ἐξεγαμίζοντο
ἐξεγεῖραι
ἐξεγείρατε
ἐξεγείρει
ἐξεγειρέσθωσαν
ἐξεγείρηται
ἐξεγείρητε
ἐξεγειρόμενος
ἐξεγειρομένου
ἐξέγειρον
ἐξεγείροντα
ἐξεγειρόντων
ἐξεγείρου
ἐξεγείρω
 • Meaning:
  • Active:
   • to awaken (from sleep), arouse
   • to stir to action
   • to raise up (from the dead), awaken (from death), revive
   • to raise up (to a sitting position or to a standing position)
   • to cause to appear, bring into being
   • to lift, raise
  • Middle:
   • to arouse oneself into action
  • Passive:
   • to be awakened
   • to wake up
   • to arise
 • Forms:
Present
 • ἐξεγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεγειρέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξεγειρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐξεγειρομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐξεγείροντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐξεγειρόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐξεγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐξεγείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐξήγειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐξηγείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξηγειρόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • ἐξεγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξεγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεγερθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐξεγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐξεγερθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐξεγεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξεγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξεγείρηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξεγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξέγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξεγέρθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐξεγέρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐξήγειρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήγειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξηγέρθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξηγέρθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξηγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐξεγήγερται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐξεγείρων
ἐξεγέλα
ἐξεγέλασαν
ἐξεγέννησα
ἐξεγερεῖ
ἐξεγερθείς
ἐξεγερθῇ
ἐξεγερθήσεται
ἐξεγερθήσομαι
ἐξεγερθήσονται
ἐξεγέρθητε
ἐξεγέρθητι
ἐξεγερθῶσι(ν)
ἐξέγερσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • awakening
  • act of waking up from sleep
ἐξεγερῶ
ἐξεγήγερται
ἐξεγράψαντο