ἐξεγαμίζοντο
ἐξεγεῖραι
ἐξεγείρατε
ἐξεγείρει
ἐξεγειρέσθωσαν
ἐξεγείρηται
ἐξεγείρητε
ἐξεγειρόμενος
ἐξεγειρομένου
ἐξέγειρον
ἐξεγείροντα
ἐξεγειρόντων
ἐξεγείρου
ἐξεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to awaken (from sleep), arouse
   • to stir to action
   • to raise up (from the dead), awaken (from death), revive
   • to raise up (to a sitting position or to a standing position)
   • to cause to appear, bring into being
   • to lift, raise
  • Middle:
   • to arouse oneself into action
  • Passive:
   • to be awakened
   • to wake up
   • to arise
 • Cognates: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • ἐξεγερθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐξεγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξεγεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξεγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξεγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεγειρέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐξεγείρηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξεγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξεγειρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξεγειρομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐξέγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξεγείροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐξεγειρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξεγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐξεγείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξεγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεγερθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐξεγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεγέρθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐξεγέρθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐξεγήγερται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξήγειρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξήγειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήγειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηγείρετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξηγειρόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐξηγέρθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηγέρθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐξηγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξεγείρων
ἐξεγέλα
ἐξεγέλασαν
ἐξεγέννησα
ἐξεγερεῖ
ἐξεγερθείς
ἐξεγερθῇ
ἐξεγερθήσεται
ἐξεγερθήσομαι
ἐξεγερθήσονται
ἐξεγέρθητε
ἐξεγέρθητι
ἐξεγερθῶσι
ἐξέγερσις
ἐξεγερῶ
ἐξεγήγερται
ἐξεγράψαντο