καταλαβέσθαι
καταλάβετε
καταλαβέτωσαν
καταλάβῃ
καταλάβῃς
καταλάβητε
καταλάβοι
καταλαβόμενοι
καταλαβόμενος
καταλαβοῦσαν
καταλάβω
καταλαβώμεθα
καταλάβωσιν
καταλαλεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: καταλαλέω
καταλάλει
top
καταλαλεῖν
καταλαλεῖσθε
καταλαλεῖτε
καταλαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bad-mouth, defame, speak against, speak evil of, be a traducer, i.e., to slander, talk loudly, blab
 • Cognates: ἀπολαλέω, διαλαλέω, ἐκλαλέω, καταλαλέω, λαλέω, παραλαλέω, προσλαλέω συλλαλέω
 • Forms:
  • καταλαλοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • καταλάλει Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • καταλαλεῖ
   • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
  • καταλαλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καταλαλεῖσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • καταλαλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • καταλαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταλαλήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταλαλοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • καταλαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταλαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταλαλῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • κατελάλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατελάλεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • κατελαλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατελάλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατελάλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
καταλαλῆσαι
καταλαλήσουσιν
καταλαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slander, backbiting, evil speaking, defamation, evil report, gossip
 • Cognates: καταλαλιά, λαλιά
 • Forms:
  • καταλαλιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • καταλαλιαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • καταλαλιᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • καταλαλιαί Noun: Nom Plur Fem
  • καταλαλιάς Noun: Acc Plur Fem
  • καταλαλιᾶς
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
καταλαλιᾷ
καταλαλιαί
καταλαλιαῖς
καταλαλιάς
καταλαλιᾶς
top
καταλαλιῶν
κατάλαλοι
κατάλαλος
καταλαλοῦντα
καταλαλοῦντος
καταλάλους
καταλαλοῦσιν
καταλαλῶν
καταλαλῶσιν
καταλαμβάνομαι
καταλαμβανομένης
καταλαμβανομένου
καταλαμβάνονται
καταλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seize, win, attain, grasp
  • to seize (with hostile intent), overtake, overcome
  • to catch, detect
  • to grasp, find, understand
 • Cognates: ἀναλαμβάνω, ἀντιλαμβάνω, ἀπολαμβάνω, διαλαμβάνω, ἐκλαμβάνω, ἐπικαταλαμβάνω, ἐπιλαμβάνω, καταλαμβάνω, λαμβάνω, μεταλαμβάνω, παραλαμβάνω, περιλαμβάνω, προκαταλαμβάνω, προλαμβάνω, προσαναλαμβάνω, προσλαμβάνω, συλλαμβάνω, συμπαραλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω, συναντιλαμβάνομαι, ὑπολαμβάνω
 • Forms:
  • καταλαβέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • καταλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταλαβέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • καταλάβῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταλάβῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταλάβητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • καταλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • καταλαβόμενοι Verb: 2Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • καταλαβόμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • καταλαβοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • καταλάβω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • καταλαβώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • καταλάβωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καταλαμβανομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • καταλαμβανομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • καταλαμβάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταλαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταληφθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καταλημφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καταλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • καταλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • καταλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • καταλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κατειληφέναι Verb: Perf Act Infin
  • κατειλήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατειλημμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • κατειλημμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • κατειλημμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • κατειλημμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • κατείληπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κατέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέλαβες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατελάβεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • κατελάβετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • κατελάβομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατελαβόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • κατέλαβον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατελάβοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατελήφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
top
καταλαμβάνων
καταλάμπω
καταλεαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind down
 • Cognates: λεαίνω
 • Forms:
  • καταλεανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταλεανεῖ
καταλεγέσθω
καταλέγω
καταλέγων
καταλείβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour down, shed (tears), abandon
