ἔξω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • to the outside (of a building or room)
   • in a space outside (of a building or room)
   • out of doors
  • Preposition:
   • outside of
   • without being affected by
   • in addition to and wilfully overlooking
   • out
  • Composite adjective:
   • outside court
   • outer
ἕξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐξωδιάσθη
ἔξωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the outside, outside, on the outside of, outward, external
ἐξωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out, expel, banish
  • to eject
  • to divert, lead away
  • Nautical: to run aground
 • Cognates: ἀπωθέω, διωθέω, ἐξωθέω, ἐξωθέω, παρωθέω, προσαπωθέω, προσωθέω
 • Forms:
  • ἐκσῷσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξέωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῶσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἔξωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξῶσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξῶσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξωσμένα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐξωσμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐξωσμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐξωσμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐξωσμένον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
  • ἔξωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐξώκειλεν
ἐξωλεθρεύθη
ἐξωλεθρεύθησαν
ἐξωλέθρευσα
ἐξωλεθρεύσαμεν
ἐξωλέθρευσαν
ἐξωλέθρευσας
ἐξωλεθρεύσατε
ἐξωλέθρευσεν
ἐξωλόθρευσα
ἐξωμαλίσθησαν
ἐξώμβρησεν
ἐξωμολογεῖτο
ἐξωμολογησάμην
ἐξωμολογήσαντο
ἐξωμολόγησε
ἐξωμολόγησεν
ἐξωμολογούμην
ἐξωμολογοῦντο
ἐξωπλισμένους
ἐξώρισεν
ἐξώρκισας
ἐξώρμησαν
ἐξώρμησε
ἐξώρμησεν
ἐξώρυξαν
ἐξώρυξεν
ἐξῶσα
ἐξῶσαι
ἐξῶσαν
ἔξωσαν
ἐξώσατε
ἐξῶσεν
ἐξώσῃ
ἐξώσητε
ἐξώσθησαν
ἐξωσθήσονται
ἔξωσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • banishment
  • something to be rejected
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔξωσμαἐξώσματα
GENἐξώσματοςἐξωσμάτων
DATἐξώσματιἐξώσμασι(ν)
ACCἔξωσμαἐξώσματα
ἐξώσματα
ἐξωσμένα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐξωθέω
ἐξωσμένη
ἐξωσμένην
ἐξωσμένοι
ἐξωσμένον
ἔξωσον
ἐξώσουσιν
ἐξώσω
ἐξώτατος
ἐξωτάτου
ἐξωτέρᾳ
ἐξώτερα
ἐξωτέραν
ἐξωτέρας
ἐξώτεροι
ἐξώτερον
ἐξώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning:
  • outer, exterior
  • farthest, extreme
 • Forms:
  • ἐξωτέρᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐξώτερα
   • Adj: Nom/Acc Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐξωτέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐξωτέρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐξώτεροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐξώτερον Adj: Acc Sing Neut
  • ἐξωτέρῳ Adj: Dat Sing Masc (I Kings 6:29)
  • ἐξωτέρων Adj: Gen Plur Masc
ἐξωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more outside (Ezek. 42:6; Job 18:17)
ἐξωτέρῳ
ἐξωτέρων