ἐξεγαμίζοντο
ἐξεγεῖραι
ἐξεγείρατε
ἐξεγείρει
ἐξεγειρέσθωσαν
ἐξεγείρηται
ἐξεγείρητε
ἐξεγειρόμενος
ἐξεγειρομένου
ἐξέγειρον
ἐξεγείροντα
ἐξεγειρόντων
ἐξεγείρου
ἐξεγείρω
 • Present
 • ἐξεγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεγειρέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξεγειρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐξεγειρομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐξεγείροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐξεγειρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐξεγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐξεγείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξήγειρεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐξηγείρετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξηγειρόμην Verb: Imperfect Mid Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐξεγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξεγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεγερθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐξεγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐξεγερθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐξεγεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξεγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξεγείρηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξεγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξέγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξεγέρθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐξεγέρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐξήγειρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήγειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξηγέρθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξηγέρθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξηγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐξεγήγερται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἐξεγείρων
ἐξεγέλα
ἐξεγέλασαν
ἐξεγέννησα
ἐξεγερεῖ
ἐξεγερθείς
ἐξεγερθῇ
ἐξεγερθήσεται
ἐξεγερθήσομαι
ἐξεγερθήσονται
ἐξεγέρθητε
ἐξεγέρθητι
ἐξεγερθῶσι
ἐξέγερσις
ἐξεγερῶ
ἐξεγήγερται
ἐξεγράψαντο