ἐξελάλησεν
ἐξέλαμπεν
ἐξέλαμψεν
ἐξελατόμησαν
top
ἐξελατόμησας
ἐξελαύνω
ἐξελαύνων
ἔξελε
ἐξελέγχεις
ἐξελέγησαν
ἐξελέγξαι
ἐξελέγξει
ἐξελέγοντο
ἐξελέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to convict, refute, confute, rebuke
  • to blame
 • Cognates: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • ἐξελέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξελέγχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξελέγξαι Verb: Aor Act Infin
ἐξελέγχων
ἐξελεῖν
ἐξέλειξαν
ἐξελεῖσθε
top
ἐξελεῖται
ἐξελεξάμην
ἐξελέξαντο
ἐξελέξασθε
ἐξελέξατο
ἐξέλεξεν
ἐξελέξω
ἐξελέσθαι
ἐξέλεσθε
ἐξελέσθωσαν
ἐξελεύσει
ἐξελεύσεσθαι
ἐξελεύσεσθε
ἐξελεύσεται
ἐξελεύσῃ
top
ἐξέλευσίς
ἐξελεύσομαι
ἐξελευσόμεθα
ἐξελεύσονται
ἐξελῇ
ἐξελήλυθα
ἐξεληλύθασιν
ἐξεληλύθατε
ἐξεληλύθει
ἐξελήλυθε
ἐξελήλυθεν
ἐξεληλυθός
ἐξεληλυθότα
ἐξεληλυθότας
ἐξεληλυθότων
ἐξεληλυθυῖαν
top
ἐξεληλυθυίας
ἐξεληλυθώς
ἐξέληται
ἐξέλθατε
ἐξελθάτω
ἐξελθάτωσαν
ἔξελθε
ἐξελθεῖν
ἔξελθεν
ἐξέλθετε
ἐξελθέτω
ἐξελθέτωσαν
ἐξέλθῃ
ἐξέλθῃς
ἐξέλθητε
top
ἐξέλθοι
ἐξελθόν
ἐξελθόντα
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Acc sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντας
ἐξελθόντες
ἐξελθόντι
ἐξελθόντος
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντων
ἐξελθοῦσα
ἐξελθοῦσαι
ἐξελθοῦσαν
ἐξελθούσῃ
ἐξέλθω
ἐξέλθωμεν
ἐξελθών
top
ἐξέλθωσιν
ἐξελίκμησεν
ἐξέλιξεν
ἐξέλιπεν
ἐξελίπομεν
ἐξέλιπον
ἐξελίποσαν
ἐξελισσομένη
ἐξελίσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐξελίσσω
ἐξελίσσω
ἐξέλκῃς
ἐξελκομενος
ἐξελκύσει
top
ἐξελκύσῃς
ἐξέλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drag away, draw away, drag out, remove
  • to pull out
  • to engage in a verbal quarrel
 • Cognates: ἀντιπαρέλκω, διέλκω, ἕλκω, ἐξέλκω, ἐφέλκω, παρέλκω, συνέλκω
 • Forms:
  • ἐξειλκύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέλκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐξελκομενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξελκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐξελογίζοντο
ἐξελοῦ
ἐξελοῦμαι
ἐξελοῦνται
ἐξελοῦσιν
ἐξελύθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐξελύθησαν
ἐξελυόμην
ἐξέλυσαν
ἐξέλυσεν
ἐξελῶ
ἐξέλωμαι
top
ἐξέλωνται