ἐξέταζε
ἐξετάζει
ἐξετάζεις
ἐξετάζετε
ἐξεταζόμενος
ἐξετάζω
  • Meaning:
    • to scrutinize, examine well, inquire, investigate
    • to question, examine (someone)
  • Forms:
    • ἐξητάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
    • ἐξετάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
    • ἐξετάσαι Verb: Aor Act Infin
    • ἐξετάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
    • ἐξετάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
    • ἐξετάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
    • ἐξετάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
    • ἐξέταζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
    • ἐξετάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • ἐξετάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
    • ἐξεταζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
    • ἐξήτασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
    • ἐξήτασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • ἐξετασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐξετάθη
ἐξετάθησαν
ἐξετάραξαν
ἐξετάσαι
  • Parse:
    • Verb: Aor Act Infin
    • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Root: ἐξετάζω
ἐξετάσατε
ἐξετάσει
ἐξετάσεως
ἐξετάσῃς
ἐξετασθήσεται
ἐξέτασις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: a close examination, scrutiny, test, review
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξέτασιςἐξετάσεις
GENἐξετάσεωςἐξετάσεων
DATἐξετάσειἐξετάσεσι(ν)
ACCἐξέτασι(ν)ἐξετάσεις
ἐξετασμοί
ἐξετασμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
    • examination, inquiry, searching, trial
    • investigation
  • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐξετασμόςἐξετασμοί
GENἐξετασμοῦἐξετασμῶν
DATἐξετασμῷἐξετασμοῖς
ACCἐξετασμόνἐξετασμούς
VOCἐξετασμέἐξετασμοί
ἐξετασμῷ
ἐξεταστέον
ἐξετάσωσιν
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
    • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Root: ἐξετάζω
ἕξετε
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Root: ἔχω
ἐξετέθη
ἐξέτεινα
ἐξέτειναν
ἐξέτεινας
ἐξετείνατε
ἐξέτεινε, ἐξέτεινεν
  • Parse:
    • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Root: ἐκτείνω
ἐξετείνετε
ἐξέτεινον
  • Parse:
    • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
    • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἐκτείνω
ἐξετέλεσε, ἐξετέλεσεν
ἐξέτεμε, ἐξέτεμεν
ἐξετηκόμην
  • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Root: ἐκτήκω
ἐξέτηξα
ἐξέτηξας
ἐξέτηξε, ἐξέτηξεν
ἐξετίθετο
ἐξέτιλε, ἐξέτιλεν
ἐξετίλη
ἐξέτιλλε
ἐξετίναξα
ἐξετίναξαν
ἐξετίναξε, ἐξετίναξεν
ἐξετινάχθην
ἐξετόπησε, ἐξετόπησεν
ἐξετόπιζον
  • Parse:
    • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
    • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἐκτοπίζω
ἐξετράπησαν
ἐξέτρεφον
  • Parse:
    • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
    • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἐκτρέφω
ἐξετρίβησαν
ἐξέτριψα
ἐξέτριψαν
ἐξέτριψας
ἐξέτριψε, ἐξέτριψεν
ἐξετυφλοῦντο
ἐξετύφλωσε, ἐξετύφλωσεν