ἐξέσπασα
ἐξέσπασεν
ἐξεσπασμένος
ἐξεστάθη
ἐξέσται
ἐξεστακέναι
ἐξέστη
ἐξεστηκυῖα
ἐξέστημεν
ἐξέστην
ἐξέστησαν
ἐξέστησας
ἐξέστησεν
ἔξεστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing impersonal
 • Meaning: to be permitted, be proper, be possible, be allowed
 • Forms:
  • ἐξέσται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἔξεστιν Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
  • ἐξόν Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
ἔξεστιν
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Root: ἔξεστι
ἐξεστραμμένη
ἐξέστραπται
ἐξεστρέψατε
ἐξεστρωμένα
ἐξεστώς
ἐξέσυρεν