ἐξοδεύειν
ἐξοδευθείς
ἐξοδεύσαντες
ἐξοδεύω
ἐξοδεύωσιν
ἐξοδία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξοδίαἐξοδίαι
GENἐξοδίαςἐξοδιῶν
DATἐξοδίᾳἐξοδίαις
ACCἐξοδίανἐξοδίας
VOCἐξοδίαἐξοδίαι
ἐξοδίᾳ
ἐξοδιάζω
ἐξοδίας
ἐξόδιον
Neuter
 SingularPlural
NOMἐξόδιονἐξόδια
GENἐξοδίουἐξοδίων
DATἐξοδίῳἐξοδίοις
ACCἐξόδιονἐξόδια
ἐξοδίου
ἔξοδοι
ἐξόδοις
ἔξοδον
ἔξοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMἔξοδοςἔξοδοι
GENἐξόδουἐξόδων
DATἐξόδῳἐξόδοις
ACCἔξοδονἐξόδους
VOCἔξοδεἔξοδοι
ἐξόδου
ἐξόδους
ἐξόδῳ
ἐξόδων
ἐξοιδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to swell, be swollen up, inflate
 • Forms:
  • ἐξοιδῆσαι Verb: Aor Act Infin
ἐξοιδῆσαι
ἔξοικος
ἐξοίσει
ἐξοίσεις
ἐξοίσετε
ἐξοίσομεν
ἐξοίσουσι(ν)
ἐξοίσω
ἐξοκέλλω
ἐξολεθρεύεσθαι
ἐξολεθρευθείη
ἐξολεθρευθῇ
ἐξολεθρευθῆναι
ἐξολεθρευθῇς
ἐξολεθρευθήσεται
ἐξολεθρευθήσονται
ἐξολεθρευθῆτε
ἐξολεθρευθῶσιν
ἐξολέθρευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • destruction, act of destruction
  • something that is utterly destroyed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐξολέθρευμαἐξολεθρεύματα
GENἐξολεθρεύματοςἐξολεθρευμάτων
DATἐξολεθρεύματιἐξολεθρεύμασι(ν)
ACCἐξολέθρευμαἐξολεθρεύματα
ἐξολεθρεύματος
ἐξολεθρεύοντες
ἐξολεθρεύοντι
ἐξολεθρεύσαι
ἐξολεθρεῦσαι
ἐξολεθρεύσας
ἐξολεθρεύσατε
ἐξολεθρεύσει
ἐξολεθρεύσεις
ἐξολεθρεύσεως
ἐξολεθρεύσῃ
ἐξολεθρεύσῃς
ἐξολέθρευσιν
ἐξολέθρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: destruction
 • Note: Also spelled ἐξολόθρευσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξολέθρευσις
ἐξολόθρευσις
ἐξολεθρεύσεις
ἐξολοθρεύσεις
GENἐξολεθρεύσεως
ἐξολοθρεύσεως
ἐξολεθρεύσεων
ἐξολοθρεύσεων
DATἐξολεθρεύσει
ἐξολοθρεύσει
ἐξολεθρεύσεσι(ν)
ἐξολοθρεύσεσι(ν)
ACCἐξολέθρευσι(ν)
ἐξολόθρευσι(ν)
ἐξολεθρεύσεις
ἐξολοθρεύσεις
ἐξολέθρευσον
ἐξολεθρεύσουσι(ν)
ἐξολεθρεύσω
ἐξολεθρεύσωμεν
ἐξολεθρεύσωσιν
ἐξολεθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ruin, devastate
  • to destroy utterly, root out, exterminate
  • to suffer serious damage
 • Note: also spelled ἐξολοθρεύω
 • Cognates: ὀλεθρεύω
 • Forms:
 • Present
 • ἐξολεθρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξολεθρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐξολεθρεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἐξολεθρεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξολεθρευθήσεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξολεθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξολεθρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξολεθρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξολεθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξολεθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξολεθρεύσῃ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξολοθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξολοθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξολοθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξολοθρεύσει Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξολοθρεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐξολοθρεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐξολοθρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξολεθρευθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἐξολεθρευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξολεθρευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξολεθρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐξολεθρευθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐξολεθρευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐξολοθρευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐξολεθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξολεθρεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξολεθρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξολεθρεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξολέθρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξολεθρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξολεθρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξωλεθρεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξωλεθρεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξωλέθρευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξωλεθρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξωλέθρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξωλέθρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξωλεθρεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξωλέθρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐξολεθρεύων
ἐξολεῖται
ἐξολῇ
ἐξολλύει
ἐξόλλυμι
ἐξόλλυσιν
ἐξολοθρευθείη
ἐξολοθρεύεσθαι
ἐξολοθρευθῇ
ἐξολοθρευθῆναι
ἐξολοθρευθῇς
ἐξολοθρευθήσεται
ἐξολοθρευθήσονται
ἐξολοθρευθῆτε
ἐξολοθρευθῶσιν
ἐξολοθρεύματος
ἐξολοθρεύοντες
ἐξολοθρεύοντι
ἐξολοθρεύσαι
ἐξολοθρεῦσαι
ἐξολοθρεύσας
ἐξολοθρεύσασθε
ἐξολοθρεύσατε
ἐξολοθρεύσει
ἐξολοθρεύσεις
ἐξολοθρεύσεως
ἐξολοθρεύσῃ
ἐξολοθρεύσῃς
ἐξολοθρεύσητε
ἐξολόθρευσιν
ἐξολόθρευσον
