καταπαίζω
καταπαίξεται
καταπαλαῖσαι
καταπαλαίω
καταπάλτης, καταπέλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • catapult, engine of war for throwing stones or arrows
  • device for inflicting torture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταπέλτηςκαταπέλται
GENκαταπέλτουκαταπελτῶν
DATκαταπέλτῃκαταπέλταις
ACCκαταπέλτηνκαταπέλτας
καταπανουργεύομαι
καταπανουργεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to act villainously, devise villainously against
 • Forms:
  • κατεπανουργεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Concord: Psalm 82 (83):3
κατάπασαι
καταπασάμενοι
καταπάσαντες
καταπάσασθε
κατάπασσε
καταπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle (liquid, dust, ashes) (often as a sign of grief)
 • Cognates: καταπάσσω, πάσσω, προσπάσσω
 • Forms:
  • κατάπασσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κατάπασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταπασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • καταπάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καταπάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • κατεπάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
καταπατεῖν
καταπατεῖσθαι
καταπατέω
 • Present
 • καταπατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καταπατεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταπατούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καταπατοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • καταπατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καταπατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καταπατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταπατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • καταπατοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • καταπατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταπεπατημένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Imperfect
 • κατεπάτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • κατεπάτουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατεπατεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Future
 • καταπατηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • καταπατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καταπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταπατήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • καταπατήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • καταπατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταπατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατεπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεπάτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατεπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεπατοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταπατκήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • καταπεπατημένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καταπεπάτηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταπατηθήσεσθε
καταπατηθήσεται
καταπάτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something trampled under foot
  • act of trampling under foot
  • trampling, drowning
  • affliction
 • Cognates: καταπάτημα, πάτημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαταπάτημακαταπατήματα
GENκαταπατήματοςκαταπατημάτων
DATκαταπατήματικαταπατήμασι(ν)
ACCκαταπάτημακαταπατήματα
καταπατήματος
καταπατήσαι
καταπατήσας
καταπατήσατε
καταπατήσει
καταπατήσεις
καταπατήσετε
καταπατήσῃ
καταπάτησιν
καταπάτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκαταπάτησιςκαταπατήσεις
GENκαταπατήεωςκαταπατήσεων
DATκαταπατήσεικαταπατήσεσι(ν)
ACCκαταπάτησινκαταπατήσεις
καταπατήσουσι(ν)
καταπατήσω
καταπατκήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταπατέω
καταπατούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταπατέω
καταπατοῦν
καταπατοῦνται
καταπατοῦντας
καταπατοῦντες
καταπατούντων
καταπατοῦσαι
καταπατοῦσιν
καταπατῶν
κατάπαυμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάπαυμακαταπαύματα
GENκαταπαύματοςκαταπαυμάτων
DATκαταπαύματικαταπαύμασι(ν)
ACCκατάπαυμακαταπαύματα
καταπαύματος
καταπαυομένης
καταπαυόμενοι
καταπαῦσαι
καταπαύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: καταπαύω
καταπαύσασθαι
καταπαύσει
καταπαύσεις
καταπαύσεται
καταπαύσεως
καταπαύσῃ
κατάπαυσιν
κατάπαυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάπαυσιςκαταπαύσεις
GENκαταπαύσεωςκαταπαύσεων
DATκαταπαύσεικαταπαύσεσι(ν)
ACCκατάπαυσι(ν)καταπαύσεις
κατάπαυσον
καταπαύσουσι(ν)
καταπαύσω
καταπαύσωμεν
καταπαύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταπαύω
καταπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to stop, cause to stop, bring to an end
   • to stop some activity
   • to stop doing something
   • to stop moving and come to settle (at a certain place)
   • to become idle, cease to work
   • to cease to exist
   • to bring to rest, restrain, dissuade
   • to bring to a place of rest, give (someone) rest, cause (someone) to rest
   • to stop, rest, settle down
   • to colonize
   • to allow to enjoy rest and quiet, allow (someone) to rest
   • to grant a restful existence
   • to cause to stop affecting
   • to erase, efface
   • to relieve of an office or function
  • Middle:
   • to be free from harassment
 • Cognates: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύω
 • Forms:
  • καταπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταπαύσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταπαυόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Masc
  • καταπαυομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • καταπαῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καταπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταπαύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταπαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταπαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταπαύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • καταπαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταπαύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατέπαυον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κατέπαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέπαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέπαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπειράζω
καταπείσῃ
καταπελματόομαι
καταπελματόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to patch, mend with a patch
  • Passive:
   • to be cobbled, clouted, patched
 • Forms:
  • καταπεπελματωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • καταπελματόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
καταπέλται
καταπέλτας
καταπέλτῃ
καταπέλτην
καταπενθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mourn for, bewail, lament
 • Cognates: καταπενθέω πενθέω
 • Forms:
  • κατεπένθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεπένθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπεπατημένης
καταπεπατημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: καταπατέω
καταπεπάτηνται
καταπεπελματωμένα
καταπέπληγμαι
καταπεπληγμένοι
καταπεπτωκότων
καταπέσῃ
καταπεσόντων
καταπεσών
καταπετασθῇ
καταπέτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: veil, curtain, something spread thoroughly, i.e., (esp.) the door screen (to the Most Holy Place) in the Jewish Temple
 • Cognates: καταπέτασμα, παραπέτασμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαταπέτασμακαταπετάσματα
GENκαταπετάσματοςκαταπετασμάτων
DATκαταπετάσματικαταπετάσμασι(ν)
ACCκαταπέτασμακαταπετάσματα
καταπετάσματα
καταπετάσματι
καταπετάσματος
καταπέτομαι, καταπετάννυμι
καταπήγνυμι
