ἐξοδεύειν
ἐξοδευθείς
ἐξοδεύσαντες
ἐξοδεύω
ἐξοδεύωσιν
ἐξοδία
ἐξοδίᾳ
ἐξοδιάζω
ἐξοδίας
ἐξόδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • finale
  • a feast to commemorate the exodus, exodus feast
  • a solemn assembly
  • of or belonging to an exit
 • Cognates: ἐφόδιον, εἰσόδιον, ἐξόδιον
 • Forms:
  • ἐξοδίου Noun: Gen Sing Neut
top
ἐξοδίου
ἔξοδοι
ἐξόδοις
ἔξοδον
ἔξοδος
ἐξόδου
ἐξόδους
ἐξόδῳ
ἐξόδων
ἐξοιδέω
ἐξοιδῆσαι
ἔξοικος
ἐξοίσει
top
ἐξοίσεις
ἐξοίσετε
ἐξοίσομεν
ἐξοίσουσι
ἐξοίσουσιν
ἐξοίσω
ἐξοκέλλω
ἐξολεθρεύεσθαι
ἐξολεθρευθείη
ἐξολεθρευθῇ
ἐξολεθρευθῆναι
ἐξολεθρευθῇς
ἐξολεθρευθήσεται
ἐξολεθρευθήσονται
ἐξολεθρευθῆτε
top
ἐξολεθρευθῶσιν
ἐξολέθρευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: destruction, act of destruction
 • Forms:
  • ἐξολεθρεύματος Noun: Gen Sing Neut
ἐξολεθρεύματος
ἐξολεθρεύοντες
ἐξολεθρεύοντι
ἐξολεθρεῦσαι
ἐξολεθρεύσας
ἐξολεθρεύσατε
ἐξολεθρεύσει
ἐξολεθρεύσεις
ἐξολεθρεύσεως
ἐξολεθρεύσῃ
ἐξολεθρεύσῃς
ἐξολέθρευσιν
ἐξολέθρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: destruction
 • Forms:
  • ἐξολεθρεύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἐξολέθρευσιν Noun: Acc Sing Fem
top
ἐξολέθρευσον
ἐξολεθρεύσουσιν
ἐξολεθρεύσω
ἐξολεθρεύσωμεν
ἐξολεθρεύσωσιν
ἐξολεθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to destroy utterly, root out
 • Cognates: ὀλεθρεύω
 • Forms:
  • ἐξολεθρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξολεθρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξολεθρεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξολεθρευθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἐξολεθρευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξολεθρευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐξολεθρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐξολεθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξολεθρευθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐξολεθρευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐξολεθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξολεθρεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξολεθρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξολεθρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξολεθρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξολεθρεύσῃ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξολεθρεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξολέθρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξολεθρεύσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξολεθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξολεθρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξολεθρεύσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξολεθρεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξωλεθρεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξωλεθρεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξωλέθρευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξωλεθρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξωλέθρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξωλέθρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξωλεθρεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξωλέθρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξολεθρεύων
ἐξολεῖται
ἐξολῇ
ἐξολλύει
ἐξόλλυμι
top
ἐξόλλυσιν
ἐξολοθρευθήσεται
ἐξολοθρευθήσονται
ἐξολοθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to destroy
  • to extirpate
 • Cognates: ὀλοθρεύω
 • Forms:
  • ἐξολεθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξολοθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξολοθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἐξομαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make very smooth, smooth away
 • Cognates: ἐξομαλίζω, ὁμαλίζω
 • Forms:
  • ἐξωμαλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξομβρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour out like rain, rain down
 • Cognates: ἀνομβρέω
 • Forms:
  • ἐξομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώμβρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξομβρήσει
ἕξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐξόμνυμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to forswear, renounce
 • Forms:
  • ἐξόμνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξομόσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξομοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐξόμνυσθαι
ἐξομοιοῦσθαι
ἐξομοιοῦσθε
top
ἐξομοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to imitate, make alike, assimilate, become like
 • Cognates: ἀφομοιόω, ὁμοιόω
 • Forms:
  • ἐξομοιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξομοιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐξομολογεῖσθαι
ἐξομολογεῖσθε
ἐξομολογείσθωσαν
ἐξομολογέω
ἐξομολογήσασθαι
ἐξομολογήσασθε
ἐξομολογησάσθωσαν
