καταπαίζω
καταπαίξεται
καταπαλαῖσαι
καταπαλαίω
καταπάλτης, καταπέλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • catapult, engine of war for throwing stones or arrows
  • device for inflicting torture
 • Forms:
  • καταπέλται Noun: Nom Plur Masc
  • καταπέλτας Noun: Acc Plur Masc
  • καταπέλτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • καταπέλτην Noun: Acc Sing Masc
καταπανουργεύομαι
καταπανουργεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to act villainously, devise villainously against
 • Forms:
  • κατεπανουργεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Concord: Psalm 82 (83):3
κατάπασαι
καταπασάμενοι
καταπάσαντες
καταπάσασθε
καταπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle (liquid, dust, ashes) (often as a sign of grief)
 • Cognates: καταπάσσω, πάσσω, προσπάσσω
 • Forms:
  • κατάπασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταπασάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • καταπάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταπάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • κατεπάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
καταπατεῖν
καταπατεῖσθαι
καταπατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to trample, tread (down, underfoot), trample underfoot
  • to deal harshly and oppressively with
  • to show no regard for
  • Fig. to reject with disdain
 • Cognates: ἐμπεριπατέω, καταπατέω, πατέω, περιπατέω, συμπατέω
 • Forms:
  • καταπατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καταπατεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • καταπατηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • καταπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταπατήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταπατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταπατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταπατήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταπατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • καταπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταπατκήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταπατούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • καταπατοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • καταπατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταπατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καταπατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταπατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • καταπατοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • καταπατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταπατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταπεπατημένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • καταπεπατημένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • καταπεπάτηνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • κατεπάτεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • κατεπατεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • κατεπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεπάτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατεπάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • καταπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κατεπάτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεπάτουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατεπατοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
καταπατηθήσεσθε
καταπατηθήσεται
καταπάτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something trampled under foot
  • act of trampling under foot
  • trampling, drowning
  • affliction
 • Cognates: καταπάτημα, πάτημα
 • Forms:
  • καταπατήματος Noun: Gen Sing Neut
καταπατήματος
καταπατήσαι
καταπατήσας
καταπατήσατε
καταπατήσει
καταπατήσεις
καταπατήσετε
καταπατήσῃ
καταπάτησιν
καταπάτησις
καταπατήσουσιν
καταπατήσω
καταπατκήσωσιν
καταπατούμενον
καταπατοῦν
καταπατοῦνται
καταπατοῦντας
καταπατοῦντες
καταπατούντων
καταπατοῦσαι
καταπατοῦσιν
καταπατῶν
κατάπαυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • rest from, alleviation
  • sabbath rest
 • Cognates: ἀνάπαυμα, κατάπαυμα
 • Forms:
  • καταπαύματος Noun: Gen Sing Neut
καταπαύματος
καταπαυομένης
καταπαυόμενοι
καταπαῦσαι
καταπαύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καταπαύω
καταπαύσασθαι
καταπαύσει
καταπαύσεις
καταπαύσεται
καταπαύσεως
καταπαύσῃ
κατάπαυσιν
κατάπαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rest, reposing down
  • a stopping place, a halt, resting place
  • place of rest, (by Hebraism) abode
 • Cognates: ἀνάπαυσις, κατάπαυσις
 • Forms:
  • καταπαύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • κατάπαυσιν Noun: Acc Sing Fem
κατάπαυσον
καταπαύσουσιν
καταπαύσω
καταπαύσωμεν
καταπαύσωσιν
καταπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to stop, cause to stop, bring to an end
   • to stop some activity
   • to stop doing something
   • to stop moving and come to settle (at a certain place)
   • to become idle, cease to work
   • to cease to exist
   • to bring to rest, restrain, dissuade
   • to bring to a place of rest
   • to stop, rest, settle down
   • to colonize
   • to allow to enjoy rest and quiet
   • to grant a restful existence
   • to cause to stop affecting
   • to erase, efface
   • to relieve of an office or function
  • Middle:
   • to be free from harassment
 • Cognates: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύω
 • Forms:
  • καταπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταπαύσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταπαυόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Masc
  • καταπαυομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • καταπαῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καταπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταπαύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταπαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταπαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταπαύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • καταπαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταπαύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατέπαυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατέπαυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέπαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέπαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπειράζω
καταπελματόομαι
καταπελματόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to patch, mend with a patch
  • Passive:
   • to be cobbled, clouted, patched
 • Forms:
  • καταπεπελματωμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • καταπελματόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
καταπέλται
καταπέλτας
καταπέλτῃ
