καταχαίρω
 • Meaning:
  • to rejoice
  • to exult over
  • to exult with malicious joy
 • Forms:
  • καταχαροῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
καταχαλάω
 • Meaning:
  • to drop down, let down
  • to cause to descend
 • Forms:
  • κατεχάλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταχαλκόω
 • Meaning: to cover with bronze
 • Forms:
  • κατακεχαλκωμένα Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Neut
καταχαροῦμαι
καταχέει
καταχεῖν
καταχεύω
 • Meaning: to sound, ring, clash
καταχέω
 • Meaning:
  • to pour, pour down, pour out
  • to ring, clash
 • Forms:
  • καταχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καταχέει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατέχεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατέχεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κατέχεε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατέχεας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
καταχθείησαν
καταχθέντες
καταχθόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: under the earth; subterranean, i.e., infernal (belonging to the world of departed spirits)
 • Forms:
  • καταχθονίων Adj: Gen Plur MFN
καταχθονίων
καταχράομαι
 • Meaning:
  • to use up, use, overuse
  • to make full use of
  • to misuse, abuse
  • apply
 • Forms:
  • καταχρήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • καταχρώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καταχρωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • καταχρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταχράω
 • Meaning:
  • to employ, use
  • to be sufficient
 • Forms:
  • κατεχρήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
κατάχρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • subjected to, subject to (sin)
  • under the control of
  • involved in (debt)
 • Forms:
καταχρέῳ
καταχρήσασθαι
καταχρίσας
καταχρίω
 • Meaning:
  • to anoint, paint (with a liquid)
  • to smear with (some sticky substance)
  • to coat (with pitch or tar)

   μήτηρ αὐτοῦ θῖβιν κατέχρισεν ἀσφαλτοπίσσῃ
   his mother coated a basket with pitch (Ex 2:3)

 • Forms:
  • καταχρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατέχρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταχρύσεα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gold work
καταχρυσόω
 • Meaning: to goldplate, gild with gold
 • Forms:
  • κατακεχρυσωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • καταχρυσώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατεχρύσωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεχρύσωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταχρυσώσεις
καταχρώμενοι
καταχρωμένων
καταχρῶνται
κατάχυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: soup, broth, sauce
 • Forms:
καταχύματος
κατάχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pouring on, pouring over
  • torrent, something that pours down
καταχώννυμι
 • Meaning:
  • to overwhelm
  • to cover with a heap
  • bury under a heap of objects
 • Forms:
  • καταχώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
καταχωρίζω
 • Meaning:
  • to set in place, place in position
  • to record, enter into (a register)
  • to set apart and assign to (a certain category)
  • to enter, take up
 • Forms:
  • καταχωρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατεχωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
καταχωρίσαι
καταχώσουσι, καταχώσουσιν