 • Cognates: καταλείβω, λείβω
 • Forms:
  • κατέλειψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταλείψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταλείψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
καταλειφθείς
καταλειφθεῖσα
top
καταλειφθεῖσαι
καταλειφθεῖσαν
καταλειφθείσας
καταλειφθείσῃ
καταλειφθεῖσιν
καταλειφθέν
καταλειφθέντα
καταλειφθέντας
καταλειφθέντες
καταλειφθέντι
καταλειφθέντος
καταλειφθέντων
καταλειφθῇ
καταλειφθῆναι
καταλειφθήσεσθε
top
καταλειφθήσεται
καταλειφθήσῃ
καταλειφθήσονται
καταλειφθῆτε
καταλειφθῶσιν
κατάλειμμα
καταλείμματα
καταλείπει
καταλειπόμενα
καταλειπομένης
καταλειπόμενοι
καταλειπόμενος
καταλειπομένων
καταλείποντες
καταλείπουσιν
top
καταλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to leave
   • to leave (something/someone) behind
   • to forsake, abandon
   • to bequeath to (someone)
  • Passive:
   • to be left
   • to be left over
   • to remain
   • to be left behind
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • καταλειφθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • καταλειφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • καταλειφθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • καταλειφθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • καταλειφθείσας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
  • καταλειφθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • καταλειφθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • καταλειφθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • καταλειφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • καταλειφθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • καταλειφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • καταλειφθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
  • καταλειφθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • καταλειφθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • καταλειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταλειφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταλειφθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • καταλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταλειφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καταλειφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καταλειφθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • καταλειφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καταλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταλειπόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • καταλειπομένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
  • καταλειπόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • καταλειπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • καταλειπομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • καταλείποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταλείπουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταλείψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • καταλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταλείψῃς Verb: Fut Act Subj 2nd Sing
  • καταλείψουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταλελεῖφθαι Verb: Perf Mid Infin
  • καταλελειμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • καταλελειμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • καταλελειμμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • καταλελειμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • καταλελειμμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • καταλελειμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • καταλελειμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • καταλελειμμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • καταλελειμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • καταλέλειπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • καταλελοίπατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • καταλελοιπότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • καταλελοιπότες Verb: Perf Act Part Voc Plur Masc
  • καταλελοιπώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • καταλιπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καταλίπετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καταλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταλίπητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • καταλιπόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • καταλιπόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταλιπόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • καταλιποῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • καταλίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταλιπών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταλίπωσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταλίπωσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατελείφθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • κατελείφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέλειπεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέλιπε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέλιπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέλιπες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατέλιπον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • κατελίποσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατήλειψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταλείφω
καταλείψαντας
καταλείψαντες
καταλείψει
top
καταλείψεις
καταλείψετε
καταλείψῃς
κατάλειψιν
κατάλειψις
καταλείψοι
καταλείψουσιν
καταλείψω
καταλείψωμεν
καταλελειμμένα
καταλελειμμένη
καταλελειμμένην
καταλελειμμένοι
καταλελειμμένοις
καταλελειμμένον
top
καταλελειμμένος
