ἐξέχεα
ἐξέχεαν
ἐξέχεας
ἐξέχεε
ἐξέχεεν
ἐξεχεῖτο
  • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: ἐκχέω
ἐξεχόλησεν
ἐξεχομένων
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • Root: ἐξέχω
ἐξέχον
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντος
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • Root: ἐξέχω
ἐξεχύθη
ἐξεχύθην
ἐξεχύθησαν
ἐξεχύνετο
  • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: ἐκχέω
ἐξεχύννετο
  • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: ἐκχέω
ἐξέχω
ἐξέχων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἐξέχω
ἐξεχώρησαν
ἐξεχώρησεν
ἐξεχώρισεν