καταπηδάω
καταπιεῖν
καταπίεται
καταπιέτω
καταπίῃ
κατάπικροι
κατάπικρος
καταπίμπρημι
καταπίνειν
καταπίνοντες
καταπίνω
 • Present
 • καταπίνειν Verb: Pres Act Infin
 • καταπίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • κατεπίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Future
 • καταπίεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταπίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • καταπείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταπιεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταπιέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταπίῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταπίω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καταπίωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • καταπίωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καταποθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατέπιε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεπόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεπόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατέπιε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • καταπίοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Perfect
καταπίοι
καταπίονται
καταπίπτειν
καταπίπτετε
καταπίπτοντας
καταπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall down, be downcast
 • Forms:
  • καταπεπτωκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • καταπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταπεσόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
  • καταπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταπίπτειν Verb: Pres Act Infin
  • καταπίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταπίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • καταπίπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
καταπίπτων
καταπιστεύετε
καταπιστεύουσα
καταπιστεύω
καταπίω
καταπίωμεν
καταπίωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταπίνω
καταπλαγείησαν
καταπλαγείς
καταπλαγέντας
καταπλαγέντος
καταπλαγῆναι
κατάπλασαι
καταπλάσσει
καταπλάσσω
καταπλέουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καταπλέω
καταπλεύσωμεν
καταπλέω
καταπληγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταπληγμόςκαταπληγμοί
GENκαταπληγμοῦκαταπληγμῶν
DATκαταπληγμῷκαταπληγμοῖς
ACCκαταπληγμόνκαταπληγμούς
VOCκαταπληγμέκαταπληγμοί
καταπλήξει
κατάπληξις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάπληξιςκαταπλήξεις
GENκαταπλήξεωςκαταπλήξεων
DATκαταπλήξεικαταπλήξεσι(ν)
ACCκατάπληξινκαταπλήξεις
καταπλήσσεις
καταπλησσέτω
καταπλησσέτωσαν
καταπλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to confuse, baffle
   • to terrify
   • to amaze, astound
   • to strike down
   • to strike with amazement
  • Passive:
   • to be terror-stricken, panic-stricken
   • to be frightened
   • to be astonished at
   • to be struck with (something)
 • Cognates: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
 • Forms:
  • καταπλησσέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • καταπέπληγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καταπεπληγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καταπλαγείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • καταπλαγείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • καταπλαγέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • καταπλαγέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
  • καταπλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταπλήσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταπλησσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κατεπλάγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
κατάπλοος, κατάπλους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of sailing
  • a sailing down to land, a putting ashore, putting in
  • a voyage, trip
 • Forms:
  • κατάπλῳ Noun: Dat Sing Masc
κατάπλῳ
καταποθῇ
καταπολεμεῖτε
καταπολεμέω
καταπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to subdue, torment, wear out, oppress, exhaust, vex, labour down, harass, crush
 • Cognates: διαπονέω, καταπονέω, πονέω, συμπονέω, φιλοπονέω
 • Forms:
  • καταπονουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • καταπονούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καταπονουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • καταπονούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • καταπονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κατάπονον
κατάπονος
καταπονούμεθα
καταπονουμένοις
καταπονούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταπονέω
καταπονουμένῳ
καταπονοῦντες
καταποντίζεις
καταποντίζεσθαι
καταποντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw into the sea, drown (in the sea), sink, plunge down, submerge
  • to obliterate, annihilate
 • Cognates: καταποντίζω, ποντίζω
 • Forms:
  • καταποντισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταποντιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταποντισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καταπόντισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταποντισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταποντιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταποντίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταποντίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατεπόντισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταποντιοῦσι(ν)
καταποντισάτω
καταποντισθῇ
καταποντισθῆναι
καταποντισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drowning, destruction
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταποντισμόςκαταποντισμοί
GENκαταποντισμοῦκαταποντισμῶν
DATκαταποντισμῷκαταποντισμοῖς
ACCκαταποντισμόνκαταποντισμούς
VOCκαταποντισμέκαταποντισμοί
καταποντισμοῦ
καταπόντισον
καταποντιῶ
καταπορεύομαι
καταπορευομένοις
καταπραΰνει
καταπραΰνεις
καταπραΰνῃς
καταπραΰνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reduce intensity
  • to soften, still, appease, ameliorate, mitigate
 • Cognates: καταπραΰνω, πραΰνω
 • Forms:
  • καταπραΰνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταπραΰνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταπραΰνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατεπράυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to saw up, saw apart
 • Note: Also spelled καταπρίω
 • Forms:
  • καταπρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
καταπρίσῃ
καταπρίω
καταπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw forth
 • Note: Like προβάλλω
καταπροδιδούς
καταπροδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to abandon allegiance and loyalty to
  • to surrender, betray utterly, leave in the lurch
 • Forms:
  • καταπροδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
καταπροενόμευσε(ν)
καταπρονομεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to carry off as booty
  • to take booty from
 • Cognates: προνομεύω
 • Forms:
  • καταπροενόμευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεπρονόμευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταπτήξει
καταπτήσσει
καταπτήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cringe, cower (in fear), crouch down
 • Cognates: καταπτήσσω, πτήσσω
 • Forms:
  • καταπτήσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταπτήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατέπτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κατέπτηχε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
κατάπτωμα
καταπτώσει
κατάπτωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάπτωσιςκαταπτώσεις
GENκαταπτώσεωςκαταπτώσεων
DATκαταπτώσεικαταπτώσεσι(ν)
ACCκατάπτωσι(ν)καταπτώσεις