κίβδηλα
κίβδηλον
κίβδηλος
κιβώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ciborium, seed-vessel of Egyptian bean
κιβωτόν
κιβωτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • box, chest
  • ark, ark of the covenant
  • ark, Noah's ark
 • Forms:
  • κιβωτόν Noun: Acc Sing Fem
  • κιβωτοῦ Noun: Gen Sing Fem
  • κιβωτούς Noun: Acc Plur Fem
  • κιβωτῷ Noun: Dat Sing Fem
κιβωτοῦ
κιβωτούς
κιβωτῷ
κιδάρεις
κιδάρεως
κίδαριν
κίδαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: turban (of Jewish high priest), (Persian) headdress
 • Forms:
  • κιδάρεις Noun: Acc Plur Fem
  • κιδάρεως Noun: Gen Sing Fem
  • κίδαριν Noun: Acc Sing Fem
κιθάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harp, lyre, cithara
 • Forms:
  • κιθάραις Noun: Dat Plur Fem
  • κιθάραν Noun: Acc Sing Fem
  • κιθάρας Noun: Acc Plur Fem
  • κιθάρᾳ Noun: Dat Sing Fem
κιθάρᾳ
κιθάραις
κιθάραν
κιθάρας
κιθαριζόμενον
κιθαριζόντων
κιθαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strum, play on a lyre, harp
 • Forms:
  • κιθάρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κιθαριζόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • κιθαριζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
κιθάρισον
κιθαρῳδός
κιθαρωδῶν
κιθαρῳδῶν
κινάμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cinnamon
κινδυνεύει
κινδυνεύειν
κινδυνεύομεν
κινδυνευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κινδυνεύω
κινδυνεύσει
κινδυνεύσουσιν
κινδυνεύσω
κινδυνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to face a dangerous situation
  • to be in danger, be (stand) in jeopardy, undergo peril, run a risk, be daring
 • Cognates: διακινδυνεύω
 • Forms:
  • ἐκινδύνευσεν Verb: Aor Act ind 3rd Sing
  • ἐκινδύνευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκινδύνευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκινδύνευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κινδυνευόντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • κινδυνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κινδυνεύειν Verb: Pres Act Infin
  • κινδυνεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κινδυνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κινδυνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κινδυνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κίνδυνοι
κινδύνοις
κίνδυνον
κίνδυνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: peril, danger, risk, distress
 • Cognates: ἀκίνδυνος, ἐπικίνδυνος, κίνδυνος
 • Forms:
  • κίνδυνοι Noun: Nom Plur Masc
  • κινδύνοις Noun: Dat Plur Masc
  • κίνδυνον Noun: Acc Sing Masc
  • κινδύνους Noun: Acc Plur Masc
  • κινδύνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κινδύνων Noun: Gen Plur Masc
κινδύνους
κινδύνῳ
κινδύνων
κινεῖν
κινεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: κινέω
κινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to move, move away, remove
   • to set in motion, stir
   • to arouse
   • to shake (the head)
   • to cause, bring about
  • Middle:
   • to set oneself in motion
   • to set itself in motion
 • Cognates: διακινέω, ἐκκινέω, ἐπικινέω, μετακινέω, συγκινέω
 • Forms:
  • ἐκινήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐκινεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκινήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκινήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκίνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκίνησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • κινηθείς Verb: Pass Part Nom Sing Masc
  • κινηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κινηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κινηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κινηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κινηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κινεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κινεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κινῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κινήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κινήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κινησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κινήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κινήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κινούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • κινουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • κινουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • κινούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κινουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Neut
  • κινούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • κινουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • κινούμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • κινοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κινοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
κινηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κινηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κινέω
κινηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινήματα
κίνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • commotion
  • motion, movement
  • uproar, excitement
  • impulse
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκίνημακινήματα
GENκινήματοςκινημάτων
DATκινήματικινήμασι(ν)
ACCκίνημακινήματα
κινῆσαι
κινήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κινήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κινέω
κινησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινήσεις
κινήσεως
κίνησιν
κίνησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκίνησιςκινήσεις
GENκινήεωςκινήσεων
DATκινήσεικινήσεσι(ν)
ACCκίνησινκινήσεις
κινήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: κινέω
κινητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mobile, of or for putting in motion
 • Forms:
  • κινητικώτερον Adj: Nom Sing Neut compar
κινητικώτερον
κιννάμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cinnamon
  • a superior kind of cassia, Cinnamonum cassia
 • Hebrew:
 • Forms:
  • κινναμώμου Noun: Gen Sing Neut
  • κινναμώμῳ Noun: Dat Sing Neut
κινναμώμου
κινναμώμῳ
κινούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • Root: κινέω
κινούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: κινέω
κινουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: κινέω
κινουμένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κινέω
κινούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κινέω
κινουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: κινέω
κινούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: κινέω
κινουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • Root: κινέω
κινοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κινέω
κινοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κινέω
κινύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a harp, lyre, kinnor, stringed instrument played with the hand
 • Hebrew:
 • Forms:
  • κινύραι Noun: Nom Plur Fem
  • κινύραις Noun: Dat Plur Fem
  • κινύραν Noun: Acc Sing Fem
  • κινύρας Noun: Acc Plur Fem
  • κινύρᾳ Noun: Dat Sing Fem
κινύρᾳ
κινύραι
κινύραις
κινύραν
κινύρας
κίονας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: κίων
κιόνων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: κίων
κιρνάω
κισσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also see ἐγκισσάω
 • Meaning:
  • to desire to conceive
  • to crave (for unusual food)
  • to become pregnant with (someone)
 • Cognates: ἐγκισσάω
 • Forms:
  • ἐκίσσησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκίσσησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κισσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ivy
 • Forms:
  • κισσούς Noun: Acc Plur Masc
κισσούς
κισσόφυλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ivy leaf
 • Forms:
  • κισσοφύλλῳ Noun: Dat Sing Neut
κισσοφύλλῳ
κιχρᾷ
κιχράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lend
  • to put at someone else's disposal
 • Forms:
  • κιχρᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κιχρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • κιχρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κίχρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend
κιχρῶ
κιχρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κιχράω
κίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pillar, column
 • Forms:
  • κίονας Noun: Acc Plur Masc
  • κιόνων Noun: Gen Plur Masc