ἐξοδεύειν
ἐξοδευθείς
ἐξοδεύσαντες
ἐξοδεύω
ἐξοδεύωσιν
ἐξοδία
ἐξοδίᾳ
ἐξοδιάζω
ἐξοδίας
ἐξόδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • finale
  • a feast to commemorate the exodus, exodus feast
  • last day of a festival
  • a solemn assembly
  • of or belonging to an exit
 • Cognates: ἐφόδιον, εἰσόδιον, ἐξόδιον
 • Forms:
  • ἐξοδίου Noun: Gen Sing Neut
ἐξοδίου
ἔξοδοι
ἐξόδοις
ἔξοδον
ἔξοδος
ἐξόδου
ἐξόδους
ἐξόδῳ
ἐξόδων
ἐξοιδέω
ἐξοιδῆσαι
ἔξοικος
ἐξοίσει
ἐξοίσεις
ἐξοίσετε
ἐξοίσομεν
ἐξοίσουσι
ἐξοίσουσιν
ἐξοίσω
ἐξοκέλλω
ἐξολεθρεύεσθαι
ἐξολεθρευθείη
ἐξολεθρευθῇ
ἐξολεθρευθῆναι
ἐξολεθρευθῇς
ἐξολεθρευθήσεται
ἐξολεθρευθήσονται
ἐξολεθρευθῆτε
ἐξολεθρευθῶσιν
ἐξολέθρευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • destruction, act of destruction
  • something that is utterly destroyed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐξολέθρευμαἐξολεθρεύματα
GENἐξολεθρεύματοςἐξολεθρευμάτων
DATἐξολεθρεύματιἐξολεθρεύμασι(ν)
ACCἐξολέθρευμαἐξολεθρεύματα
ἐξολεθρεύματος
ἐξολεθρεύοντες
ἐξολεθρεύοντι
ἐξολεθρεύσαι
ἐξολεθρεῦσαι
ἐξολεθρεύσας
ἐξολεθρεύσατε
ἐξολεθρεύσει
ἐξολεθρεύσεις
ἐξολεθρεύσεως
ἐξολεθρεύσῃ
ἐξολεθρεύσῃς
ἐξολέθρευσιν
ἐξολέθρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: destruction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξολέθρευσιςἐξολεθρεύσεις
GENἐξολεθρεύσεωςἐξολεθρεύσεων
DATἐξολεθρεύσειἐξολεθρεύσεσι(ν)
ACCἐξολέθρευσι(ν)ἐξολεθρεύσεις
ἐξολέθρευσον
ἐξολεθρεύσουσιν
ἐξολεθρεύσω
ἐξολεθρεύσωμεν
ἐξολεθρεύσωσιν
ἐξολεθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to destroy utterly, root out
 • to suffer serious damage
 • Cognates: ὀλεθρεύω
 • Forms:
  • ἐξολεθρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξολεθρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξολεθρεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξολεθρευθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἐξολεθρευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξολεθρευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐξολεθρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐξολεθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξολεθρευθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐξολεθρευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐξολεθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξολεθρεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξολεθρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξολεθρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξολεθρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξολεθρεύσῃ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξολεθρεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξολέθρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξολεθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξολεθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξολεθρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξολεθρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξολεθρεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξωλεθρεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξωλεθρεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξωλέθρευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξωλεθρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξωλέθρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξωλέθρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξωλεθρεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξωλέθρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξολεθρεύων
ἐξολεῖται
ἐξολῇ
ἐξολλύει
ἐξόλλυμι
ἐξόλλυσιν
ἐξολοθρευθήσεται
ἐξολοθρευθήσονται
ἐξολοθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to destroy
  • to extirpate
 • Cognates: ὀλοθρεύω
 • Forms:
  • ἐξολεθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξολοθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξολοθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἐξομαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make very smooth, smooth away
 • Cognates: ἐξομαλίζω, ὁμαλίζω
 • Forms:
  • ἐξωμαλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξομβρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pour out like rain, rain down
  • to cause to descend like rain
 • Cognates: ἀνομβρέω
 • Forms:
  • ἐξομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώμβρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξομβρήσει
ἕξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐξόμνυμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
 • Middle:
  • to forswear
  • to renounce solemnly and publicly
 • Forms:
  • ἐξόμνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξομόσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξομοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξόμνυσθαι
  ἐξομοιοῦσθαι
  ἐξομοιοῦσθε
  ἐξομοιόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to imitate, make alike, assimilate, become like
   • Passive:
    • to imitate and become alike
  • Cognates: ἀφομοιόω, ὁμοιόω
  • Forms:
   • ἐξομοιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
   • ἐξομοιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  ἐξομολογεῖσθαι
  ἐξομολογεῖσθε
  ἐξομολογείσθωσαν
  ἐξομολογέω
  ἐξομολογήσασθαι
  ἐξομολογήσασθε
  ἐξομολογησάσθωσαν
  ἐξομολογήσει
  ἐξομολογήσει
  ἐξομολογήσεσιν
  ἐξομολογήσεται
  ἐξομολογήσεων
  ἐξομολογήσεως
  ἐξομολογήσῃ
  ἐξομολογήσηται
  ἐξομολόγησιν
  ἐξομολόγησις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἐξομολόγησιςἐξομολογήσεις
  GENἐξομολογήσεωςἐξομολογήσεων
  DATἐξομολογήσειἐξομολογήσεσι(ν)
  ACCἐξομολόγησινἐξομολογήσεις
