ἔξω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • to the outside (of a building or room)
   • in a space outside (of a building or room)
   • out of doors
  • Preposition:
   • outside of
   • without being affected by
   • in addition to and wilfully overlooking
   • out
  • ἔξω ἐπὶ = as far as

   ἔδραμεν Λαβὰν ... ἔξω ἐπὶ τὴν πηγήν
   Laban ran ... as far as the well (Gen 24:29)

  • Composite adjective:
   • outside

    ἐξώτερος
    outer

ἕξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐξωδιάσθη
ἔξωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the outside, outside, on the outside of, outward, external
ἐξωθέω
 • Present
 • ἐξωσμένα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκσῷσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξέωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξῶσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἔξωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξῶσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξῶσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξωσμένον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ἔξωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐξεωσμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
 • ἐξωσμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐξωσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐξωσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐξώκειλε(ν)
ἐξωλεθρεύθη
ἐξωλεθρεύθησαν
ἐξωλέθρευσα
ἐξωλεθρεύσαμεν
ἐξωλέθρευσαν
ἐξωλέθρευσας
ἐξωλεθρεύσατε
ἐξωλέθρευσε(ν)
ἐξωλοθρεύθη
ἐξωλοθρεύθησαν
ἐξωλόθρευσα
ἐξωλοθρεύσαμεν
ἐξωλόθρευσαν
ἐξωλόθρευσας
ἐξωλοθρεύσατε
ἐξωλόθρευσ(ν)
ἐξωμαλίσθησαν
ἐξώμβρησε(ν)
ἐξωμολογεῖτο
ἐξωμολογησάμην
ἐξωμολογήσαντο
ἐξωμολόγησε(ν)
ἐξωμολογούμην
ἐξωμολογοῦντο
ἐξωπλισμένους
ἐξώρισε(ν)
ἐξώρκισας
ἐξώρμησαν
ἐξώρμησε(ν)
ἐξώρυξαν
ἐξώρυξε(ν)
ἐξῶσα, ἔξωσα
ἐξῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξωθέω
ἐξῶσαν
ἔξωσαν
ἐξώσατε
ἐξῶσε(ν)
ἐξώσῃ
ἐξώσητε
ἐξώσθησαν
ἐξωσθήσονται
ἔξωσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • banishment
  • something to be rejected
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔξωσμαἐξώσματα
GENἐξώσματοςἐξωσμάτων
DATἐξώσματιἐξώσμασι(ν)
ACCἔξωσμαἐξώσματα
ἐξώσματα
ἐξωσμένα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐξωθέω
ἐξωσμένη
ἐξωσμένην
ἐξωσμένοι
ἐξωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐξωθέω
ἔξωσον
ἐξώσουσι(ν)
ἐξώσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Fut Subj Ind 1st Sing
 • Root: ἐξωθέω
ἐξώτατος
ἐξωτάτου
ἐξωτέρᾳ
ἐξώτερα
ἐξωτέραν
ἐξωτέρας
ἐξώτεροι
ἐξώτερον
ἐξώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • outer, exterior
  • farthest, extreme
 • Concord: I Kings 6:29
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐξώτεροςἐξωτέραἐξώτερον
GENἐξωτέρουἐξωτέραςἐξωτέρου
DATἐξωτέρῳἐξωτέρᾳἐξωτέρῳ
ACCἐξώτερονἐξωτέρανἐξώτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐξώτεροιἐξώτεραιἐξώτερα
GENἐξωτέρων
DATἐξωτέροιςἐξωτέραιςἐξωτέροις
ACCἐξωτέρουςἐξωτέραςἐξώτερα
ἐξωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more outside
 • Concord: Ezek. 42:6; Job 18:17
ἐξωτέρῳ
ἐξωτέρων