κατακαήσεται
κατακαίειν
κατακαίεται
κατακαιόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κατακαίω
κατακαίουσιν
κατακαίω
 • Present
 • κατακαιόμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • κατακαίειν Verb: Pres Act Infin
 • κατακαίεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατακαίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • κατεκαίετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • κατέκαιον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • κατακαήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κατακαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακαύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατακαύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατακαύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατακαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • κατακαύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατακαυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατακαυθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κατακαυθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
 • κατακαῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατακαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατεκάη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεκάησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατέκαυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέκαυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέκαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέκαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • κατακέκαυμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • κατακεκαυμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • κατακεκαυμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • κατακεκαυμένης Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
 • κατακεκαυμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • κατακεκαυμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • κατακεκαυμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • κατακεκαυμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
κατακαίων
κατακάλυμμα
κατακαλύπτεσθαι
κατακαλυπτέσθω
κατακαλύπτεται
κατακαλύπτον
κατακαλύπτω
 • Present
 • κατακαλύπτεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • κατακαλυπτέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • κατακαλύπτεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • κατακαλύπτον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Imperfect
 • κατεκάλυπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • κατακαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατακαλύψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κατακαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατακαλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κατακαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • κατακαλύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεκάλυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεκαλύψατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
 • κατεκάλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • κατακεκαλυμμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • κατακεκαλυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
κατακαλύψαι
κατακαλύψει
κατακαλύψεις
κατακαλύψῃ
κατακάλυψις
κατακαλύψομαι
κατακάλυψον
κατακαλύψουσιν
κατακαλύψω
κατακαμπτόμενος
κατακάμπτω
κατάκαρπα
κατάκαρπος
κατακάρπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • to a large extent
  • fruitfully, abundantly, fully
κατακάρπωσιν
κατακάρπωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατακάρπωσιςκατακαρπώσεις
GENκατακαρπώσεωςκατακαρπώσεων
DATκατακαρπώσεικατακαρπώσεσι(ν)
ACCκατακάρπωσι(ν)κατακαρπώσεις
κατακαυθῇ
κατακαυθῇς
κατακαυθήσεται
κατακαυθήσονται
κατακαυθήτω
κατάκαυμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάκαυμακατακαύματα
GENκατακαύματοςκατακαυμάτων
DATκατακαύματικατακαύμασι(ν)
ACCκατάκαυμακατακαύματα
κατακαύματι
κατακαύματος
κατακαύσαι
κατακαῦσαι
κατακαύσατε
κατακαύσει
κατακαύσεις
κατακαύσετε
κατακαύσομεν
κατακαύσουσιν
κατακαύσωμεν
κατακαυχάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to boast against
  • to exult over (someone/something)
  • to glory
  • to triumph over (someone)
 • Cognates: ἐγκαυχάομαι, καυχάομαι
 • Forms:
  • κατακαυχᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • κατακαυχᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • κατακαυχᾶται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • κατακαυχήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κατακαυχῶ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • κατεκαυχᾶσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • κατεκαυχῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
κατακαυχᾶσαι
κατακαυχᾶσθε
κατακαυχᾶται
κατακαυχήσονται
κατακαυχῶ
κατακαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn down; set down; to send down
 • Cognates: ἐκκαύω
 • Forms:
  • κατακεκαυμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
κατάκειμαι
κατακείμενοι
κατακείμενον
κατακειμένου
κατάκεισαι
κατακείσῃ
κατακεῖσθαι
κατάκειται
κατακεκαλυμμένα
κατακεκαλυμμένη
κατακέκαυμαι
κατακεκαυμένα
κατακεκαυμένας
κατακεκαυμένη
κατακεκαυμένης
κατακεκαυμένοι
κατακεκαυμένον
κατακεκαυμένος
κατακεκαυμένων
κατακεκεντημένοι
κατακεκλεισμένους
κατακεκομμένην
κατακεκομμένους
κατακέκριται
κατακεκρυμμένος
κατακενοῦν
κατακενόω
κατακέντει
κατακεντέω
κατακεντήσαντες
