ἐξελάλησεν
ἐξέλαμπεν
ἐξέλαμψεν
ἐξελατόμησαν
ἐξελατόμησας
ἐξελαύνω
ἐξελαύνων
ἔξελε
ἐξελέγχεις
ἐξελέγησαν
ἐξελέγξαι
ἐξελέγξει
ἐξελέγοντο
ἐξελέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to convict, refute, confute, rebuke
  • to blame
 • Cognates: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • ἐξελέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξελέγχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξελέγξαι Verb: Aor Act Infin
ἐξελέγχων
ἐξελεῖν
ἐξέλειξαν
ἐξέλειξε
ἐξελεῖσθε
ἐξελεῖται
ἐξελεξάμην
ἐξελέξαντο
ἐξελέξασθε
ἐξελέξατο
ἐξέλεξεν
ἐξελέξω
ἐξελέσθαι
ἐξέλεσθε
ἐξελέσθωσαν
ἐξελεύσει
ἐξελεύσεσθαι
ἐξελεύσεσθε
ἐξελεύσεται
ἐξελεύσῃ
ἐξέλευσίς
ἐξελεύσομαι
ἐξελευσόμεθα
ἐξελεύσονται
ἐξελῇ
ἐξελήλυθα
ἐξεληλύθασιν
ἐξεληλύθατε
ἐξεληλύθει
ἐξελήλυθε
ἐξελήλυθεν
ἐξεληλυθός
ἐξεληλυθότα
ἐξεληλυθότας
ἐξεληλυθότων
ἐξεληλυθυῖαν
ἐξεληλυθυίας
ἐξεληλυθώς
ἐξέληται
ἐξέλθατε
ἐξελθάτω
ἐξελθάτωσαν
ἔξελθε
ἐξελθεῖν
ἔξελθεν
ἐξέλθετε
ἐξελθέτω
ἐξελθέτωσαν
ἐξέλθῃ
ἐξέλθῃς
ἐξέλθητε
ἐξέλθοι
ἐξελθόν
ἐξελθόντα
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Acc sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντας
ἐξελθόντες
ἐξελθόντι
ἐξελθόντος
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντων
ἐξελθοῦσα
ἐξελθοῦσαι
ἐξελθοῦσαν
ἐξελθούσῃ
ἐξέλθω
ἐξέλθωμεν
ἐξελθών
ἐξέλθωσιν
ἐξελίκμησεν
ἐξέλιξεν
ἐξέλιπε
ἐξέλιπεν
ἐξελίπομεν
ἐξέλιπον
ἐξελίποσαν
ἐξελισσομένη
ἐξελίσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐξελίσσω
ἐξελίσσω
ἐξέλκῃς
ἐξελκομενος
ἐξελκύσει
ἐξελκύσῃς
ἐξέλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drag away, draw away, drag out, remove
  • to pull out
  • to engage in a verbal quarrel
 • Cognates: ἀντιπαρέλκω, διέλκω, ἕλκω, ἐξέλκω, ἐφέλκω, παρέλκω, συνέλκω
 • Forms:
  • ἐξειλκύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέλκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐξελκομενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξελκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐξελογίζοντο
ἐξελοῦ
ἐξελοῦμαι
ἐξελοῦνται
ἐξελοῦσιν
ἐξελύθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐξελύθησαν
ἐξελυόμην
ἐξέλυσαν
ἐξέλυσεν
ἐξελῶ
ἐξέλωμαι
ἐξέλωνται