ἔξω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • to the outside (of a building or room)
   • in a space outside (of a building or room)
   • out of doors
  • Preposition:
   • outside of
   • without being affected by
   • in addition to and wilfully overlooking
   • out
  • Composite adjetive:
   • outside court
   • outer
ἕξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐξωδιάσθη
ἔξωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the outside, outside, on the outside of, outward, external
ἐξωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out, expel, banish
  • to eject
  • to divert, lead away
  • Nautical: to run aground
 • Cognates: ἀπωθέω, διωθέω, ἐξωθέω, ἐξωθέω, παρωθέω, προσαπωθέω, προσωθέω
 • Forms:
  • ἐκσῷσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξέωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῶσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἔξωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξῶσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξῶσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξωσμένα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐξωσμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐξωσμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐξωσμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐξωσμένον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
  • ἔξωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐξώκειλεν
ἐξωλεθρεύθη
ἐξωλεθρεύθησαν
ἐξωλέθρευσα
ἐξωλεθρεύσαμεν
ἐξωλέθρευσαν
ἐξωλέθρευσας
top
ἐξωλεθρεύσατε
ἐξωλέθρευσεν
ἐξωμαλίσθησαν
ἐξώμβρησεν
ἐξωμολογεῖτο
ἐξωμολογησάμην
ἐξωμολογήσαντο
ἐξωμολόγησε
ἐξωμολόγησεν
ἐξωμολογούμην
ἐξωμολογοῦντο
ἐξωπλισμένους
ἐξώρισεν
ἐξώρκισας
ἐξώρμησαν
ἐξώρμησε
top
ἐξώρμησεν
ἐξώρυξαν
ἐξώρυξεν
ἐξῶσα
ἐξῶσαι
ἐξῶσαν
ἔξωσαν
ἐξώσατε
ἐξῶσεν
ἐξώσῃ
ἐξώσητε
ἐξώσθησαν
ἐξωσθήσονται
ἔξωσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • banishment
  • something to be rejected
 • Forms:
  • ἐξώσματα Noun: Acc Plur Neut
ἐξώσματα
ἐξωσμένα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐξωθέω
top
ἐξωσμένη
ἐξωσμένην
ἐξωσμένοι
ἐξωσμένον
ἔξωσον
ἐξώσουσιν
ἐξώσω
ἐξώτατος
ἐξωτάτου
ἐξωτέρᾳ
ἐξώτερα
ἐξωτέραν
ἐξωτέρας
ἐξώτεροι
ἐξώτερον
top
ἐξώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning:
  • outer, exterior
  • farthest, extreme
 • Forms:
  • ἐξωτέρᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐξώτερα
   • Adj: Nom/Acc Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐξωτέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐξωτέρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐξώτεροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐξώτερον Adj: Acc Sing Neut
  • ἐξωτέρῳ Adj: Dat Sing Masc (I Kings 6:29)
  • ἐξωτέρων Adj: Gen Plur Masc
ἐξωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more outside (Ezek. 42:6; Job 18:17)
ἐξωτέρῳ
ἐξωτέρων