ἐξεναντίας
ἐξεναντίος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: out of the opposite, in opposition, from opposition
  • Forms:
    • ἐξεναντίας Adj: Acc Plur Fem; Adj: Gen Sing Fem
ἐξενέγκαι
ἐξενέγκαντες
ἐξενέγκας
ἐξενέγκασα
ἐξενέγκατε
ἐξένεγκε
ἐξενεγκεῖν
ἐξένευσε
ἐξένευσεν
ἐξενεχθέντα
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Root: ἐκφέρω
ἐξενεχθῆναι
ἐξενεχθήσεσθε
ἐξένηψεν
ἐξένισε
ἐξένισεν
ἐξενοδόχησεν
ἐξενολόγει
ἐξενολόγησα
ἐξενολόγησεν
ἐξενοτρόφει