ἐξιέναι
ἐξίημι
ἐξικνέομαι
ἐξικνούμενοι
ἐξίλασαι
ἐξιλάσαι
ἐξιλάσαντο
ἐξιλάσασθαι
ἐξιλασάσθω
ἐξιλάσατο
ἐξιλάσεσθε
ἐξιλάσεται
ἐξιλάσεως
ἐξιλάσησθε
ἐξιλασθήσεται
ἐξίλασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: propitiation, atonement, appeasement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξίλασιςἐξιλάσεις
GENἐξιλάσεωςἐξιλάσεων
DATἐξιλάσειἐξιλάσεσι(ν)
ACCἐξίλασι(ν)ἐξιλάσεις
ἐξιλάσκεσθαι
ἐξιλάσκεσθε
ἐξιλάσκεται
ἐξιλάσκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to appease (someone offended)
   • to propitiate, atone
   • to perform the rite of atonement of sins
   • to effect atonement of sins
   • to effect atonement for (a punishable deed)
   • to purge
   • to forgive someone
  • Passive:
   • to be atoned for
   • to be purged from
 • Cognates: ἱλάσκομαι
 • Forms:
  • ἐξιλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξιλάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξιλάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξιλασάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἐξιλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξιλάσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξιλάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξιλάσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξιλάσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξιλάσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐξιλάσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξιλασκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξιλάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξιλάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξιλασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξιλάσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
ἐξιλασκόμενος
ἐξίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ransom, propitiatory offering, bribe
  • something a person gives to obtain appeasement
ἐξιλασμόν
ἐξιλασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • atonement, ransom, propitiatory offering
  • act of purging
 • Cognates: ἐξιλασμός, ἱλασμός
 • Forms:
  • ἐξιλασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐξιλασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἐξιλασμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐξιλασμοῦ
ἐξιλασμῶν
ἐξιλάσομαι
ἐξιλάσονται
ἐξιλάσωμαι
ἕξιν
ἐξιόντες
ἐξιόντι
ἐξιόντων
ἐξιππάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to ride out, ride away on horse-back
 • Cognates: ἱππάζομαι
 • Forms:
  • ἐξιππάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐξιππάσονται
ἐξίπτασθαι
ἐξίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fly out, fly away, flutter, smite hard, chasten severely
  • to lose one's senses
 • Forms:
  • ἐξίπτασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἕξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state, constitution (of a body)
  • physical condition, bodily condition
  • trained habit, skill, expertise
  • outward appearance
  • corpse
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἕξιςἕξεις
GENἕξεωςἕξεων
DATἕξειἕξεσι(ν)
ACCἕξινἕξεις
ἐξισάζου
ἐξισάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make equal
  • Middle:
   • to make oneself equal
 • Forms:
  • ἐξισάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἐξισούμενοι
ἐξισούμενον
ἐξισόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make equal to
  • Passive:
   • to be equal to
   • to be made equal to
 • Cognates: ἐξισόω, ἰσόω
 • Forms:
  • ἐξισούμενοι Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐξισούμενον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
ἐξιστάνειν
ἐξίσταντο
ἐξιστάνω
ἐξιστάνων
ἐξίστασθαι
ἐξίσταται
ἐξίστατο
ἐξίστημι
ἐξιστῶν
ἐξισχύσητε
ἐξισχύω
ἐξιχνεύσει
ἐξίχνευσεν
ἐξίχνευσον
ἐξιχνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fathom, examine, search out, trace out, track out
 • Cognates: ἰχνεύω
 • Forms:
  • ἐξιχνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξίχνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξίχνευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξιχνίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξιχνιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to explore, trace out, spy out, search
 • Forms:
  • ἐξιχνίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξιχνιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξιχνιάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξιχνίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξιχνιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξιχνιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξιχνιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξιχνιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξιχνίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξιχνιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐξιχνίασα
ἐξιχνιάσαι
ἐξιχνιάσαμεν
ἐξιχνίασας
ἐξιχνιάσατε
ἐξιχνιάσει
ἐξιχνίασεν
ἐξιχνιάσεται
ἐξιχνιάσῃ
ἐξιχνιασμοί
ἐξιχνιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tracking out, spy out, searching out
 • Forms:
  • ἐξιχνιασμοί Noun: Nom Plur Masc
ἐξιχνίασον
ἐξιχνιάσω