ἐξολοθρεύσουσι(ν)
ἐξολοθρεύσω
ἐξολοθρεύσωμεν
ἐξολοθρεύσωσιν
ἐξολοθρεύων
ἐξολοθρεύσεται
ἐξολοθρεύω
ἐξομαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make very smooth, smooth away
 • Cognates: ἐξομαλίζω, ὁμαλίζω
 • Forms:
  • ἐξωμαλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξομβρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pour out like rain, rain down
  • to cause to descend like rain
 • Cognates: ἀνομβρέω
 • Forms:
  • ἐξομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώμβρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξομβρήσει
ἕξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐξόμνυμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to forswear
   • to renounce solemnly and publicly
 • Forms:
  • ἐξόμνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξομόσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξομοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐξόμνυσθαι
ἐξομοιοῦσθαι
ἐξομοιοῦσθε
ἐξομοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to imitate, make alike, assimilate, become like
  • Passive:
   • to imitate and become alike
 • Cognates: ἀφομοιόω, ὁμοιόω
 • Forms:
  • ἐξομοιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξομοιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐξομολογεῖσθαι
ἐξομολογεῖσθε
ἐξομολογείσθωσαν
ἐξομολογέω
 • Present
 • ἐξομολογουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐξομολογουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐξομολογήσωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • ἐξομολογεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξομολογεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐξομολογείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξομολογοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐξομολογοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐξομολογουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐξομολογούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐξομολογούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐξομολογουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐξομολογούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • ἐξωμολογεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξωμολογοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξωμολογούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐξομολογηθησόμεθα Verb: Fut Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐξομολογήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐξομολογήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξομολογήσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξομολογησομαί Verb: Fut middle, Ind 1st Sing
 • ἐξομολογησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐξομολογήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐξομολογήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐξομολογήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐξομολογησάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐξομολογήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξομολογήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐξωμολογησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξωμολογήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξωμολόγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξωμολόγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐξομολογηθησόμεθα
ἐξομολογήσασθαι
ἐξομολογήσασθε
ἐξομολογησάσθωσαν
ἐξομολογήσει
ἐξομολογήσει
ἐξομολογήσεσιν
ἐξομολογήσεται
ἐξομολογήσεων
ἐξομολογήσεως
ἐξομολογήσῃ
ἐξομολογήσηται
ἐξομολόγησιν
ἐξομολόγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξομολόγησιςἐξομολογήσεις
GENἐξομολογήσεωςἐξομολογήσεων
DATἐξομολογήσειἐξομολογήσεσι(ν)
ACCἐξομολόγησινἐξομολογήσεις
ἐξομολογησομαί
ἐξομολογησόμεθα
ἐξομολογήσονται
ἐξομολογήσωμαι
ἐξομολογήσωνται
ἐξομολογοῦ
ἐξομολογοῦμαι
ἐξομολογούμεθα
ἐξομολογουμένην
ἐξομολογούμενοι
ἐξομολογουμένοις
ἐξομολογούμενος
ἐξομολογουμένου
ἐξομολογουμένων
ἐξομόσησθε
ἐξομοῦμαι
ἐξόν
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔξεστι
ἐξόπισθεν
ἐξοπλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Concord: 2Macc 5:25
 • Meaning: getting under arms
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξοπλησίαἐξοπλησίαι
GENἐξοπλησίαςἐξοπλησιῶν
DATἐξοπλησίᾳἐξοπλησίαις
ACCἐξοπλησίανἐξοπλησίας
VOCἐξοπλησίαἐξοπλησίαι
ἐξοπλησίαν
ἐξοπλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to arm completely, arm fully
  • Middle:
   • to arm oneself
 • Cognates: ἐνοπλίζω, ἐξοπλίζω, καθοπλίζω, ὁπλίζω
 • Forms:
  • ἐξοπλίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξοπλίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξωπλισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἐξοπλίσατε
ἐξοπλίσησθε
ἐξοπλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Also spelled ἐξοπλησία
 • Meaning:
  • armed parade
  • muster of troops under review