ἐξομολογήσει
ἐξομολογήσει
top
ἐξομολογήσεσιν
ἐξομολογήσεται
ἐξομολογήσεων
ἐξομολογήσεως
ἐξομολογήσῃ
ἐξομολογήσηται
ἐξομολόγησιν
ἐξομολόγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: confession of gratitude, praise, thanksgiving, admission
 • Cognates: ἀνθομολόγησις, ἐξομολόγησις, ὁμολόγησις
 • Forms:
  • ἐξομολογήσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἐξομολογήσεσιν Noun: Dat Sing Fem
  • ἐξομολογήσεων Noun: Gen Sing Fem
  • ἐξομολογήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἐξομολόγησιν Noun: Acc Sing Fem
ἐξομολογησομαί
ἐξομολογησόμεθα
ἐξομολογήσονται
ἐξομολογήσωμαι
ἐξομολογήσωνται
ἐξομολογοῦ
top
ἐξομολογοῦμαι
ἐξομολογούμεθα
ἐξομολογουμένην
ἐξομολογούμενοι
ἐξομολογουμένοις
ἐξομολογούμενος
ἐξομολογουμένου
ἐξομολογουμένων
ἐξομόσησθε
ἐξομοῦμαι
ἐξόν
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ἔξεστι
ἐξόπισθεν
ἐξοπλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: getting under arms
 • Forms:
  • ἐξοπλησίαν Noun: Acc Sing Fem (2Macc 5:25)
ἐξοπλησίαν
ἐξοπλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to arm completely
  • Middle:
   • to arm oneself
 • Cognates: ἐνοπλίζω, ἐξοπλίζω, καθοπλίζω, ὁπλίζω
 • Forms:
  • ἐξοπλίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξοπλίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξωπλισμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
top
ἐξοπλίσατε
ἐξοπλίσησθε
ἐξορίζω
ἐξορκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to adjure, charge under oath, administer an oath
  • to conjure
 • Cognates: ἐνορκίζω, ἐξορκίζω, ὁρκίζω
 • Forms:
  • ἐξορκιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξώρκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐξορκιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: exorcist
 • Forms:
  • ἐξορκιστῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐξορκιστῶν
ἐξορκιῶ
ἐξορμάω
ἐξορύξαι
ἐξορύξαντες
ἐξορύσσω
top
ἐξουδένει
ἐξουδενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to treat with contempt, scorn, disdain, set at naught, despise
 • Forms:
  • ἐξουδένει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξουδένησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουδενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξουδένουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουδενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξουδενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξουθενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐξουδενηθῇ
ἐξουδένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: scorn, object of contempt
ἐξουδένησεν
ἐξουδενήσῃς
ἐξουδένουν
ἐξουδενοῦντας
ἐξουδενοῦντες
ἐξουδενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set at naught
  • to count as nothing, minimize
  • to humiliate, disdain, scorn
  • to make utterly nothing of, i.e., despise
 • Forms:
  • ἐξουδενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξουδένωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐξουδενώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουδενωμένα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐξουδενωμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐξουδενωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξουδενωμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐξουδένωνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξουδενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξουδενωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξουδενωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξουδένωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουδένωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξουδενώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐξουδενώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξουδένωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουδενώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουδένωται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
ἐξουδενωθῇ
ἐξουδενώθη
top
ἐξουδενωθήσονται
ἐξουδένωκα
ἐξουδενώκασιν
ἐξουδένωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: contempt, scorn, vanity
 • Forms:
  • ἐξουδενώματα Noun: Nom Plur Neut
ἐξουδενώματα
ἐξουδενωμένα
ἐξουδενωμένη
ἐξουδενωμένον
ἐξουδενωμένος
ἐξουδενωμένους
ἐξουδένωνται
ἐξουδένωσαν
ἐξουδένωσας
ἐξουδενώσει
ἐξουδενώσεις
top
ἐξουδένωσεν
ἐξουδενώσεως
ἐξουδένωσιν
ἐξουδένωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contempt, scorn
 • Forms:
  • ἐξουδενώσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἐξουδενώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἐξουδένωσιν Noun: Acc Sing Fem
ἐξουδενώσουσιν
ἐξουδένωται
ἐξουθενεῖς
ἐξουθενεῖτε
ἐξουθενείτω
ἐξουθενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to despise, disdain, scorn
  • to reject (with contempt)
  • to treat with contempt
 • Forms:
  • ἐξουθενήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξουθενεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξουθενήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουθενήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐξουθενημένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐξουθενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξουθενῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξουθενεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξουθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξουθενημένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐξουθενημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξουθενημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐξουθενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξουθενήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξουθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξουθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξουθενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
ἐξουθενηθείς
ἐξουθενήκασιν
top
ἐξουθενήκατε
ἐξουθένημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: a despised thing
ἐξουθενημένα
ἐξουθενημένος
ἐξουθενημένους
ἐξουθενημένῳ
ἐξουθενήσαντες
ἐξουθενήσας
ἐξουθενήσατε
ἐξουθενήσῃ
ἐξουθενήσῃς
ἐξουθενήσουσιν
ἐξουθενοῦντας
ἐξουθενοῦντες
ἐξουθενοῦσιν
top
ἐξουθενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to despise, disdain, make light, bring to nothing, set at naught
 • Forms:
  • ἐξουδενωμένον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐξουθενήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουθενοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐξουθενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξουθενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουθένωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουθενώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐξουθενώθη
ἐξουθενῶν
ἐξουθενώσει
ἐξουθένωσεν
ἐξουθενώσομεν
ἐξουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • authority, absolute power, warrant
  • freedom of choice, right (to act, decide, or dispose of property)
  • ability (to do something), capability, might, power
  • ruling power, official power
  • the domain (where ruling power is exercised)
  • those who bear the authority (e.g., officials, government)
 • Forms:
  • ἐξουσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐξουσίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐξουσίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐξουσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐξουσίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἐξουσιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐξουσίᾳ
ἐξουσιάζει
ἐξουσιάζεται
ἐξουσιάζῃ
ἐξουσιάζονται
top
ἐξουσιάζοντας
ἐξουσιάζοντες
ἐξουσιάζοντος
ἐξουσιαζόντων
ἐξουσιάζουσιν
ἐξουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exercise authority upon, bring under the power of, control
  • to have the right for (something), authority for (something)
 • Cognates: ἀκουσιάζω, ἐνεξουσιάζω, ἐνθουσιάζω, ἐξουσιάζω, κατεξουσιάζω
 • Forms:
  • ἐξουσιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξουσιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουσιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξουσίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουσιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐξουσιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουσιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξουσιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐξουσιάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξουσιάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξουσιάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξουσιάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξουσιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξουσιάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουσιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐξουσιάζων
ἐξουσίαι
ἐξουσίαις
ἐξουσίαν
ἐξουσίας
ἐξουσιάσατο
ἐξουσιάσει
top
ἐξουσιάσεις
ἐξουσίασεν
ἐξουσιασθήσομαι
ἐξουσιαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: authoritative
ἕξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἔχω
ἐξουσιῶν
ἐξοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prominence, excellence, advantage
 • Forms:
  • ἐξοχῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐξοχήν Noun: Acc Sing Fem
ἐξοχῇ
ἐξοχήν
ἔξοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prominent
 • Forms:
  • ἐξοχώτατον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
   • Adj: Acc Sing Masc Superlative
ἐξόχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: especially, above others, principally
ἐξοχώτατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
 • Root: ἔξοχος