καββάλλω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Meaning: to throw down
  • Note: Like καταβάλλω
κάβος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: the cab, kabos [a dry or liquid measure of grain of 1.276 litres]
κάβου