κατάβα
καταβαίνει
καταβαίνειν
καταβαίνετε
καταβαινέτω
καταβαίνῃ
καταβαίνομεν
καταβαῖνον
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταβαίνω
καταβαίνοντα
καταβαίνοντας
καταβαίνοντες
καταβαίνοντος
καταβαινόντων
καταβαίνουσα
καταβαίνουσαν
καταβαινούσης
καταβαίνουσι(ν)
καταβαινουσῶν
καταβαίνω
 • Present
 • καταβαίνομεν Verb: Pres/Imp Act Ind 1st Plur
 • καταβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • καταβαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καταβαινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • καταβαίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταβαῖνον
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • καταβαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • καταβαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • καταβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καταβαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • καταβαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • καταβαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • καταβαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταβαινουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • καταβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καταβαίνουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • καταβαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Imperfect
 • κατέβαινεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • καταβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταβήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταβήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καταβήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • καταβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καταβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • καταβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • κατάβα Verb: 2Aor Act Mid 2nd Sing
 • καταβάτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • καταβῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταβῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • κατάβηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταβῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατάβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταβήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταβήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καταβῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • κατέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέβης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καταβήσῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • κατέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Aorist Participle
 • καταβάν Verb: 2Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • καταβάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καταβάντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • καταβάντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • καταβάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καταβᾶσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Perfect
 • καταβέβηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • καταβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • καταβεβηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • καταβεβηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
καταβαίνων
κατάβαλε
καταβαλεῖ
καταβαλεῖν
καταβαλεῖς
καταβαλεῖτε
καταβάλῃ
καταβάλῃς
καταβάλλει
καταβάλλεσθαι
καταβάλλομεν
καταβαλλόμενοι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: καταβάλλω
καταβαλλόμενος
καταβάλλω
 • Present
 • καταβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταβάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταβάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • καταβαλλόμενοι
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • καταβαλλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • καταβάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • καταβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταβαλεῖν Verb: Fut Act Infin
 • καταβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κατάβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταβάλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καταβληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • κατέβαλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέβαλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • καταβέβληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • καταβεβλημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
καταβάλλων
καταβαλοῦσι(ν)
καταβαλῶ
καταβάν
καταβάντες
καταβάντι
καταβάντος
καταβαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weigh down, overload, burden, charge, heavy, press, impose upon
 • Cognates: βαρέω, ἐπιβαρέω, καταβαρέω
 • Forms:
  • καταβαρυνόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κατεβάρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεβάρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταβαρυνθῶμεν
καταβαρυνόμενοι
καταβαρύνοντες
καταβαρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to weigh down
   • to oppress by weight
  • Middle:
   • to weigh down upon
   • to grow heavy upon
  • Passive:
   • to become burdensome
   • to become heavy
   • to be depressed
   • to be weary
 • Cognates: βαρύνω, καταβαρύνω
 • Forms:
  • καταβαρύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταβαρυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • κατεβαρύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταβάς
καταβᾶσα
καταβάσει
καταβάσεως
κατάβασιν
καταβάσιον
καταβάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: descending, fell down upon
 • Forms:
  • καταβάσιον Adj: Acc Sing Neut
κατάβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάβασιςκαταβάσεις
GENκαταβάσεωςκαταβάσεων
DATκαταβάσεικαταβάσεσι(ν)
ACCκατάβασι(ν)καταβάσεις
καταβάτω
καταβέβηκα
καταβέβηκεν
καταβεβηκέναι
καταβεβηκότες
καταβέβληκεν
καταβεβλημένη
καταβῇ
κατάβηθι
καταβῆναι
καταβῇς
καταβήσει
καταβήσεσθε
καταβήσεται
καταβήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: καταβαίνω
καταβήσομαι
καταβησόμεθα
καταβήσονται
κατάβητε
καταβήτω
καταβήτωσαν
καταβιάζομαι
καταβιβάζω
καταβιβασθήσῃ
καταβιβάσθητι
καταβιβάσουσι(ν)
καταβιβάσω
καταβιβρώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat up, devour, consume
  • to eat up and destroy
  • to ruin completely
 • Cognates: βιβρώσκω
 • Forms:
  • καταβρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταβρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταβρωθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
  • κατεβρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατάβρωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
καταβίου
καταβιόω
καταβλάπτοντος
καταβλάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurt greatly, inflict damage on
 • Cognates: βλάπτω
 • Forms:
  • καταβλάπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
καταβλέπω
καταβληθείς
καταβοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cry out, bring charges, complain
  • to appeal (for help in one's distress from someone in authority)
 • Cognates: ἀναβοάω, βοάω, διαβοάω, ἐκβοάω, ἐπιβοάω, καταβοάω
 • Forms:
  • καταβοήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταβοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταβοήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταβοώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κατεβόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταβοήσεται
καταβοήσῃ
καταβόησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταβόησιςκαταβοήσεις
GENκαταβοήσεωςκαταβοήσεων
DATκαταβοήσεικαταβοήσεσι(ν)
ACCκαταβόησι(ν)καταβοήσεις
καταβοήσωσι(ν)
καταβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταβολήκαταβολαί
GENκαταβολῆςκαταβολῶν
DATκαταβολῇκαταβολαῖς
ACCκαταβολήνκαταβολάς
VOCκαταβολήκαταβολαί
καταβολήν
καταβολῆς
καταβοσκῆσαι
καταβοσκήσῃ
καταβόσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to feed flocks upon
  • to put flocks out to pasture
  • to graze
 • Cognates: γηροβοσκέω, καταβόσκω, συμβόσκω
 • Forms:
  • καταβοσκῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταβοσκήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
καταβοώντων
καταβραβευέτω
καταβραβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to decide against, rob of a prize, condemn
  • to beguile of reward, award the price against, i.e., defraud (of salvation)
 • Cognates: βραβεύω, καταβραβεύω, συμβραβεύω
 • Forms:
  • καταβραβευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
καταβρωθῇ
καταβρωθῆναι
καταβρωθήτω
κατάβρωμα
καταβρώσει
κατάβρωσιν
κατάβρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάβρωσιςκαταβρώσεις
GENκαταβρώσεωςκαταβρώσεων
DATκαταβρώσεικαταβρώσεσι(ν)
ACCκατάβρωσι(ν)καταβρώσεις
καταβῶ
καταβῶμεν