καταλελειμμένους
καταλελειμμένων
καταλέλειπται
καταλελεῖφθαι
καταλελοίπατε
καταλέλοιπε
καταλελοιπότα
καταλελοιπότες
καταλελοιπώς
καταλελύκαμεν
καταλέσας
καταλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind down
 • Cognates: ἀλέω, καταλέω
 • Forms:
  • καταλέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατήλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταληγούσης
καταλήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to finish, leave off, end, stop
 • Cognates: ἀπολήγω, καταλήγω, λήγω
 • Forms:
  • καταλήξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταλήξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
top
καταλημφθῇ
καταλημφθήσονται
καταλήμψεσθε
καταλήμψεται
καταλήμψῃ
κατάλημψιν
καταλήμψομαι
καταλήμψονται
καταλήξαντες
καταλήξαντος
καταληπτός
καταληφθήσεται
καταληφθῶσι
κατάληψις, κατάλημψις
καταλιθάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stone (to death)
 • Cognates: καταλιθάζω λιθάζω
 • Forms:
  • καταλιθάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
top
καταλιθάσει
καταλιθοβολέω
καταλιθοβολῆσαι
καταλιθοβολήσουσιν
κατάλιθον
κατάλιθος
καταλιμπάνει
καταλιμπάνειν
καταλιμπάνουσιν
καταλιμπάνω
καταλιπεῖν
καταλίπετε
καταλιπέτω
top
καταλίπῃ
καταλίπητε
καταλιπόντας
καταλιπόντες
καταλιπόντων
καταλιποῦσα
καταλίπωμεν
καταλιπών
καταλίπωσι
καταλίπωσιν
καταλλαγείη
καταλλαγέντες
καταλλαγή
καταλλαγῇ
καταλλαγήν
καταλλαγῆναι
top
καταλλαγῆς
καταλλαγήσεται
καταλλάγητε
καταλλαγήτω
καταλλάξαντος
καταλλάσσω
καταλλάσσων
καταλοάω
καταλογίζομαι
κατάλοιπα
κατάλοιποι
καταλοίποις
κατάλοιπον
κατάλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • left, remaining, residue, left down, left behind
  • Plural: remaining ones, (i.e., the rest of mankind)
 • Cognates: κατάλοιπος, ἐπίλοιπος, λοιπός, περίλοιπος, ὑπόλοιπος
 • Forms:
  • κατάλοιπα Adj: Acc Plur Neut
  • κατάλοιποι Adj: Nom Plur Masc
  • καταλοίποις Adj: Dat Plur Masc
  • κατάλοιπον Adj: Nom Sing Neut
  • καταλοίπου Adj: Gen Sing Masc
  • καταλοίπους Adj: Acc Plur Masc
  • καταλοίπῳ Adj: Dat Sing Masc
  • καταλοίπων Adj: Gen Plur Masc
top
καταλοίπου
καταλοίπους
καταλοίπῳ
καταλοίπων
καταλοχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • register, enrollment
  • distribution
 • Forms:
  • καταλοχίαις Noun: Dat Plur Fem
καταλοχίαις
καταλοχισμοῖς
καταλοχισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • register, enrollment, registration, enumeration
  • distribution into bodies
 • Cognates: καταλοχισμός, συλλοχισμός
 • Forms:
  • καταλοχισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • καταλοχισμῷ Noun: Dat Sing Masc
καταλοχισμῷ
κατάλυε
καταλύεσθαι
καταλύεται
καταλυθῇ
top
καταλυθῆναι
καταλυθήσεται
κατάλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: guest room, guest chamber, inn, lodging
 • Note: the spare room, usually an upper room, in a private home or in a village where travelers received hospitality and where no payment was expected. It was not a public inn or "hotel" where strangers paid for lodging such as a πανδοχεῖον where the good Samaritan took the wounded man (Luke 10:34)
 • Forms:
  • καταλύματα Noun: Acc Plur Neut
  • καταλύματι Noun: Dat Sing Neut
  • καταλυμάτων Noun: Gen Plur Neut
καταλύματα
καταλύματι
καταλυμάτων
καταλυομένας
καταλύοντας
καταλύοντες
καταλύοντι
καταλυόντων
καταλύουσα
καταλύουσιν
καταλῦσαι
καταλύσας
top
καταλύσασα
καταλύσατε
καταλύσει
καταλύσῃ
καταλύσῃς
κατάλυσιν
κατάλυσις
καταλύσομεν
κατάλυσον
καταλύσουσιν
καταλύσω
καταλύσωσι
καταλύσωσιν
καταλύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lodger, guest, stranger
 • Forms:
  • καταλύτου Noun: Gen Sing Masc
καταλύτου
top
καταλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw down, detach (a stone from a building)
  • to destroy, demolish, dismantle
  • to depose, put down, dismiss
  • to tear down, demolish
  • to disregard
  • to abolish, annul (a law), nullify, repeal (a law), invalidate, dissolve
  • to halt, rest up, lodge, find lodging
  • to paralyze
 • Cognates: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • καταλύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταλελύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • κατάλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καταλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταλυομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • καταλύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καταλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταλύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • καταλυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • καταλύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • καταλύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταλυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταλυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταλύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταλύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • καταλύσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταλύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κατάλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταλύσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταλύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταλύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταλύσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατέλυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατέλυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατελύθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • κατέλυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέλυσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
καταλύων