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξοπλισίαἐξοπλισίαι
GENἐξοπλισίαςἐξοπλισιῶν
DATἐξοπλισίᾳἐξοπλισίαις
ACCἐξοπλισίανἐξοπλισίας
VOCἐξοπλισίαἐξοπλισίαι
ἐξορίζω
ἐξορκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to adjure, obligate
  • to charge under oath, administer an oath
  • to conjure
  • to make (someone) swear by (the Lord), to make one promise
 • Cognates: ἐνορκίζω, ἐξορκίζω, ὁρκίζω
 • Forms:
  • ἐξορκιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξώρκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐξορκιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: exorcist
 • Forms:
  • ἐξορκιστῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐξορκιστῶν
ἐξορκιῶ
ἐξορμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set out, start, rush, dash out (for an action)
 • Cognates: ἀφορμάω, ὁρμάω, παρορμάω, συνεξορμάω
 • Forms:
  • ἐξώρμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώρμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώρμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξορύξαι
ἐξορύξαντες
ἐξορύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dig out, dig up, tear out, pluck out, gouge out
  • to cause to emerge in the open
 • Cognates: ἀνορύσσω, διορύσσω, ἐξορύσσω, κατορύσσω, ὀρύσσω
 • Forms:
  • ἐξορύξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξορύξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξώρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώρυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξουδένει
ἐξουδενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to treat with contempt, scorn, disdain, set at naught, despise
 • Note: Also spelled ἐξουθενέω
 • Forms:
  • ἐξουδενήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐξουδένει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξουδένησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουδενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξουδένουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουδενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξουδενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξουδενουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἐξουδενηθῇ
ἐξουδενήκατε
ἐξουδένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scorn, object of contempt
  • something thought to be useless
ἐξουδένησεν
ἐξουδενήσῃς
ἐξουδενουμένους
ἐξουδένουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξουδενέω
ἐξουδενοῦντας
ἐξουδενοῦντες
ἐξουδενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set at naught
  • to count as nothing, minimize
  • to humiliate, disdain, scorn
  • to make utterly nothing of, i.e., despise
 • Forms:
 • Present
 • ἐξουδενωμένα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐξουδενωμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐξουδενωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐξουδένωνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξουδενώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξουδενωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξουδενώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουδενώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουδενώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Aorist
 • ἐξουδενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξουδενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξουδενωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξουδένωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουδένωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουδένωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξουδενώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • ἐξουδένωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐξουδενώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουδενωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐξουδενωθῇ
ἐξουδενώθη
ἐξουδενωθήσονται
ἐξουδένωκα
ἐξουδενώκασιν
ἐξουδένωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: contempt, scorn, vanity
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐξουδένωμαἐξουδενώματα
GENἐξουδενώματοςἐξουδενωμάτων
DATἐξουδενώματιἐξουδενώμασι(ν)
ACCἐξουδένωμαἐξουδενώματα
ἐξουδενώματα
ἐξουδενωμένα
ἐξουδενωμένη
ἐξουδενωμένον
ἐξουδενωμένος
ἐξουδενωμένους
ἐξουδένωνται
ἐξουδένωσαν
ἐξουδένωσας
ἐξουδενώσας
ἐξουδενώσατε
ἐξουδενώσει
ἐξουδενώσεις
ἐξουδένωσε
ἐξουδένωσεν
ἐξουδενώσεως
ἐξουδένωσιν
ἐξουδένωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contempt, scorn
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξουδένωσιςἐξουδενώσεις
GENἐξουδενώσεωςἐξουδενώσεων
DATἐξουδενώσειἐξουδενώσεσι(ν)
ACCἐξουδένωσι(ν)ἐξουδενώσεις
ἐξουδενώσομεν
ἐξουδενώσουσι(ν)
ἐξουδένωται
ἐξουθενεῖς
ἐξουθενεῖτε
ἐξουθενείτω
ἐξουθενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to despise, disdain, scorn
  • to reject (with contempt)
  • to treat with contempt
 • Note: Also spelled ἐξουδενέω
 • Forms:
 • Present
 • ἐξουθενημένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἐξουθενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐξουθενῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξουθενεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξουθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξουθενεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουθενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐξουθένουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • ἐξουθενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξουθενήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐξουθενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐξουθενήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξουθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξουθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐξουθενήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουθενήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐξουθενημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐξουθενημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐξουθενημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἐξουθενηθείς
ἐξουθενήκασιν
ἐξουθενήκατε
ἐξουθένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a despised thing
ἐξουθενημένα
ἐξουθενημένος
ἐξουθενημένους
ἐξουθενημένῳ
ἐξουθενήσαντες
ἐξουθενήσας
ἐξουθενήσατε
ἐξουθενήσῃ
ἐξουθενήσῃς
ἐξουθενήσουσι(ν)
ἐξουθένουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξουθενόω
ἐξουθενοῦντας
ἐξουθενοῦντες
ἐξουθενοῦσιν
ἐξουθενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to despise, disdain, make light, bring to nothing, set at naught
 • Forms:
  • ἐξουδενωμένον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξουθενήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουθενοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐξουθενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξουθενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουθένωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουθενώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐξουθενώθη
ἐξουθενῶν
ἐξουθενώσει
ἐξουθένωσεν
ἐξουθενώσομεν
ἐξουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • authority, absolute power, warrant
  • authoritative responsibility
  • absolute authority to deal with someone or something as one wishes
  • freedom of choice, right (to act, decide, or dispose of property)
  • ability (to do something), capability, might, power
  • authority granted to take a certain action
  • ruling power, official power
  • institution or individual invested with authority
  • the domain (where ruling power is exercised)
  • those who bear the authority (e.g., officials, government)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξουσίαἐξουσίαι
GENἐξουσίαςἐξουσιῶν
DATἐξουσίᾳἐξουσίαις
ACCἐξουσίανἐξουσίας
VOCἐξουσίαἐξουσίαι
ἐξουσίᾳ
ἐξουσιάζει
ἐξουσιάζεται
ἐξουσιάζῃ
ἐξουσιάζονται
ἐξουσιάζοντας
ἐξουσιάζοντες
ἐξουσιάζοντος
ἐξουσιαζόντων
ἐξουσιάζουσιν
ἐξουσιάζω
 • Present
 • ἐξουσιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐξουσιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξουσιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξουσιάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξουσιάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐξουσιάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐξουσιάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐξουσιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐξουσιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουσιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξουσιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξουσιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουσιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξουσιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξουσίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐξουσιάζων
ἐξουσίαι
ἐξουσίαις
ἐξουσίαν
ἐξουσίας
ἐξουσιάσατο
ἐξουσιάσει
ἐξουσιάσεις
ἐξουσίασεν
ἐξουσιασθήσομαι
ἐξουσιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Mighty one, person in authority
ἐξουσιαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: authoritative
ἕξουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἐξουσιῶν
ἐξοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prominence, excellence, advantage
  • something elevated and conspicuous
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξοχήἐξοχαί
GENἐξοχῆςἐξοχῶν
DATἐξοχῇἐξοχαῖς
ACCἐξοχήνἐξοχάς
VOCἐξοχήἐξοχαί
ἐξοχῇ
ἐξοχήν
ἔξοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prominent
 • Forms:
  • ἐξοχώτατον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
   • Adj: Acc Sing Masc Superlative
ἐξόχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: especially, above others, principally, exceedingly
ἐξοχώτατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
 • Root: ἔξοχος