κατακεντήσατε
κατακεχαλκωμένα
κατακεχρυσωμένους
κατακλάω
κατακλεισθείς
κατακλεισθέντες
κατάκλειστοι
κατάκλειστος
κατακλείστους
κατακλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shut up, confine, lock up, shut in, enclose, incarcerate, imprison
  • to bind fast and securely
 • Cognates: ἀποκλείω, ἐγκλείω, ἐκκλείω, κατακλείω, κλείω, παρακλείω, περικλείω, συγκλείω
 • Forms:
  • κατακεκλεισμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • κατακλεισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κατακλεισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κατέκλεισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατέκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέκλεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκλείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατακληροδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to distribute by lot, divide by lottery
  • to be a giver of lots to each, apportion an estate
  • to parcel out by lot
 • Cognates: κληροδοτέω
 • Forms:
  • κατακληροδοτῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • κατακληροδοτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατεκληροδότησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκληροδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκληρονόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακληροδοτῇ
κατακληροδοτῆσαι
κατακληρονομεῖ
κατακληρονομεῖν
κατακληρονομεῖς
κατακληρονομέω
 • Present
 • κατακληρονομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατακληρονομεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κατακληρονομεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κατακληρονομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • κατακληρονομῇ Verb: Fut Μid Ind 2nd Sing
 • κατακληρονομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακληρονομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατακληρονομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατακληρονομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατακληρονομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατακληρονομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κατακληρονομήθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
 • κατακληρονομῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατακληρονομήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • κατακληρονομήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κατακληρονομήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατακληρονομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατακληρονομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατακληρονομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατακληρονόμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατακληρονομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατεκληρονομήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • κατεκληρονόμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεκληρονόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεκληρονομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
κατακληρονομῇ
κατακληρονομήθητι
κατακληρονομῆσαι
κατακληρονομήσαντας
κατακληρονομήσαντες
κατακληρονομήσατε
κατακληρονομήσει
κατακληρονομήσεις
κατακληρονομήσετε
κατακληρονομήσῃ
κατακληρονομήσῃς
κατακληρονομήσητε
κατακληρονομήσομεν
κατακληρονόμησον
κατακληρονομήσουσιν
κατακληρονομήσω
κατακληρονομῶν
κατακληρονομήσωσι(ν)
κατακληροῦται
κατακληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to portion out
   • to determine as the best or the right by casting the lot
  • Middle:
   • to receive by lot
   • to assign by lot
  • Passive:
   • to be taken by lot
   • to be chosen
 • Cognates: κατακληρόω, κληρόω, προσκληρόω
 • Forms:
  • κατακληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κατακληρώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
κατακληρώσηται
κατακλιθείς
κατακλιθῇ
κατακλίθηναι
κατακλιθῇς
κατακλιθῶμεν
κατακλίνατε
κατακλινομένην
κατακλίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to lie down (to sleep or eat a meal)
  • Passive:
   • to recline at table
   • to lie down
   • to recline down, take a place at a meal table
   • to lean, bow
 • Cognates: κλίνω, ἀνακλίνω, ἀποκλίνω, ἐκκλίνω, ἐπικλίνω, κατακλίνω, παρακλίνω, παρανακλίνω, προσκλίνω
 • Forms:
  • κατακλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατακλινομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • κατακλιθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κατακλιθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κατακλίθηναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατακλιθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κατακλιθῶμεν Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • κατέκλιναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκλινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατεκλίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατάκλιτα
κατάκλιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a sofa, couch, chesterfield
  • light summer garment (that flows down)
 • Cognates: ἀνάκλιτον, κατάκλιτον
 • Forms:
  • κατάκλιτα Noun: Acc Plur Neut (Isa. 3:23)
κατακλυζομένην
κατακλύζοντα
κατακλύζοντι
κατακλύζοντος
κατακλύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flood, inundate
  • to wash over, overflow, drown, wash down, deluge
 • Cognates: ἀποκλύζω, ἐκκλύζω, ἐπικλύζω, κατακλύζω, κλύζω, περικλύζω, συγκλύζω