καταπέλτην
καταπενθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mourn for, bewail, lament
 • Cognates: καταπενθέω πενθέω
 • Forms:
  • κατεπένθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
καταπεπατημένης
καταπεπατημένον
καταπεπάτηνται
καταπεπελματωμένα
καταπέπληγμαι
καταπεπληγμένοι
καταπεπτωκότων
καταπέσῃ
καταπεσόντων
καταπεσών
καταπετασθῇ
καταπέτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: veil, curtain, something spread thoroughly, i.e., (esp.) the door screen (to the Most Holy Place) in the Jewish Temple
 • Cognates: καταπέτασμα, παραπέτασμα
 • Forms:
  • καταπετάσματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • καταπετάσματι Noun: Dat Sing Neut
  • καταπετάσματος Noun: Gen Sing Neut
καταπετάσματα
καταπετάσματι
καταπετάσματος
καταπέτομαι, καταπετάννυμι
καταπήγνυμι
καταπηδάω
καταπιεῖν
καταπίεται
καταπιέτω
καταπίῃ
κατάπικροι
κατάπικρος
καταπίμπρημι
καταπίνειν
καταπίνοντες
καταπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drink down, swallow, gulp
  • to destroy, ruin
  • to devour, drown, swallow (up), drink down
  • to swallow up, engulf, drown
  • to absorb, make away with
 • Cognates: ἐκπίνω, ἐμπίνω, καταπίνω, πίνω, συμπίνω
 • Forms:
  • καταπιεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καταπίεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταπιέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καταπίῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταπίνειν Verb: Pres Act Infin
  • καταπίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καταπίοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • καταπίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταπίω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • καταπίωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταπίωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταποθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κατέπιε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέπιεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεπίομεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • κατέπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεπόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεπόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καταπίοι
καταπίονται
καταπίπτειν
καταπίπτετε
καταπίπτοντας
καταπίπτω
καταπίπτων
καταπιστεύετε
καταπιστεύουσα
καταπιστεύω
καταπίω
καταπίωμεν
καταπίωσιν
καταπλαγείησαν
καταπλαγείς
καταπλαγέντας
καταπλαγέντος
καταπλαγῆναι
κατάπλασαι
καταπλάσσει
καταπλάσσω
καταπλέουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καταπλέω
καταπλεύσωμεν
καταπλέω
καταπληγμός
καταπλήξει
κατάπληξις
καταπλήσσεις
καταπλησσέτω
καταπλησσέτωσαν
καταπλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to confuse, baffle
   • to terrify
   • to amaze, astound
   • to strike down
   • to strike with amazement
  • Passive:
   • to be terror-stricken, be frightened
   • to be astonished at
   • to be struck with (something)
 • Cognates: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
 • Forms:
  • καταπλησσέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • καταπέπληγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καταπεπληγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • καταπλαγείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • καταπλαγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • καταπλαγέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • καταπλαγέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • καταπλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταπλήσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταπλησσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κατεπλάγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
κατάπλοος, κατάπλους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of sailing
  • a sailing down to land, a putting ashore, putting in
  • a voyage, trip
 • Forms:
  • κατάπλῳ Noun: Dat Sing Masc
κατάπλῳ
καταποθῇ
καταπολεμεῖτε
καταπολεμέω
καταπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to subdue, torment, wear out, oppress, exhaust, vex, labour down, harass, crush
 • Cognates: διαπονέω, καταπονέω, πονέω, συμπονέω, φιλοπονέω
 • Forms:
  • καταπονουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • καταπονούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • καταπονουμένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
  • καταπονούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • καταπονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
κατάπονον
κατάπονος
καταπονούμεθα
καταπονουμένοις
καταπονούμενον
καταπονουμένῳ
καταπονοῦντες
καταποντίζεις
καταποντίζεσθαι
καταποντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw into the sea, drown (in the sea), sink, plunge down, submerge
  • to obliterate, annihilate
 • Cognates: καταποντίζω, ποντίζω
 • Forms:
  • καταποντισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταποντιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταποντισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καταπόντισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταποντισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταποντιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταποντίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταποντίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • κατεπόντισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταποντιοῦσιν
καταποντισάτω
καταποντισθῇ
καταποντισθῆναι
καταποντισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drowning, destruction
 • Forms:
  • καταποντισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
καταποντισμοῦ
καταπόντισον
καταποντιῶ
καταπορεύομαι
καταπορευομένοις
καταπραΰνει
καταπραΰνεις
καταπραΰνῃς
καταπραΰνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reduce intensity
  • to soften, still, appease, ameliorite, mitigate
 • Cognates: καταπραΰνω, πραΰνω
 • Forms:
  • καταπραΰνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταπραΰνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταπραΰνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατεπράυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to saw up, saw apart
 • Note: Also spelled καταπρίω
 • Forms:
  • καταπρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
καταπρίσῃ
καταπρίω
καταπροδιδούς
καταπροδίδωμι
καταπρονομεύω
καταπτήξει
καταπτήσσει
καταπτήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cringe, cower (in fear), crouch down
 • Cognates: καταπτήσσω, πτήσσω
 • Forms:
  • καταπτήσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταπτήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατέπτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
κατάπτωμα
καταπτώσει
κατάπτωσις