καταλαβέσθαι
καταλάβετε
καταλαβέτωσαν
καταλάβῃ
καταλάβῃς
καταλάβητε
καταλάβοι
καταλαβόμενοι
καταλαβόμενος
καταλαβοῦσαν
καταλάβω
καταλαβώμεθα
καταλάβωσιν
καταλαλεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: καταλαλέω
καταλάλει
καταλαλεῖν
καταλαλεῖσθε
καταλαλεῖτε
καταλαλέω
 • Present
 • καταλαλοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • καταλάλει Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • καταλαλεῖ
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • καταλαλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καταλαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • καταλαλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καταλαλοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • καταλαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταλαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καταλαλῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • κατελάλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατελάλεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • κατελάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • καταλαλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • καταλαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατελαλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατελάλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
καταλαλῆσαι
καταλαλήσουσιν
καταλαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slander, backbiting, evil speaking, defamation, evil report, gossip
 • Cognates: καταλαλιά, λαλιά
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταλαλιάκαταλαλιαί
GENκαταλαλιᾶς
καταλαλιάς
καταλαλιῶν
DATκαταλαλιᾷκαταλαλιαῖς
ACCκαταλαλιάνκαταλαλιᾶς
καταλαλιάς
καταλαλιᾷ
καταλαλιαί
καταλαλιαῖς
καταλαλιάς
καταλαλιᾶς
καταλαλιῶν
κατάλαλοι
κατάλαλος
καταλαλοῦντα
καταλαλοῦντος
καταλάλους
καταλαλοῦσιν
καταλαλῶν
καταλαλῶσιν
καταλαμβάνομαι
καταλαμβανομένης
καταλαμβανομένου
καταλαμβάνονται
καταλαμβάνω
 • Present
 • καταλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • καταλαμβανομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • καταλαμβανομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • καταλαμβάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καταλαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • καταληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καταλήψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καταλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καταλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καταλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καταλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist Active
 • καταλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλαβέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταλάβῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταλάβῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καταλάβητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • καταλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταλάβω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • καταλάβωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατέλαβε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέλαβες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατελάβομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατελάβοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Aorist Middle
 • καταλαβέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • κατελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • κατελαβόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • καταλαβώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • κατελάβεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • κατελάβετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist Passive
 • καταληφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατελήφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • καταληφθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καταλημφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατειλήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist Participle
 • καταλαβόμενοι Verb: 2Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • καταλαβόμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • καταλαβοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Perfect
 • κατειληφέναι Verb: Perf Act Infin
 • κατειλημμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • κατειλημμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • κατειλημμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • κατειλημμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • κατείληπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταλαμβάνων
καταλάμπω
καταλεαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grind down
  • to smash up into pieces
 • Cognates: λεαίνω
 • Forms:
  • καταλεανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταλεανεῖ
καταλεγέσθω
καταλέγω
καταλέγων
καταλείβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour down, shed (tears), abandon
 • Cognates: καταλείβω, λείβω
 • Forms:
  • κατέλειψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταλείψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταλείψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
καταλείπετε
καταλειπέτω
καταλειφθείς
καταλειφθεῖσα
καταλειφθεῖσαι
καταλειφθεῖσαν
καταλειφθείσας
καταλειφθείσῃ
καταλειφθεῖσιν
καταλειφθέν
καταλειφθέντα
καταλειφθέντας
καταλειφθέντες
καταλειφθέντι
καταλειφθέντος
καταλειφθέντων
καταλειφθῇ
καταλειφθῆναι
καταλειφθήσεσθε
καταλειφθήσεται
καταλειφθήσῃ
καταλειφθήσονται
καταλειφθῆτε
καταλειφθῶσιν
κατάλειμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάλειμμακαταλείμματα
GENκαταλείμματοςκαταλειμμάτων
DATκαταλείμματικαταλείμμασι(ν)
ACCκατάλειμμακαταλείμματα
καταλείμματα
καταλείπει
καταλειπόμενα
καταλειπομένης
καταλειπόμενοι
καταλειπόμενος
καταλειπομένων
καταλείποντες
καταλείπουσιν
καταλείπω
 • Present
 • καταλείψεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταλειπόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • καταλειπομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • καταλειπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • καταλειπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • καταλειπομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • καταλείποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καταλείπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • κατέλειπεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • καταλειφθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • καταλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταλειφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καταλειφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταλείψῃς Verb: Fut Act Subj 2nd Sing
 • καταλίπωσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταλίπωσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • καταλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταλειφθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • καταλειφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • καταλειφθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • καταλειφθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • καταλειφθείσας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
 • καταλειφθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
 • καταλειφθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • καταλειφθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • καταλειφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • καταλειφθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • καταλειφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • καταλειφθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
 • καταλιπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταλείπετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλίπετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταλίπητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • καταλιπόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • καταλιπόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κατελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατελείφθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατελείφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατέλιπε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέλιπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέλιπες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατέλιπον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατελίποσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατήλειψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • καταλιπόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • καταλιποῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • καταλίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • καταλιπών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καταλειφθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • καταλειφθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • καταλειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταλειφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταλειφθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • καταλειφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καταλείψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Perfect
 • καταλελεῖφθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • καταλελειμμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • καταλελειμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • καταλελειμμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • καταλελειμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • καταλελειμμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • καταλελειμμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • καταλελειμμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • καταλελειμμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • καταλελειμμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • καταλέλειπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταλελοίπατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • καταλελοιπότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • καταλελοιπότες Verb: Perf Act Part Voc Plur Masc
 • καταλελοιπώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
καταλείφω
καταλείψαντας
καταλείψαντες
καταλείψει
καταλείψεις
καταλείψεται
καταλείψετε
καταλείψῃς
κατάλειψιν
κατάλειψις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάλειψιςκαταλείψεις
GENκαταλείψεωςκαταλείψεων
DATκαταλείψεικαταλείψεσι(ν)
ACCκατάλειψινκαταλείψεις
καταλείψοι
καταλείψουσιν
καταλείψω
καταλείψωμεν
καταλελειμμένα
καταλελειμμένη
καταλελειμμένην
καταλελειμμένοι
καταλελειμμένοις
καταλελειμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: καταλείπω
καταλελειμμένος
καταλελειμμένους
καταλελειμμένων
καταλέλειπται
καταλελεῖφθαι
καταλελοίπατε
καταλέλοιπε
καταλελοιπότα
καταλελοιπότες
καταλελοιπώς
καταλελύκαμεν
καταλέσας
καταλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind down
 • Cognates: ἀλέω, καταλέω
 • Forms:
  • καταλέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατήλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταληγούσης
καταλήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to finish, leave off, end
  • to stop (speaking)
 • Cognates: ἀπολήγω, καταλήγω, λήγω
 • Forms:
  • καταλήξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταλήξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
καταλημφθῇ
καταλημφθήσονται
καταλήμψεσθε
καταλήψεσθε
καταλήμψεται
καταλήψῃ
καταλήμψῃ
κατάληψιν
κατάλημψιν
καταλήμψομαι
καταλήψομαι
καταλήψονται
καταλήμψονται
καταλήξαντες
καταλήξαντος
καταληπτός
καταληφθῇ
καταληφθήσεται
καταληφθῶσι
καταλήψεται
κατάληψις, κατάλημψις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάληψις
κατάλημψις
καταλήψεις
GENκαταλήψεωςκαταλήψεων
DATκαταλήψεικαταλήψεσι(ν)
ACCκατάλημψινκαταλήψεις
καταλιθάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stone (to death)
 • Cognates: καταλιθάζω, λιθάζω
 • Forms:
  • καταλιθάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταλιθάσει
καταλιθοβολέω
καταλιθοβολῆσαι
καταλιθοβολήσουσιν
κατάλιθον
κατάλιθος
καταλιμπάνει
καταλιμπάνειν
καταλιμπάνουσιν
καταλιμπάνω
καταλιπεῖν
καταλίπετε
καταλιπέτω
καταλίπῃ
καταλίπητε
καταλιπόμενος
καταλιπόντας
καταλιπόντες
καταλιπόντων
καταλιποῦσα
καταλίπωμεν
καταλιπών
καταλίπωσι
καταλίπωσιν
καταλείπωσιν
καταλλαγείη
καταλλαγέντες
καταλλαγή
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταλλαγήκαταλλαγαί
GENκαταλλαγῆςκαταλλαγῶν
DATκαταλλαγῇκαταλλαγαῖς
ACCκαταλλαγήνκαταλλαγάς
VOCκαταλλαγήκαταλλαγαί
καταλλαγῇ
καταλλαγήν
καταλλαγῆναι
καταλλαγῆς
καταλλαγήσεται
καταλλάγητε
καταλλαγήτω
καταλλάξαντος
καταλλάσσω
καταλλάσσων
καταλοάω
καταλογίζομαι
καταλογίζω
κατάλοιπα
κατάλοιποι
καταλοίποις
κατάλοιπον
κατάλοιπος
Singular
 MascFemNeut
NOMκατάλοιποςκατάλοιπον
GENκαταλοίπου
DATκαταλοίπῳ
ACCκατάλοιπον
Plural
 MascFemNeut
NOMκατάλοιποικατάλοιπα
GENκαταλοίπων
DATκαταλοίποις
ACCκαταλοίπουςκατάλοιπα
καταλοίπου
καταλοίπους
καταλοίπῳ
καταλοίπων
καταλοχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • register, enrollment
  • distribution
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταλοχίακαταλοχίαι
GENκαταλοχίαςκαταλοχιῶν
DATκαταλοχίᾳκαταλοχίαις
ACCκαταλοχίανκαταλοχίας
VOCκαταλοχίακαταλοχίαι
καταλοχίαις
καταλοχισμοῖς
καταλοχισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταλοχισμόςκαταλοχισμοί
GENκαταλοχισμοῦκαταλοχισμῶν
DATκαταλοχισμῷκαταλοχισμοῖς
ACCκαταλοχισμόνκαταλοχισμούς
VOCκαταλοχισμέκαταλοχισμοί
καταλοχισμῷ
κατάλυε
καταλύεσθαι
καταλύεται
καταλυθῇ
καταλυθῆναι
καταλυθήσεται
κατάλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • guest room, guest chamber, inn, lodging
  • place where a traveller lodges on his way
  • a more or less permanent dwelling place
 • Note: the spare room, usually an upper room, in a private home or in a village where travelers received hospitality and where no payment was expected. It was not a public inn or "hotel" where strangers paid for lodging such as a πανδοχεῖον where the good Samaritan took the wounded man (Luke 10:34)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάλυμακαταλύματα
GENκαταλύματοςκαταλυμάτων
DATκαταλύματικαταλύμασι(ν)
ACCκατάλυμακαταλύματα
καταλύματα
καταλύματι
καταλυμάτων
καταλυομένας
καταλύοντας
καταλύοντες
καταλύοντι
καταλυόντων
καταλύουσα
καταλύουσιν
καταλῦσαι
καταλύσας
καταλύσασα
καταλύσατε
καταλύσει
καταλύσῃ
καταλύσῃς
κατάλυσιν
κατάλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάλυσιςκαταλύσεις
GENκαταλύσεωςκαταλύσεων
DATκαταλύσεικαταλύσεσι(ν)
ACCκατάλυσι(ν)καταλύσεις
καταλύσομεν
κατάλυσον
καταλύσουσιν
καταλύσω
καταλύσωσι
καταλύσωσιν
καταλύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lodger, guest (who stays for a short time)
  • stranger
 • Forms:
  • καταλύτου Noun: Gen Sing Masc
καταλύτου
καταλύω
 • Present
 • καταλύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατάλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καταλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταλυομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • καταλύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • καταλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καταλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καταλύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • καταλυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • καταλύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • καταλύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • κατέλυεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατέλυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • καταλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταλύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • καταλύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταλύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • καταλυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταλυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταλῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταλύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καταλύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • καταλύσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατάλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατελύθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • κατέλυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέλυσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • καταλύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καταλύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καταλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • καταλελύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
καταλύων