κώλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κωλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κωλύειν Verb: Pres Act Infin
  • κωλύεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • κωλύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κωλυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κωλυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κωλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κωλυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • κωλύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κωλυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κωλύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • κωλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κωλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κωλύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κωλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κώλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κωλύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κωλύσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • κωλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κωλύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κωλύω
κῶμαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: κώμη
κώμαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: κώμη
κωμάρχας
κωμάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the head man of a village
  • village chief
  • mayor of village
 • Forms:
  • κωμάρχας Noun: Acc Plur Masc
κώμας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κώμη
κώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • small town, village
  • unwalled village
  • inhabitants of a village
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκώμηκῶμαι
GENκώμηςκωμῶν
DATκώμῃκώμαις
ACCκώμηνκώμας
VOCκώμηκῶμαι
κώμῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κώμη
κώμην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κώμη
κώμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κώμη
κῶμοι
κώμοις
κωμοπόλεις
κωμόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: town, market-town, an unwalled city
 • Forms:
  • κωμοπόλεις Noun: Acc Plur Fem
κῶμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: revel, merry-making
 • reveling, rioting, a carousal (as if letting loose), carousing, revelry
 • Forms:
  • κῶμοι Noun: Nom Plur Masc
  • κώμοις Noun: Dat Plur Masc
  • κώμους Noun: Acc Plur Masc
  • κώμων Noun: Gen Plur Masc
κώμους
κώμων
κωμῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: κώμη
κώνωπα
κωνώπιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: canopy, mosquito-curtains around the bed
 • Forms:
  • κωνωπίῳ Noun: Dat Sing Neut
κωνωπίῳ
κώνωψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gnat, a mosquito
 • Forms:
  • κώνωπα Noun: Acc Sing Masc
κώπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κώπη
κώπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oar, a handle, oar handle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκώπηκῶπαι
GENκώπηςκωπῶν
DATκώπῃκώπαις
ACCκώπηνκώπας
VOCκώπηκῶπαι
κωπηλάται
κωπηλάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rower, oarsman
 • Forms:
  • κωπηλάται Noun: Nom Plur Masc
κωφά
κωφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make dumb, silence
 • Forms:
  • ἐκωφώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
κωφεύετε
κωφεῦσαι
κωφεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κωφεύω
κώφευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κωφεύω
κωφεύσω
κωφεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep quiet, hold one's peace, be silent
 • Forms:
  • ἐκώφευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κωφεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κωφεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κωφεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κώφευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κωφεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κωφῆς
κωφοί
κωφοῖς
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: κωφός
κωφόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: κωφός
κωφός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • incapable of speaking, speechless
  • incapable of hearing, deaf
  • incapable of both speaking and hearing, deaf and dumb
  • blunt, dull
 • Cognates: δύσκωφος
 • Forms:
  • κωφά Adj: Acc Plur Neut
  • κωφῆς Adj: Gen Sing Fem
  • κωφοί Adj: Nom Plur Masc
  • κωφοῖς Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • κωφόν
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • κωφούς Adj: Acc Plur Masc
  • κωφῶν Adj: Gen Plur Masc
κωφούς
κωφοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κωφόω
κωφόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to keep one's mouth shut
  • to make blunt or dull
  • to make deaf, become deaf
  • to make speechless
 • Cognates: ἀποκωφόω
 • Forms:
  • κωφοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κωφώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
κωφώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: κωφόω
κωφῶν