καταχαίρω
καταχαλάω
καταχαλκόω
καταχαροῦμαι
καταχέει
καταχεῖν
καταχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sound, ring, clash
καταχέω
καταχθείησαν
καταχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κατάγω
καταχθόνιος
καταχθονίων
καταχράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to use up, use, overuse
  • to make full use of
  • to misuse, abuse
  • apply
 • Cognates: καταχράομαι, παραχράομαι, συγχράομαι, χράομαι
 • Forms:
  • καταχρήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • καταχρώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • καταχρωμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • καταχρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταχράω
κατάχρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • subjected to, subject to (sin)
  • under the control of
  • involved in (debt)
 • Cognates: κατάχρεος, χρέος
 • Forms:
  • κατάχρεῳ Adj: Dat Sing Neut
κατάχρεῳ
καταχρήσασθαι
καταχρίσας
καταχρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to anoint, paint (with a liquid)
  • to smear with (some sticky substance)
  • to coat (with pitch or tar)

   μήτηρ αὐτοῦ θῖβιν κατέχρισεν ἀσφαλτοπίσσῃ
   his mother coated a basket with pitch (Ex 2:3)

 • Cognates: διαχρίω, ἐγχρίω, ἐπιχρίω, καταχρίω, χρίω
 • Forms:
  • καταχρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κατέχρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταχρύσεα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gold work
καταχρυσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to goldplate, gild with gold
 • Cognates: καταχρυσόω, περιχρυσόω, χρυσόω
 • Forms:
  • κατακεχρυσωμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • καταχρυσώσεις Verb: Fut act ind 2nd sing
  • κατεχρύσωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεχρύσωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταχρυσώσεις
καταχρώμενοι
καταχρωμένων
καταχρῶνται
κατάχυμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάχυμακαταχύματα
GENκαταχύματοςκαταχυμάτων
DATκαταχύματικαταχύμασι(ν)
ACCκατάχυμακαταχύματα
καταχύματος
κατάχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάχυσιςκαταχύσεις
GENκαταχύσεωςκαταχύσεων
DATκαταχύσεικαταχύσεσι(ν)
ACCκατάχυσι(ν)καταχύσεις
καταχώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to overwhelm
  • to cover with a heap
  • bury under a heap of objects
 • Cognates: καταχώννυμι, συγχώννυμι
 • Forms:
  • καταχώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
καταχωρίζω
καταχωρίσαι
καταχώσουσιν