  ἐξομολογησομαί
  ἐξομολογησόμεθα
  ἐξομολογήσονται
  ἐξομολογήσωμαι
  ἐξομολογήσωνται
  ἐξομολογοῦ
  ἐξομολογοῦμαι
  ἐξομολογούμεθα
  ἐξομολογουμένην
  ἐξομολογούμενοι
  ἐξομολογουμένοις
  ἐξομολογούμενος
  ἐξομολογουμένου
  ἐξομολογουμένων
  ἐξομόσησθε
  ἐξομοῦμαι
  ἐξόν
  • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
  • Root: ἔξεστι
  ἐξόπισθεν
  ἐξοπλησία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: getting under arms
  • Forms:
   • ἐξοπλησίαν Noun: Acc Sing Fem (2Macc 5:25)
  ἐξοπλησίαν
  ἐξοπλίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to arm completely, arm fully
   • Middle:
    • to arm oneself
  • Cognates: ἐνοπλίζω, ἐξοπλίζω, καθοπλίζω, ὁπλίζω
  • Forms:
   • ἐξοπλίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • ἐξοπλίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
   • ἐξωπλισμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  ἐξοπλίσατε
  ἐξοπλίσησθε
  ἐξοπλισία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Note: Also spelled ἐξοπλησία
  • Meaning:
   • armed parade
   • muster of troops under review
  ἐξορίζω
  ἐξορκίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to adjure, charge under oath, administer an oath
   • to conjure
  • Cognates: ἐνορκίζω, ἐξορκίζω, ὁρκίζω
  • Forms:
   • ἐξορκιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • ἐξώρκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  ἐξορκιστής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: exorcist
  • Forms:
   • ἐξορκιστῶν Noun: Gen Plur Masc
  ἐξορκιστῶν
  ἐξορκιῶ
  ἐξορμάω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to set out, start, rush, dash out (for an action)
  • Cognates: ἀφορμάω, ὁρμάω, παρορμάω, συνεξορμάω
  • Forms:
   • ἐξώρμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐξώρμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐξώρμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ἐξορύξαι
  ἐξορύξαντες
  ἐξορύσσω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to dig out, dig up, tear out, pluck out, gouge out
   • to cause to emerge in the open
  • Cognates: ἀνορύσσω, διορύσσω, ἐξορύσσω, κατορύσσω, ὀρύσσω
  • Forms:
   • ἐξορύξαι Verb: Aor Act Infin
   • ἐξορύξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • ἐξώρυξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐξώρυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ἐξουδένει
  ἐξουδενέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to treat with contempt, scorn, disdain, set at naught, despise
  • Forms:
   • ἐξουδένει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • ἐξουδένησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐξουδενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • ἐξουδένουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • ἐξουδενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
   • ἐξουδενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • ἐξουθενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  ἐξουδενηθῇ
  ἐξουδένημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • scorn, object of contempt
   • something thought to be useless
  ἐξουδένησεν
  ἐξουδενήσῃς
  ἐξουδένουν
  ἐξουδενοῦντας
  ἐξουδενοῦντες
  ἐξουδενόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to set at naught
   • to count as nothing, minimize
   • to humiliate, disdain, scorn
   • to make utterly nothing of, i.e., despise
  • Forms:
   • ἐξουδενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • ἐξουδένωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
   • ἐξουδενώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
   • ἐξουδενωμένα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
   • ἐξουδενωμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
   • ἐξουδενωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
   • ἐξουδενωμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
   • ἐξουδένωνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
   • ἐξουδενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐξουδενωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • ἐξουδενωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • ἐξουδένωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐξουδένωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐξουδενώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
   • ἐξουδενώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • ἐξουδένωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐξουδενώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • ἐξουδένωται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  ἐξουδενωθῇ
  ἐξουδενώθη
  ἐξουδενωθήσονται
  ἐξουδένωκα
  ἐξουδενώκασιν
  ἐξουδένωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: contempt, scorn, vanity
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἐξουδένωμαἐξουδενώματα
  GENἐξουδενώματοςἐξουδενωμάτων
  DATἐξουδενώματιἐξουδενώμασι(ν)
  ACCἐξουδένωμαἐξουδενώματα
  ἐξουδενώματα
  ἐξουδενωμένα
  ἐξουδενωμένη
  ἐξουδενωμένον
  ἐξουδενωμένος
  ἐξουδενωμένους
  ἐξουδένωνται
  ἐξουδένωσαν
  ἐξουδένωσας
  ἐξουδενώσας
  ἐξουδενώσει
  ἐξουδενώσεις
  ἐξουδένωσεν
  ἐξουδενώσεως
  ἐξουδένωσιν
  ἐξουδένωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: contempt, scorn
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἐξουδένωσις
  GENἐξουδενώσεωςἐξουδενώσεων
  DATἐξουδενώσειἐξουδενώσεσι(ν)
  ACCἐξουδένωσι(ν)ἐξουδενώσεις
  ἐξουδενώσουσιν
  ἐξουδένωται
  ἐξουθενεῖς
  ἐξουθενεῖτε
  ἐξουθενείτω
  ἐξουθενέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to despise, disdain, scorn