 • Forms:
  • κατακλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατακλυσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κατακλυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κατακλυζομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • κατακλύζοντα Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • κατακλύζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κατακλύζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • κατακλύζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατέκλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκλύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
κατακλύζων
κατακλύσει
κατακλυσθείς
κατακλυσθήσονται
κατακλυσμόν
κατακλυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flood, deluge, inundation
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκατακλυσμόςκατακλυσμοί
GENκατακλυσμοῦκατακλυσμῶν
DATκατακλυσμῷκατακλυσμοῖς
ACCκατακλυσμόνκατακλυσμούς
VOCκατακλυσμέκατακλυσμοί
κατακλυσμοῦ
κατακλυσμῷ
κατακοιμάω
κατακοιμηθῇ
κατακολουθεῖν
κατακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to follow after, follow closely
  • to approach, accompany closely
  • to obey, comply with
  • to act in accordance with
  • to live in conformity with, live up to
 • Cognates: ἀκολουθέω, ἐπακολουθέω, ἐξακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω, συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • κατακολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κατακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κατακολουθήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • κατακολουθήσασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • κατακολουθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατακολουθοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • κατακολουθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κατακολουθῆσαι
κατακολουθήσαντες
κατακολουθήσασα
κατακολουθήσασαι
κατακολουθήσῃς
κατακολουθοῦσα
κατακολουθῶν
κατακονδυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to punch, strike sharply (with the fist)
  • to mistreat
 • Cognates: κονδυλίζω
 • Forms:
  • κατεκονδυλίζετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
κατακοντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strike down, shoot down
  • to hurl (a weapon) and wound
 • Cognates: ἀκοντίζω, ἐξακοντίζω
 • Forms:
  • κατηκόντισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακοπή
Feminine
 SingularPlural
NOMκατακοπήκατακοπαί
GENκατακοπῆςκατακοπῶν
DATκατακοπῇκατακοπαῖς
ACCκατακοπήνκατακοπάς
VOCκατακοπήκατακοπαί
κατάκοποι
κατάκοπον
κατάκοπος
κατακοπτομένους
κατακόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cut down, chop down, cut in pieces, cut up, mangle
   • to beat, bruise (someone, something)
   • to break in pieces, cut to pieces
   • to destroy
   • to kill
   • to cut away, prune
  • Passive:
   • to be killed
 • Cognates: ἀνακόπτω, ἀποκόπτω, διακόπτω, ἐγκόπτω, ἐκκόπτω, κατακόπτω, κόπτω, περικόπτω, προκόπτω, προσκόπτω, συγκόπτω
 • Forms:
  • κατακοπτομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • κατακεκομμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • κατακεκομμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • κατακόπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατακόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατακόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατακόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατακόψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεκόπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκοπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακόπτων
κατακόπων
κατακοσμέω
κατακόψει
κατακόψεις
κατακόψουσιν
κατακόψω
κατακρατεῖ
κατακρατεῖτε
κατακρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to prevail over, rule over
   • to conquer, master, gain mastery over, maintain mastery over
   • to usurp, take possession of
   • to occupy
   • to control, take control of
   • to strengthen oneself, make stronger
   • to intensify, strengthen
   • to hold on to (an opinion, an attitude, a preference)
   • to foil, thwart
  • Passive:
   • to be taken away by force
   • to strengthen oneself
   • to grow strong
   • to be in possession of (something)
 • Cognates: διακρατέω, ἐπικρατέω, κατακρατέω, κρατέω, περικρατέω, συγκρατέω, ὑπερκρατέω
 • Forms:
  • κατακρατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κατακρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατακρατεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κατακρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακρατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατακράτησον Verb: Fut Act Part Nom Sing Neut
  • κατακρατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κατεκρατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεκρατήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατεκράτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεκρατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κατεκράτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατακρατῆσαι
κατακρατήσας
κατακρατήσατε
κατακράτησον
κατακρατοῦντες
κατακρημνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause to fall
  • to throw down (a precipice), cast down headlong, precipitate down
  • to overthrow
  • to destroy
 • Cognates: κρημνίζω
 • Forms:
  • κατακρημνίσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακρημνίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • κατακρημνισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατεκρήμνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεκρήμνιζον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κατακρημνίσαι
κατακρημνίσαντα
κατακρημνισθῆναι
κατακριθέντες
κατακριθήσεται
κατακριθησομένοις
κατακρίθητε
κατακριθῶμεν
κατάκριμα
κατακρῖναι
κατακρινεῖ
κατακρίνεις
κατακρίνονται
κατακρινοῦσιν
κατακρίνω
 • Present
 • κατακρίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατακρίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κατακρίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • κατακρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κατακριθησομένοις Verb: Fut Pass Part Dat Plur Masc
 • κατακρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακρινοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • κατακρινῶν Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • κατακριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • κατακριθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • κατακρῖναι Verb: Aor Act Infin
 • κατακρίθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • κατακριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κατέκριναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατεκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • κατέκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέκρινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέκριθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • κατακέκριται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
κατακρίνων
κατακρινῶ
κατακρινῶν
κατακρίσεως
κατάκρισιν
κατάκρισις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάκρισιςκατακρίσεις
GENκατακρίσεωςκατακρίσεων
DATκατακρίσεικατακρίσεσι(ν)
ACCκατάκρισι(ν)κατακρίσεις
κατάκριτος
κατακροάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to listen attentively (to someone)
 • Cognates: ἀκροάομαι, ἐπακροάομαι
 • Forms:
  • κατηκροᾶτο
   • Verb: PluPerf Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
κατακροτέω
κατακροτήσατε
κατακρούω
κατακρύβηθι
κατακρυβῆναι
κατακρυβῶσι
κατακρυβῶσιν
κατακρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bury and make invisible
  • to hide, conceal
  • to conceal oneself
  • to lie hidden
 • Cognates: ἀποκρύπτω, ἐγκρύπτω, κατακρύπτω, κρύπτω, περικρύπτω, συγκρύπτω, συναποκρύπτω
 • Forms:
  • κατακρυβῶσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • κατακεκρυμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • κατακρυβῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κατακρύβηθι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • κατακρύψαι Verb: Aor Act Infin
  • κατακρύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατάκρυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατακρύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατεκρύβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέκρυψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέκρυψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
κατακρύψαι
κατακρύψεις
κατάκρυψον
κατακρύψουσιν
κατακτάομαι
κατακτεῖναι
κατακτείνας
κατακτείνω
κατακτήσεσθαι
κατακτήσωμαι
κατακυλισθησόμεθα
κατακυλίω
κατακυλιῶ
κατακύπτω
κατακυρίευε
κατακυριεύει
κατακυριεύειν
κατακυριευθῇ
κατακυριευθῶσιν
κατακυριεύοντες
κατακυριεύουσιν
κατακυριεῦσαι
κατακυριεύσαν
κατακυριεύσας
κατακυριεύσατε
κατακυριευσάτω
κατακυριεύσει
κατακυριεύσεις
κατακυριεύσητε
κατακυριεύσομεν
κατακυρίευσον
κατακυριεύσουσιν
κατακυριεύσω
κατακυριεύσωσιν
κατακυριεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gain mastery over, become master, gain domination over, subdue
  • to master, lord it (over), rule (over someone)
  • to overcome, control, subjugate, conquer
  • to exercise absolute authority over
 • Cognates: κυριεύω, κατακυριεύω
 • Forms:
 • Present
 • κατακυριεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατακυριεύειν Verb: Pres Act Infin
 • κατακυρίευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κατακυριεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κατακυριεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατακυριεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • κατακυρίευσον Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • κατακυριεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κατακυριεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατακυριεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατακυριεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κατακυριεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • κατακυρίευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατακυριευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατακυριευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατακυριεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατακυριεύσαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • κατακυριεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κατακυριεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατακυριεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατεκυρίευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεκυριεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • κατακυριεύσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατακυριευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Perfect
κατακυριεύων
κατακύψας