ἐξήγαγε
ἐξήγαγεν
ἐξήγαγες
ἐξηγάγετε
ἐξήγαγον
ἐξηγάγοσαν
ἐξήγειρα
ἐξήγειρας
ἐξήγειρεν
ἐξηγείρετο
ἐξηγειρόμην
ἐξηγεῖσθε
ἐξηγεῖτο
ἐξηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tell at length, relate in full, rehearse, unfold, consider out (aloud)
  • to declare aloud
  • to interpret
  • to reach by way of inquiry
  • to be leader of others; to lead, direct, govern
  • to go first, lead the way
  • to show someone the way, go before, lead
  • to conduct a business
  • to lead (an army)
  • to prescribe or dictate a form of words or order of service or ceremony
 • Cognates: ἀφηγέομαι, διηγέομαι, ἐκδιηγέομαι, προηγέομαι, προκαθηγέομαι, προσεξηγέομαι
 • Forms:
  • ἐξηγεῖσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξηγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξήγησαι Verb: Aor Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐξηγησάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐξηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξηγήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξηγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξηγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξηγουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐξηγουμένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἐξηγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
ἐξηγέρθη
ἐξηγέρθην
ἐξηγέρθησαν
ἐξήγγειλα
ἐξήγγειλαν
ἐξήγησαι
ἐξηγησάμενος
ἐξηγήσασθαι
ἐξηγήσατο
ἐξηγήσεων
ἐξηγήσεως
ἐξήγησιν
ἐξήγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξήγησιςἐξηγήσεις
GENἐξηγήσεωςἐξηγήσεων
DATἐξηγήσειἐξηγήσεσι(ν)
ACCἐξήγησινἐξηγήσεις
ἐξηγήσονταί
ἐξηγηταῖς
ἐξηγητάς
ἐξηγητής
Masculine
 SingularPlural
NOMἐξηγητήςἐξηγηταί
GENἐξηγητοῦἐξηγητῶν
DATἐξηγητῇἐξηγηταῖς
ACCἐξηγητήνἐξηγητάς
ἐξηγητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of interpretation
  • Substantival:
   • interpreter
 • Cognates: ἐξηγητικός, ἡγητικός
 • Forms:
  • ἐξηγητικῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἐξηγητικῶν
ἐξηγητῶν
ἐξῆγον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξήγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξηγόρασεν
ἐξηγόρευσαν
ἐξηγόρευσε
ἐξηγόρευσεν
ἐξηγορία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξηγορίαἐξηγορίαι
GENἐξηγορίαςἐξηγοριῶν
DATἐξηγορίᾳἐξηγορίαις
ACCἐξηγορίανἐξηγορίας
VOCἐξηγορίαἐξηγορίαι
ἐξηγορίᾳ
ἐξηγορίαν
ἐξηγούμενος
ἐξηγουμένου
ἐξηγουμένων
ἐξηγοῦντο
ἐξηγριάνθη
ἐξῄεσαν
ἐξηκολούθησαν
ἐξηκολούθησεν
ἐξηκονήθη
ἑξήκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixty, sixty times
Sixty
NumberCodeGreek
60ξ'ἑξήκοντα
61ξα'ἑξήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
62ξβ'ἑξηκονταδύο
63ξγ'ἑξηκοντατρεῖς
64ξδ'ἑξηκοντατέσσαρες
65ξε'ἑξηκονταπέντε
66ξς'ἑξηκονταέξ
67ξζ'ἑξηκονταεπτά
68ξη'ἑξηκονταοκτώ
69ξθ'ἑξηκονταεννέα
ἑξηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-nine, 69
ἑξηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-seven, 67
ἑξηκονταέξ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-six, 66
ἑξηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-four, 64
ἑξηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-three, 63
ἑξηκονταδύο
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-two, 62
ἑξηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sixty years old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑξηκονταετήςἑξηκονταετές
GENἑξηκονταετοῦς
DATἑξηκονταετεῖ
ACCἑξηκονταετῆἑξηκονταετές
Plural
 MascFemNeut
NOMἑξηκονταετεῖςἑξηκονταετῆ
GENἑξηκονταετῶν
DATἑξηκονταετέσι(ν)
ACCἑξηκονταετεῖςἑξηκονταετῆ
ἑξηκονταετοῦς
ἑξηκονταετῶν
ἑξηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-eight, 68
ἑξηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sixty times
ἑξηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: sixty-five, 65
ἑξηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixtieth
 • Forms:
  • ἑξηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἑξηκοστῷ Adj: Dat Sing Neut
ἑξηκοστοῦ
ἑξηκοστῷ
ἐξηκριβάσατο
ἐξήλατο
ἐξηλείφθησαν
ἐξήλειψα
ἐξήλειψας
ἐξήλειψεν
ἐξῆλθαν
ἐξήλθατε
ἐξῆλθε
ἐξῆλθεν
ἐξῆλθες
ἐξήλθετε
ἐξήλθομεν
ἐξῆλθον
ἐξήλθοσαν
ἐξηλίαζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hang in the sun (as a form of torture)
  • to sunburn
 • Forms:
  • ἐξηλίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηλιασμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐξηλιάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐξηλίασαν
ἐξηλιασμένων
ἐξηλιάσωμεν
ἐξηλλαγμέναι
ἐξήλλοντο
ἐξήμαρτεν
ἐξήμαρτες
ἐξημάρτομεν
ἐξήμαρτον
ἐξημεροῖ
ἐξημερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tame, soften, humanize
  • to reclaim for cultivation
 • Cognates: ἡμερόω
 • Forms:
  • ἐξημεροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐξήνεγκα
ἐξήνεγκαν
ἐξήνεγκας
ἐξήνεγκεν
ἐξήνθησαν
ἐξήνθησεν
ἐξηπάτησε
ἐξηπάτησεν
ἐξηπλωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐξαπλόω
ἐξηπορήθην
ἐξῆπται
ἐξῆρα, ἐξῆρα
ἐξήρανα
ἐξήραμεν
ἐξηραμμένην
ἐξῆραν
ἐξήρανας
ἐξήρανε
ἐξήρανεν
ἐξηράνθη
ἐξηράνθην
ἐξηράνθησαν
ἐξήρανται
ἐξῆρας, ἐξῇρας
ἐξήρπασα
ἐξηραύνησαν
ἐξῆρε, ἐξῇρε
ἐξῆρεν, ἐξῇρεν
ἐξηρευνήθη
ἐξηρεύνησαν
ἐξηρεύνησεν
ἐξηρεύνων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐξερευνάω
ἐξηρεύξατο
ἐξηρημωμένας
ἐξηρημωμένοις
ἐξηρήμωσα
ἐξηρήμωσεν
ἐξηρήμωται
ἐξῄρησαι
ἐξήρθη, ἐξῄρθη
ἐξήρθησαν
ἐξήρθρουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐξαρθρόω
ἐξηρίθμησα
ἐξηρίθμησαν
ἐξηρίθμησεν
ἐξήρισαν
ἐξηρμένους
ἐξῆρον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαίρω
ἐξῄροντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαίρω
ἐξῆρται, ἐξῇρται
ἐξηρτημέναι
ἐξηρτισμένος
ἐξῆρχεν
ἐξήρχετο
ἐξῆρχον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐξάρχω
ἐξήρχοντο
ἐξῆρψεν
ἑξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • properly belonging
  • Of a series:
   • next (in line)
   • one after another in succession
  • Of Time:
   • next (day)
   • thereafter
ἐξησθενηκότας
ἐξησθένησαν
ἐξήτασας
ἐξήτασεν
ἐξητάσθησαν
ἐξῃτήσατο
ἐξήφθησαν
ἐξηχεῖτο
ἐξηχέομαι
ἐξηχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to sound forth, circulate
   • to make a loud sound (e.g., clap of thunder)
   • to spread
   • to go around
   • to cause to resound, cause to be heard
  • Passive:
   • to be caused to sound forth
 • Cognates: ἀντηχέω, διηχέω, ἐξηχέω, ἠχέω, κατηχέω, συνηχέω
 • Forms:
  • ἐξηχέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξήχηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηχεῖτο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐξήχησαν
ἐξηχήσει
ἐξήχηται
ἐξήψαμεν
ἐξῆψαν
ἐξῆψεν