   • to reject (with contempt)
   • to treat with contempt
  • Forms:
   • ἐξουθενήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • ἐξουθενεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • ἐξουθενήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
   • ἐξουθενήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
   • ἐξουθενημένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
   • ἐξουθενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • ἐξουθενῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • ἐξουθενεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
   • ἐξουθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
   • ἐξουθενημένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
   • ἐξουθενημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
   • ἐξουθενημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
   • ἐξουθενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • ἐξουθενήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • ἐξουθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
   • ἐξουθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • ἐξουθενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  ἐξουθενηθείς
  ἐξουθενήκασιν
  ἐξουθενήκατε
  ἐξουθένημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: a despised thing
  ἐξουθενημένα
  ἐξουθενημένος
  ἐξουθενημένους
  ἐξουθενημένῳ
  ἐξουθενήσαντες
  ἐξουθενήσας
  ἐξουθενήσατε
  ἐξουθενήσῃ
  ἐξουθενήσῃς
  ἐξουθενήσουσιν
  ἐξουθενοῦντας
  ἐξουθενοῦντες
  ἐξουθενοῦσιν
  ἐξουθενόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to despise, disdain, make light, bring to nothing, set at naught
  • Forms:
   • ἐξουδενωμένον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
   • ἐξουθενήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • ἐξουθενοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • ἐξουθενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐξουθενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • ἐξουθένωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐξουθενώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  ἐξουθενώθη
  ἐξουθενῶν
  ἐξουθενώσει
  ἐξουθένωσεν
  ἐξουθενώσομεν
  ἐξουσία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • authority, absolute power, warrant
   • authoritative responsibility
   • absolute authority to deal with someone or something as one wishes
   • freedom of choice, right (to act, decide, or dispose of property)
   • ability (to do something), capability, might, power
   • authority granted to take a certain action
   • ruling power, official power
   • institution or individual invested with authority
   • the domain (where ruling power is exercised)
   • those who bear the authority (e.g., officials, government)
  • Forms:
   • ἐξουσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
   • ἐξουσίαι Noun: Nom Plur Fem
   • ἐξουσίαις Noun: Dat Plur Fem
   • ἐξουσίαν Noun: Acc Sing Fem
   • ἐξουσίας
    • Noun: Gen Sing Fem
    • Noun: Acc Plur Fem
   • ἐξουσιῶν Noun: Gen Plur Fem
  ἐξουσίᾳ
  ἐξουσιάζει
  ἐξουσιάζεται
  ἐξουσιάζῃ
  ἐξουσιάζονται
  ἐξουσιάζοντας
  ἐξουσιάζοντες
  ἐξουσιάζοντος
  ἐξουσιαζόντων
  ἐξουσιάζουσιν
  ἐξουσιάζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to exercise authority upon, bring under the power of, control
    • to have authority and permission
    • to grant permission
    • to have the right for (something), authority for (something)
   • Middle:
    • to swagger, behave in a high-handed manner
    • to exercise control over
  • Cognates: ἀκουσιάζω, ἐνεξουσιάζω, ἐνθουσιάζω, ἐξουσιάζω, κατεξουσιάζω
  • Forms:
   • ἐξουσιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
   • ἐξουσιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • ἐξουσιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • ἐξουσίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐξουσιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
   • ἐξουσιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • ἐξουσιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • ἐξουσιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • ἐξουσιάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
   • ἐξουσιάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
   • ἐξουσιάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • ἐξουσιάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • ἐξουσιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
   • ἐξουσιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • ἐξουσιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  ἐξουσιάζων
  ἐξουσίαι
  ἐξουσίαις
  ἐξουσίαν
  ἐξουσίας
  ἐξουσιάσατο
  ἐξουσιάσει
  ἐξουσιάσεις
  ἐξουσίασεν
  ἐξουσιασθήσομαι
  ἐξουσιαστικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: authoritative
  ἕξουσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • Root: ἔχω
  ἐξουσιῶν
  ἐξοχή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • prominence, excellence, advantage
   • something elevated and conspicuous
  • Forms:
   • ἐξοχῇ Noun: Dat Sing Fem
   • ἐξοχήν Noun: Acc Sing Fem
  ἐξοχῇ
  ἐξοχήν
  ἔξοχος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: prominent
  • Forms:
   • ἐξοχώτατον
    • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
    • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  ἐξόχως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: especially, above others, principally, exceedingly
  ἐξοχώτατον
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
   • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • Root: ἔξοχος