ἐξέζεσεν
ἐξεζητημένα
ἐξεζήτησα
ἐξεζητήσαμεν
ἐξεζήτησαν
ἐξεζήτησεν
ἐξεζήτουν